انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|‏ بررسي عوامل موثر در مديريت تحول و تاثير آن بر روي اثربخشي كاركنان بانك سپه  40 ص


بررسي عوامل موثر در مديريت تحول و تاثير آن بر روي اثربخشي كاركنان بانك سپه
"سرپرستي منطقه دو تهران"هدفهاي پژوهش:  
1-    تعيين ميزان ارتباط فرهنگ سازماني و اثربخشي كاركنان
2-    تعيين ميزان ارتباط رسالت سازمان و اثربخشي كاركنان
3-    تعيين ميزان ارتباط استراتژي سازمان و اثربخشي كاركنان
4-    تعيين ميزان ارتباط قوانين و مقررات و اثربخشي كاركنان
5-    تعيين ميزان ارتباط محيط خارجي و اثر بخشي كاركنان
6-    تعيين ميزان ارتباط رهبري و اثربخشي كاركنان
7-    تعيين ميزان ارتباط عوامل و عملكرد فردي با اثربخشي كاركنان
8-    تعيين ميزان عوامل و عملكرد سازماني با اثربخشي كاركنان
سؤالهاي پژوهش:
1-    آيا فرهنگ سازمان بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
2-    آيا رسالت سازمان بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
3-    آيا استراتژي سازمان بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
4-    آيا قوانين و مقررات موجب اثربخشي كاركنان مي-شود؟
5-    آيا محيط خارجي بر روي اثربخشي كاركنان موثر مي-باشد؟
6-    آيا رهبري بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
7-    آيا عوامل فردي بر روي اثربخشي كاركنان تاثير دارد؟
8-    آيا عوامل سازماني با اثربخشي رابطه دارد؟
فرضيه¬هاي تحقيق:
1-    فرهنگ سازماني با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
2-    رسالت و استراتژي سازمان با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
3-    قوانين و مقررات سازمان با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
4-    رهبري با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
5-    عملكرد فردي با اثربخشي كاركنان رابطه دراد.
6-    عملكرد سازماني با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.
7-    محيط خارجي با اثربخشي كاركنان رابطه دارد.

روش تحقيق
تحقيق حاضر يك تحقيق توصيفي است كه از حهت روابط بين متغيرها از نوع همبستگي، از نظر مطالعات محيطي از نوع پيمايشي  و با توجه به مباني نظري و علمي از نوع مطالعات كاربردي است.روشهاي جامعه آماري اطلاعات در اين تحقيق روش كتابخانه اي و پرسشنامه مي باشد كه در اينجا به بررسي و ارزيابي ارتباط عوامل موثر بر مديريت تحول با اثربخشي كاركنان بانك سپه (سرپرستي منطقه 2 تهران) مي پردازد.
متغيير ملاك(مستقل): در اين تحقيق عبارتست از مديريت تحول و عوامل موثر در آن شامل ( فرهنگ، رسالت ، استراتژي، محيط خارجي، رهبري؛ عوامل و عملكرد فردي، عوامل و عملكرد سازماني، قوانين و مقررات).
متغيير پيش بين( وابسته):عبارتست از اثربخشي كاركنان كه از سه بعد تعهد سازماني، انگيزش كاري و كاهش مقاومت منفي در مقابل تغييرات سازمان ، مورد بررسي و ارزيابي قرار مي گيرد.
جامعه آماري و نمونه آماري
در اينجا قلمرو تحقيق: كاركنان  بانك سپه سرپرستي منطقه 2  تهران شامل 715 نفر مي¬باشند، از ميان اين جامعه آماري تعداد 110 نفر از آنها به عنوان نمونه آماري انتخاب گرديده اند.
قلمرو تحقيق
به منظور تشخيص درست و بهتر مساله، كاربردي تر ساختن آن و رسيدن  به راه حلهاي دقيقتر، قطعي تر و سازنده تر كردن آن، مشخص كردن قلمرو موضوعي، مكاني و زماني پژوهش ضروري و لازم است؛
1-    قلمرو موضوعي تحقيق: از لحاظ موضوعي، تحقيق حاضر در حيطه منابع انساني و رفتار سازماني، تحول سازماني و تاثير آن بر روي اثربخشي كاركنان مي باشد.
2-    قلمرو مكاني تحقيق: قلمرو مكاني تحقيق بانك سپه سرپرستي منطقه 2 واقع در شهر تهران مي باشد.
3-    قلمرو زماني تحقيق: دوره زماني تحقيق حاضر از بهمن ماه سال 83 آغاز و در شهريور ماه 84 به اتمام رسيده است.
محدوديتهاي تحقيق:
1-    عدم اعتقاد برخي مديران و كاركنان به امر تحقيق و پژوهش و اهميت ندادن آنها به نتايج و يافته هاي تحقيقات .
2-    فقر اطلاعات و آمار كافي و خصوصا دقيق و بارز از سازمان كه ريشه در ساختار سنتي آن دارد.
3-    عدم درك كامل كاركنان از مفاهيم مديريت تحول و نبود ذهنيتي از مفهوم آن در وجود كاركنان كه ضرورت نياز سنجي آموزشي در مورد كاركنان سازمان  را گوشزد ميكند.
4-    اثرپذيري مراحل توزيع و گردآوري پرسشنامه هاي تحقيق از بوروكراسي بيمار گونه و ناكارآمد حاكم بر نظام اداري عليرغم شاغل بودن محقق در سازمان مزبور.

