انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه| پایان نامه آموزشهاي فني و حرفه اي

چكيده تحقيق:
بررسي ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك، الكتروتكنيك) با نيازهاي بازار كار از نظر مديران صنايع (مديران ردة مياني شامل مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط، در مناطق 9 و 10 شهر تهران، عنوان پژوهش حاضر مي باشد كه هدف اصلي آن تعيين ميزان ارتباط آموزشهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) با دانش ها و مهارتهاي مورد نياز مديران صنايع در بازار بوده است.
در اين پژوهش از آمار توصيفي همچون ميانگين، انحراف استاندارد، و درصد و همچنين از آمار استنباطي همچون آزمون T تك نمونه اي، جهت پاسخگوئي به سؤالات تحقيق استفاده شده است. همچنين جمع آوري اطلاعات از طريق پرسشنامة محقق ساخته صورت گرفته است.
به طور كلي، نتايج بدست آمده حاصل از اين پژوهش به شرح زير مي باشد:
- دانش فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
-    مهارت فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) از نظر مديران صنايع در مناطق 9 و 10 شهر تهران در حد متوسط مي باشد.
-    مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، نسبت به برنامه هاي آموزشي مراكز آموزش فني و حرفه اي رسمي، شناخت كمي دارند.
-    مديران صنايع، ميزان قابليت مهارتهاي آموزشي فارغ التحصيلان مراكز فني و حرفه اي رسمي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) را با پيشرفتهاي فناوري كم برآورد مي كنند.
-    مديران صنايع (مديران فني، توليد و آموزش) كارخانه ها و مؤسسات مرتبط در مناطق 9 و 10 شهر تهران، مهارت داشتن فارغ التحصيلان هنرستانهاي فني و حرفه اي (رشته هاي الكترونيك و الكتروتكنيك) در فناوري اطلاعات و ازتباطات (ICT) را انطباق بيشتر دانش و مهارت تخصصي آنها با نيازهاي بازار كار را بيشتر از زياد برآورد كرده اند.
 
فهرست مطالب
عنوان    صفحه
فصل اول: كليات تحقيق    
مقدمه    2
بيان مسئله    5
اهميت و ضرورت پژوهش    6
اهداف تحقيق    7
سؤالات تحقيق    8
تعاريف عملياتي واژه ها    11
فصل دوم: مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق    
مقدمه    13
مفهوم رشد و توسعة اقتصادي    14
عوامل توسعه اقتصادي    15
نقش منابع انساني در توسعة اقتصادي    15
آموزش    18
تعريف آموزش و پرورش    20
مفهوم برنامه ريزي آموزشي    23
جايگاه نيازسنجي در برنامه ريزي آموزشي    24
نيازسنجي آموزشي    27
مفهوم نياز    29
منابع نيازهاي آموزشي    30
انواع نيازسنجي    32
كار    34
عرضة نيروي كار    37
بازار كار    38
نياز بازار كار    39
مسايل موجود در ارتباط نظام آموزشي و بازار كار    44
ضرورت تحكيم پيوند نظام آموزشي و بازار كار    48
تعاريف آموزش فني و حرفه اي     49
رويكردهاي عمده در آموزش فني و حرفه اي    51
نارسائي هاومسائل آموزش فني وحرفه اي در ارتباط با بازار كار    57
آموزش فني و حرفه اي در ايران    59
سير تحول آموزش فني و حرفه اي در ايران
    59

تحولات گذشته تحليل مشكلات و چشم انداز آينده آموزش فني و حرفه‌اي در برنامه سوم توسعه…
مشكلات و تنگناها
نقاط ضعف مشكلات تنگناها
چالشهاي آينده بخش فني و حرفه‌اي‌
سياست‌هاي استراتژيك بخش آموزش فني و حرفه اي
سياست هاي اجراي آموزش فني و حرفه اي
راهكارهاي اجرايي     
63
64
65
68
69
70
72
تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات چيست؟    78
مشخصه هاي تكنولوژي ارتباطات    81
ويژگيهاي تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات    89
دلايل استفاده از تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات    82
تكنولوژي اطلاعات وارتباطات چه تغييري درآموزش ايجادمي‌كند    82
روش هاي اجرايي براي بكارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباطات
چه تغييراتي براي به كارگيري تكنولوژي اطلاعات و ارتباط (ICT ) در آموزشهاي آكادميك لازم است    83

84
پيشينة پژوهش    85
فصل سوم: روش اجراي تحقيق    
مقدمه    93
جامعة آماري    94
نمونة آماري    95
روش تحقيق     96
ابزار جمع آوري اطلاعات    96
اعتبار و پايائي پرسشنامه    97
روش تجزيه و تحليل داده ها    99
فصل چهارم: تجزيه و تحليل اطلاعات جمع آوري شده    101
آزمون مربوط به سؤال اول تحقيق    102
آزمون مربوط به سؤال دوم تحقيق    104
آزمون مربوط به سؤال سوم تحقيق    106
آزمون مربوط به سؤال چهارم تحقيق    108
آزمون مربوط به سؤال پنجم تحقيق    110
آزمون مربوط به سؤال ششم تحقيق    111
آزمون مربوط به سؤال هفتم تحقيق    112
فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري    115
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال اول و دوم تحقيق    116
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال سوم و چهارم تحقيق    120
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال پنجم تحقيق    122
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال ششم تحقيق    123
نتيجه گيري و ارائه پيشنهادات مربوط به سؤال هفتم تحقيق    124
محدوديتها و تنگناهاي پژوهش    126
پيشنهادات براي پژوهشهاي آتي    127
منابع و مأخذ    128
- پيوستها    

 
فهرست جداول
عنوان    صفحه
جدول 1-2: عملكرد آموزشهاي كوتاه مدت فني و حرفه اي 74-1367    63
جدول 4-1: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول    103
جدول 4-2: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول    103
جدول 4-3: مربوط به آزمون سؤال تحقيق اول    103
جدول 4-4: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم    105
جدول 4-5: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم    105
جدول 4-6: مربوط به آزمون سؤال تحقيق دوم    105
جدول 4-7: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم    107
جدول 4-8: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم    107
جدول 4-9: مربوط به آزمون سؤال تحقيق سوم    107
جدول 4-10: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم    109
جدول 4-11: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم    109
جدول 4-12: مربوط به آزمون سؤال تحقيق چهارم    109
جدول 4-13: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم    110
جدول 4-14: مربوط به آزمون سؤال تحقيق پنجم    111
جدول 4-15: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم    112
جدول 4-16: مربوط به آزمون سؤال تحقيق ششم    112
جدول 4-17: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم    113
جدول 4-18: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم    114
جدول 4-19: مربوط به آزمون سؤال تحقيق هفتم    114

 


فصل اول
كليات تحقيق
 
مقدمه
تاريخ رشد و توسعه اقتصادي، با هماهنگي و تركيب دانش فني و به كارگيري منابع و نيز وابستگي روزافزون به كاربرد تكنولوژي همراه بوده است.
استفاده از تكنولوژي و دانش فني در سازمانها، شركتها و جوامع همواره متفاوت بوده و تا حدود زيادي بستگي به جديت و مهارتهاي خلاق منابع انساني و عوامل فرهنگي و اجتماعي داشته است. (سبحان الهي، مديريت و توسعه)
عملكرد يك سازمان وقتي مي تواند مطلوب و مناسب باشد كه نيروهايي ذيصلاح و با كيفيت در آن وجود داشته باشند و سازمان بتواند از آن در مناسب ترين شغل استفاده كند.
در واقع نيروي پيش برندة ماشين و تكنولوژي انسانها هستند. امروزه براي ادامة حيات در بازار رقابت فقط استفاده از تكنولوژي و دانش فني كافي نيست، چرا كه سرعت رشد به اندازه اي است كه فرصت يادگيري را بسيار كوتاهتر و درنتيجه، استفادة به موقع و به روز از تكنولوژي را براي رقابت پيچيده تر كرده است. لذا توليد دانش فني و تكنولوژي براي رقابت، از عوامل اساسي براي ادامة حيات هر سازمان، شركت و جامعه محسوب مي شود.
اين كار فقط با منابع انساني مستعد و با كيفيت و در اختيار داشتن ابزار مناسب و لازم عملي است. لذا ثروت اساسي يك سازمان، نيروي انساني با دانش و مهارت (يعني سرمايه هاي فكري) آن سازمان است.
علي رغم نقش كليدي آموزش فني و حرفه اي در توسعه اقتصادي و اجتماعي كشور كه مورد اذعان و حتي تاكيد اغلب سياستمداران و صاحبنظران است. اين آموزش هاي پرهزينه از لحاظ پاسخ گوئي به انتظارات جامعه و سؤال اصلي نظام آموزشي (= چه آموزشي با چه كيفيتي و به چه ميزان؟?) در موقعيت قابل دفاع قرار ندارد. زيرا هرساله خسارت هاي بسيار زيادي از اين بابت به كشور وارد مي آيد ولي اين روند رو به رشد تداوم دارد، كه اين وضعيت ريشه در نگرش نادرست به آموزش فني و حرفه اي دارد. علت بروز معضل آموزش فني و حرفه اي اين است كه به هر صورت، تعاملي بودن اين آموزش ها به دست فراموشي سپرده شده است. مجريان آموزش فني و حرفه اي، آن را پديده اي صرفاً آموزشي مي بينند. تصميمات آموزشي تنها توسط مقامات آموزشي و اغلب بدون اطلاع كافي از نيازهاي شغلي و نظر طرف هاي ذينفع اتخاذ مي شود. (ملكي، 1381، صفحة 186)
آموزش به حكم انجام تكليف، عادت، امكانات موجود و يا روحيه توسعه طلبي تحقق مي يابد و بر همين اساس نيز به سؤالات اصلي نظام آموزش فني و حرفه اي پاسخ داده مي شود. اما آموزش فني و حرفه اي داراي دو وجه توأمان آموزشي و شغلي است كه ميان آنها به صورت بالقوه تعامل برقرار است. لذا مزيت قابليت استفاده از اطلاعات بازخوردي و مكانيسم خوداصلاحي مي تواند در عمل وجود داشته باشد. در آموزش فني و حرفه اي نظامند زمينه مشاركت در تصميم گيري و انجام هزينه فراهم است.
رشته هاي آموزشي، مواد آموزشي، تعداد آموزش گيرنده، محل اشتغال و … از نتيجه تعامل و عوامل طرف هاي آموزشي (دستگاهاي مجري آموزش) و طرف هاي شغلي (دستگاههاي بهره بردار از محصول آموزش، كارآموزان، اوليا، كارفرمايان و …) تعيين مي شود.


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه