انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ اصول و مباني سازمان و مديريت 30  ص

از مهمترين وظايفي كه برعهده اين معاونت نهاده شده عبارتست از :
-    پيش بيني و تامين كليه تجهيزات فني و رايانه اي سازمان
-    نظارت بر تجزيه و تحليل آمار و اطلاعات آزمونها
-    ارتباط مستمر با موسسات و مراكز معتبر داخلي و خارجي در امور مربوط به انفورماتيك
-    كنترل دقيق مراحل گزينش و تائيد نهايي آزمونهاي جاري سازمان
-    تعيين كيفيت سوالات و ظرفيت پذيرش موسسات آموزش عالي
-    نيازسنجي كشور به تنوع فارغ التحصيلان در رشته هاي مختلف و ارائه مدلهاي آماري موفقي دانشجويان
-    انجام تحقيقات لازم در زمينه تهيه سوال، روانسنجي آن و ارائه روشهاي اندازه گيري
-    انجام امور مربوط به المپياد دانشجويي و مسابقات علمي (حافظان قرآن- دانشجويان ممتاز)
-    نظارت بر تهيه و اجراي طرحهاي تجربي در زمينه مدلهاي آماري براي پيش بيني موقعيت دانشجويان و بهينه سازي روشهاي سيستم گزينش دانشجو.
-    بررسي و تعيين خط مشي هاي فني و پژوهشي
-    شركت در جلسات ، كميسيونها، شوراي سازمان و ارائه گزارشات لازم و هماهنگي با ساير معاونين سازمان در جهت پيشبرد مطلوب فعاليتهاي سازمان
اين معاونت متشكل ازواحدهاي زير است:
اين دفتر از مهمترين واحدهاي سازمان است كه با استفاده از تجهيزات پيشرفته كامپيوتري و نيروي انساني متخصص، قسمت اعظم امور آزمونهاي سازمان را انجام مي دهد. خواندن پاسخنامه ها و فرمهاي انتخاب رشته، گزينش علمي، اعمال سهميه ها و نهيه ليست نهايي پذيرفته شدگان برعهده اين دفتر مي باشد.
اين واحد شامل گروه تجزيه و تحليل سيستمها، گروه برنامه نويس سيستم، گروه برنامه نويسي و گروه عمليات مي باشد.
 
ب- دفتر بررسيهاي فني و آماري
اين دفتر متشكل از گروه تجزيه و تحليل آمار و گروه اطلاع رساني و استخراج و توليد آمار است. همچنين با تشكيل گروههاي طرح و بررسي آما و طرح و بررسي مدلهاي تصميم گيري به ارائه طرحها و سيستمهاي مناسب گزينش دانشجو، بررسي عوامل موثر در انتخاب يا تغيير رشته دانشجويان، بررسي دلايل افت تحصيلي، تهيه و استخراج آمار مربوط به آزمونهاي مختلف، طراحي و ايجاد بانك اطلاعات آموزش كشور و تجزيه و تحليل طرحهاي گزينش علمي دانشجو و طرح شماي عملياتي آن مي پردازد.
رديف    عنوان
1

2

3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21     تهيه و استخراج آمار مربوط به آزمونهاي مختلف شامل سراسري، تحصيلات تكميلي، جامع علمي –كاربردي ، كارداني به كارشناسي ناپيوسته و كارداني پيوسته(فني  و حرفه اي)
تهيه آمار برحسب رشته، دانشگاه براساس ميانگين نمره كل علمي، معدل ليسانس به تفكيك شركت كننده و پذيرفته شده ( كارشناسي ارشد)
تهيه و تنظيم روش گزينش در آزمونهاي مختلف سازمان
اخذ تصوير پاسخنامه بصورت تصادفي و تصحيح آنها بصورت دستي ( در آزمونهاي مختلف به تفكيك گروه و رشته هاي امتحاني
بررسي و كنترل دفترچه راهنماي آزمونهاي سازمان
بررسي و كنترل ليست نمرات Tolimo ( در سه مرحله آزمون مربوطه )
كنترل ليستهاي مربوط به شكست ظرفيت در مراحل مختلف آزمون سراسري
بررسي و كنترل كارنامه آزمونهاي مختلف سازمان
مكاتبه و هماهنگي با شوراي عالي برنامه ريزي در خصوص برخي از تغييرات پيشنهادي از ساير دانشگاهها و مراجع ذيصلاح در مورد آزمون سراسري
اجراي آئين نامه ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيات علمي در آزمون سراسري
بررسي و تهيه پاسخ به اعتراضات مربوط به سهميه مناطق به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، استانداران، فرمانداران و سازمان بازرسي كل كشور
تهيه دستور العمل كنترل تائيد آزمون كارشناسي ارشد
كنترل عنوان، تعداد دروس، ضرايب و ... هر يك از درسها در كليه رشته هاي آزمون كارشناسي ارشد
كنترل آزمون ارشد از لحاظ نوع امتحان تستي- تشريحي و شته هاي شناور
تهيه دستورالعمل تكميل ظرفيتهاي خالي در آزمون دكتراي اعزام
بررسي و كنترل نمرات آزمونهاي استخدامي ارگانهاي دولتي و آزمونهاي مشابه
تهيه گزارش تحليلي و ارزيابي سوالات و آزمونهاي سراسري و كارشناسي ارشد
بررسي وضعيت زنان و مردان در آزمون سراسري و كارشناسي ارشد
بررسي تاثير معدل در آزمون كارشناسي ارشد
تهيه دستورالعمل اجرايي آزمون تحصيلات تكميلي  و روند اجرايي دستوارلعمل فوق
كد گذاري يكتاي آزمونها
معاونت تحقيقات آزمون و ارزشيابي آموزش
با توجه به گستردگي وظايف سازمان و كاربردي شدن اين وظايف و با هدف مطالعه و تحقيق در زمينه شيوه هاي مربوط به انتخاب شايسته ترين افراد براي ادامه تحصيل و راهيابي به دانشگاه ها و به منظور تحقق بخشي از اهداف سازمان اين معاونت ايجاد شده و وظايف مشروحه زير را برعهده دارد:
- بررسي نيازهاي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي به مهارتها، دانش و تخصصهاي مورد نياز .
- انجام تحقيقات لازم در زمينه عملكرد سنجش آموزش عالي و مقايسه آن با اهداف مورد نظر .
- انجام بررسيهاي تحقيقي و تطبيقي در زمينه برگزاري مسابقات علمي المپياد و تعيين سطح آموزشي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
- تحقيق و بررسي در زمينه جايگزيني روشهاي جديد و شيوه هاي بهتر شناسايي و انتخاب استعدادهاي نهفته دانشجويان نخبه
- پيش بيني طرحهاي تشويقي مربوط به برگزيدگان المپياد دانشجويي
- تنظيم شرائط ، عوامل و ضوابط مربوط به شركت دانشجويان در المپياد
- تحقيق و بررسي در خصوص تنگناها و نارسايي هاي موجود و ارائه گزارشهاي توجيهي براي رئيس سازمان
- سازماندهي فعاليتهاي مربوط به تقسيم كار و تعيين وظايف و حدود و مسئوليتها و اختيارات واحدهاي تحت سرپرستي واحدهايي كه تحت نظر اين معاونت همكاري مي كنند عبارتست از:
الف- مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي كه خود شامل گروه ارزشيابي آموزشي، گروه مطالعات اجتماعي و گروه سنجش واندازه گيري مي باشد.
ب- دفتر آزمون سازي و روانسنجي كه متشكل از گروه آزمون سازي و گروه روانسنجي است.
ج- دبيرخانه المپياد دانشجويي
الف- مركز مطالعات، تحقيقات و ارزشيابي آموزشي
برخي از فعاليتهاي اين مركز عبارتست از :
-    انجام تحقيقات علمي بمنظور ارائه روشهاي اندازه گيري براي سنجش آمادگي داوطلبان و پيشرفت تحصيلي دانشجويان.
-    انجام تحقيقات پژوهشي در خصوص ارائه معيارهاي علمي براي بهبود عملكرد سنجش آموزش كشور
-    بررسي هاي لازم در خصوص تهيه وارائه روشهاي مناسب براي انتخاب شايسته ترين افراد از بين داوطلبان ورود به آموزش عالي
-    ارزشيابي برنامه هاي آموزش و مواد آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي
-    انجام تحقيقات لازمدر مورد توانائيهاي دانش آموزان و دانشجويان و فارغ التحصيلان در زمينه مختلف
-    برقراري رابطه علمي و پژوهشي با مسوولين ذيربط در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و پژوهشي در چارچوب انجام تحقيقات مربوط
-    جمع آوري آمار و اطلاعات لازم در زمينه هاي مختلف آموزشي در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تجزيه و تحليل كمي و كيفي آنها
-    برگزاري كنفرانسها و سمينارهاي لازم و ضروري طبق برنامه هاي تنظيمي در جهت تحقق اهداف مورد نظر
-    انجام تحقيقات لازم به منظور تعيين و تشخيص رابطه پذيرش دانشجو در رشته هاي مختلف تحصيلي با نياز جامعه در زمينه هاي مختلف
-    انجام پژوهشهاي علمي درخصوص جذب دانش آموختگان در موسسا ذيربط و ارائه طرحهاي تحقيقاتي در مورد افزايش بهره وري آنان در جامعه
-    مشاركت و هماهنگي با ساير واحدها در زمينه انتشار كتب و نشريات علمي در زمينه هاي مختلف
ب – دفتر آزمون سازي و روانسنجي
اين دفتر با همكاري گروههاي آزمون‌سازي و روانسجي و همچنين با كمك تعداد زيادي از استادان دانشگاهها و دبيران مجرب دبيرستانها، به تهيه سوال براي آزمونهاي مختلف سازمان مي‌پردازد. از ديگر وظايف مهم دفتر آزمون سازي اين است كه به كمك تجزيه و تحليل آزمونها و استمداد از كارشناسان تست سازي و روانسنجي، ايجاد بانك سوال، حفاظت و نگهداري سوالات و طراحي و آماده سازي سوالات آزمونهاي سازمان همواره درصدد دستيابي به بهترين شيوه‌ها و وسايل سنجش و اندازه‌گيري مي‌باشد.
طراحان سوالات آزمونهاي مختلف سازمان در اين دفتر، در قرنطينه كامل به طرح سوال مي‌پردازند و همزمان با حضور داوطلبان در ساعات برگزاري آزمون در حوزه‌هاي مختلف، طراحان سوال در سازمان حضور يافته و اقدام به پاسخگويي به سوالات و تهيه كليد مي‌نمايند. افزون بر اين، در صورت بروز اشكال در هر يك از سوالات، به رفع آن اقدام مي‌نمايند.
برخي از فعاليتهاي دفتر آزمون سازي و روانسنجي عبارتست از :
تهيه و تحويل سوالات آزمونهاي مختلف در طول سال
تنظيم برنامه زماني براي آزمونهاي مختلف در طول سال
برگزاري جلسات با شركت افراد متخصص و اساتيد دانشگاهها در خصوص مسائل رشته‌هاي مختلف دانشگاهها و ارائه راهكار مناسب
تشكيل كارگاههاي آزمون سازي بوسيله گروه روانسنجي
تجزيه و تحليل كليد سوالات آزمونهاي مختلف در طول سال بوسيله گروه روانسنجي
تهيه گزارشهاي علمي و كارشناسي در زمينه‌هاي مختلف
شركت در جلسات و ايراد سخنراني و پاسخگويي به سوالاتي كه از طرف مردم درباره سازمان مطرح مي‌شود.


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 دانلود مقاله | انجام پایان نامه

 


سفارش پایان نامه