انتخاب نمونه:                                                                                                         

 
    كه در آن   nتعداد نمونه،z    آماره توزيع استاندارد در سطح اطمينان 95 درصد، p  نسبت موفقيت (وجود همبستگي بين دو متغيير) مي باشد كه معمولا 5/0 فرض ميشود ،q  نسبت عدم موفقيت وd  ميزان خطاي مجاز است كه مقدار آن با  استفاده از تحقيقات مشابه داخلي تعيين ميگردد و در تحقيق ما مقدار آن 112/0 بدست آمد. با جايگزيني در فرمول ياد شده حجم نمونه بدست ميآيد:
                                  

آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمن
براي تعيين درجه همبستگي بين دو متغيير  xوy از ضريب همبستگي خطي استفاده ميشود. فرض صفر در اين آزمون فرض مي كند كه همبستگي معنا داري وجود ندارد. ضريب همبستگي رتبه اي را با rs  نشان ميدهيم.  

 
ب)قابليت اعتماد( پايائي):
در اين تحقيق پايايي پرسشنامه از طريق نرم افزار spss و به روش آلفاي كرونباخ 87 درصد محاسبه گرديده است كه نشانگر قابليت اعتماد بالاي پرسشنامه است. فرمول مورد استفاده در روش مذكور جهت محاسبه پايايي پرسشنامه به صورت زير مي باشد:
                                                                           Sj2 ∑              j
Ra=------------------( 1- -----------------------)
كه در آن :                                                                j-1                s2
j =تعداد زير مجموعه سئوال هاي پرسشنامه( زير آزمون)
Sj2 = واريانس زير آزمون jام  
S2 =واريانس كل آزمون

براي تعيين اعتبار(روايي) پرسشنامه نيز به روش صوري عمل گرديده است. در اين تحقيق سئوالات پرسشنامه با مباني نظري و اهداف و فرضيات تحقيق و بر مبناي تحقيقات مشابه و با توجه به جزئيات تعريف شده  هر كدام از متغييرها طراحي شده و با متخصصان امر در رابطه با سئوالات پرسشنامه يك مصاحبه مقدماتي صورت گرفته و پس از تعديل يا حذف سئوالات نامفهوم و نامناسب، پرسشنامه با نظر موافق اساتيد محترم راهنما و مشاور تنظيم و توزيع گرديده است. در راستاي افزايش روايي پرسشنامه سعي گرديده كه سئوالات پرسشنامه بصورت ساده و واضح طرح گردد، به گونه اي كه براي پاسخ دهنده مشخص و محرز است كه چه متغييري را مي سنجيم. همچنين با انجام يك مطالعه مقدماتي از روايي و پايايي پرسشنامه تحقيق، اطمينان كامل به عمل آمد.

در تحقيق حاضر از هر دوي آمار توصيفي و آمار استنباطي جهت توصيف و تجزيه تحليل داده ها استفاده به عمل آمده است بدين معني كه پس از بررسي متغيرهاي جمعيت شناختي تحقيق شامل جنسيت، سن، وضغيت تاهل، مدرك تحصيلي، عنوان شغلي، نوع استخدام، به بررسي  متغيرها شامل فراواني، درصد تجمعي.. پرداخته شده است و سپس در قسمت تحليل استنباطي يافته ها از طريق نرم افزار  spss ، ابتدا با استفاده از "آزمون همبستگي رتبه اي اسپيرمن" به بررسي همبستگي بين متغيرها پرداخته سپس از طريق" آزمون رگرسيون" به مطالعه اين موضوع مي پردازيم كه همبستگي بدست آمده از آزمون فوق داراي رابطه خطي هست يا خير؟و نهايتا جهت رتبه بندي متغيرهاي تحقيق از "آزمون تحليل واريانس فريد من" بهره جسته ايم.

ابزار اندازه گيري و بررسي اعتبار آن  
 پرسشنامه اول شامل 35  سئوال مي باشد كه به بررسي عوامل موثر در مديريت تحول مي پردازد پرسشنامه دوم جهت سنجش اثربخشي است كه شامل 24 سئوال مي باشد و اثربخشي را از سه بعد تعهد سازماني، مقاومت منفي، انگيزش كاري مورد ارزيابي  قرار مي دهد. در اين پژوهش مقياس مورد استفاده براي سنجش نگرشها ، مقياس ليكرت بوده است
تعريف واژه¬ها و اصطلاحات  تخصصي طرح
1-    عوامل تحول¬زا: عواملي هستند كه در اثرگذاري تغيير سازماني به روشهاي بنيادي كه درآن ماهيت سازمان به راحتي تغيير داده مي¬شود، عمل مي-كنند.
- فرهنگ سازمان: سيستمي از استنباط مشترك است كه  اعضا نسبت به يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي¬شود.
-رسالت: كه بيانگر ماموريت آن سازمان مي¬باشد و دليل وجود سازمان مي¬باشد.
- استراتژي : استراتژي سازمان تعيين كننده نوع كار و فعاليت حال و آينده آن است و به وسيله مديريت عالي سازمان و غالباً با همكاري مديران رده پائينتر تعيين مي¬شود.

استراتژي        ساختار
نوآور    ارگانيكي    تقسيم كار اندك، غيرمتمركز، رسميت كم
كاهش هزينه    مكانيكي    كنترل شديد، تقسيم كار بسيار زياد، تمركز بالا، رسميت زياد
تقليد    مكانيكي و ارگانيكي    تركيبي از ويژگي هاي هر دو ساختار

- قوانين و مقررات.: مجموعه دستورالعملها و بخشنامه ها كه به صورت مكتوب وجود دارند و كليه مواردي كه به صورتي عرفي بايد در يك سازمان انجام و پياده شوند..  
- رهبري: رهبري مستلزم اعمال نفوذ است. سازمان از افراد تشكيل مي¬شود و وظيفه مدير، هدايت و هماهنگ ساختن اين افراد است .
رهبران تحول¬گرا، كساني هستند كه پيروان خود را الهام مي¬بخشند، مي¬توانند به آنها روحيه بدهند و در مسيري هدايتشان كنند كه منافع سازمان تامين شود.
- عملكرد فردي:عملكرد فردي تابعي است از توانايي، انگيزش و فرصت2) o* m*a  f(= عملكرد .
- عملكرد سازماني: عملكرد سازماني را مي¬توان تا حد بسيار زيادي در گرو منافعي دانست كه هريك از اعضاء با خود به درون گروه مي آ¬ورند كه شامل توانائيها و ويژگيهاي شخصيتي افراد    مي¬شوند.

- محيط خارجي: سازمان از نيروها يا نهادهايي تشكيل مي¬شود كه خارج از آن قرار دارند و به صورت بالقوه بر عملكرد سازمان اثر مي¬گذارند كه مي¬توان آن را به دو دسته ثابت و متغير تقسيم كرد.
        2- مديريت تحول: تحول سازماني، نقل مكان از شناخته به سوي ناشناخته است. واكنش افراد نسبت به تحول سه گونه است: 1- استقبال از تغيير سيستم  2- بي تفاوتي در مقابل تغيير سيستم 3- مخالفت در مقـابل تغيير . نقش مديريت در اين رابطه ايجـاد تغيير رفتار در كـاركنان است، به نحوي كه كاركنان از تغييرات  استقبال نمايند و بهبود در وضع سازمان حاصل شود.
3-اثربخشي كاركنان: درجه و ميزاني كه افراد در رسيدن به اهداف شغلي موفقيت كسب مي نمايند..
4-انگيزش: نيرويي است كه تمايل فرد را در جهت فعاليتهاي معطوف به هدف يا فعاليتهاي هدف و جديت در كار برمي انگيزد.
5-تعهد سازماني: درجه نسبي تعيين هويت فرد با سازمان را گويند كه اعتقاد به اهداف  و ارزشهاي سازمان، آرزو و خواست و عميق براي ادامه عضويت در سازمان را در بر ميگيرد.
6-مقاومت:عكس العملي است كه افراد به خاطر عدم پذيرش شرايط جديد نشان ميدهند .

عوامل تحول زا:


    شكل1-1 عوامل تغيير تدريجي
تحول از ديدگاه علم مديريت:
 • تحـول سازمان، فعـاليت يا تـلاشـي است (1) بـرنـامه-ريزي شده  (2) در سراسر سازمان  (3) كه به وسيلـه مديريت عـالـي سـازمـان اداره شده و  (4) اثربخشي و سلامتي سازمان را از طريق (5)      برنامه¬هـاي تغيير برنـامه¬ريزي شده در فـرآيندهاي سازمان، با استفاده از علوم رفتاري افزايش   مي¬دهد    ( بك هـارد 1999 (backhard.
• تحول سازمان، مجموعه¬اي از نظريه¬ها، ارزشها، استراتژيها، فنون مبتني بر علوم رفتاري است كه در فرآيند تغيير برنامه¬ريزي شده محيط كاري سازماني  ( به منظور افزايش بهبود عملكرد فردي و سازماني، از طريق تغيير رفتار اعضاي سازمان در شغلشان) به كارگرفته مي¬شود (پوراس و رابرستون 1992 (porras & roberston.
• تحول سازمان عبارت است از كاربرد سيستمي همه جانبه دانش علوم رفتاري براي بهبود    برنامه¬ريزي شده و تقويت استراتژيها، ساختارها و فرآيندهاي سازماني در جهت ارتقاء اثربخشي سازمان.( كامينگز و وري 1993 )

٭همگي اين تعاريف بيانگراين موضوع هستند كه هدف و محور تغيير، كل سازمان يا سيستم است. هدف تحول سازمان، اثربخشي سازماني و بهسازي فردي است.
٭تحول سازمان: فعاليت يا تلاشـي است بلندمـدت كه از سوي مديريت عالـي حـمايت و هـدايت مـي¬شود، اين تـلاش به منظور اصلاح و بهبود چشم¬انداز فعـلي و آتي سازمان، توانمندسازي اعضـا، يـادگـيري فرآيند حل مسـاله، از طريق مديريت فرهـنگ سازمان، با تاكـيد خـاص بر فرهنگ گـروههاي كـاري رسمي و ديگر انواع گروهها انجام ميپذيرد.
عوامل موثر بر شاخصهاي اثربخشي
1-    نفوذ مديريت عالي سازمان 2- قابل سنجش بودن هدف 3- شرايط محيطي   

مسائل اساسي در تعيين اثربخشي
براي برسي اثربخشي سازمان بايد از عواملي استفاده کرد که با ساختار، نوع و ماهيت کار و وظايف سازمان متناسب و سازگار باشد.
 براي تعيين اثربخشي سازمان بايد مسائل زير را مورد توجه قرار داد:
1.    اثربخشي از ديدگاه چه کسي مورد ارزيابي قرار ميگيرد؟
2.    تجزيه و تحليل اثربخشي در چه سطح و واحدي از ارزيابي انجام مي شود؟
3.    چه نيازها و فعاليتهايي در بررسي اثربخشي اولويت دارند؟
4.    از تعيين اثربخشي سازمان چه اهدافي دنبال مي شود؟.
5.    چه محدوده زماني براي تعيين اثربخشي سازماني مورد نظر است؟
6.    چه نوع اطلاعاتي و منابعي براي تعيين اثربخشي مورد استفاده قرار مي گيرد؟  


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه