انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه| بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيكي روسا , مديران و كاركنان بيمارستانهاي استان قم با سبك هاي رهبري

عنوان مقاله
بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي روسا , مديران و کارکنان بيمارستانهاي استان قم با سبک هاي رهبري
 
چکيده :
مقدمه : وظيفه هدايت و رهبري کارکنان بيمارستان توسط روسا و مديران از وظايف کليدي ومهم مديريت به حساب مي آيد  هر مديري در تعامل با کارکنان به شيوه اي رفتار مي کند که ممکن است با شيوه مدير ديگر تفاوتهايي داشته باشد . به اين نوع الگوهاي رفتاري پايداري که مديران هنگام کارکردن با ديگران آن را به کار مي برند سبک رهبري مي گويند . هدف اصلي از انجام اين پژوهش بررسي سبک هاي رهبري مديران و روساي بيمارستانها مي باشد و بررسي اين موضوع که آيا ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي روسا و مديران و کارکنان بيمارستانها با سبکهاي  رهبري  وجود دارد يا نه .
مواد و روش تحقيق :  اين مطالعه از نوع مطالعات مقطعي است که داراي دو بخش توصيفي و تحليلي مي باشد . جامعه پژوهشي مديران و روسا و کارکنان بيمارستانهاي استان قم هستند که کليه روسا و مديران و 385 نفر از کارکنان به عنوان نمونه انتخاب گرديدند و مورد مطالعه قرار گرفتند . پرسشنامه هاي اين پژوهش بر اساس سبک هاي رهبري ليکرت تنظيم شده و سبک هاي رهبري را  به چهار دسته استبدادي – استثماري , استبدادي – خيرخواهانه , مشاوره اي و مشارکتي تقسيم مي کند . جهت تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمونهاي آماري t تست , آناليز واريانس يکطرفه , ضريب همبستگي پيرسون و ضريب همبستگي اسپيرمن در نرم افزار spss  استفاده شده است .
يافته ها,بحث و نتيجه گيري :
1-    سبک هاي رهبري روسا و مديران بيمارستانها براساس پاسخهاي خودشان مشاوره اي است ولي از نظر کارکنان مديران و روسا سبک استبدادي – خيرخواهانه را در تعامل با کارکنان اعمال مي دارند .
2-    بين هيچ يک از مشخصات دموگرافيکي روسا و مديران از جمله سن , جنس , نوع استخدام , ميزان تحصيلات , رشته تحصيلي  و مدت اشتغال با عنوان رياست يا مديريت بيمارستان و سبک رهبري آنان ارتباطي وجود ندارد .
3-    بين مشخصات دموگرافيکي کارکنان و نظر آنان در مورد سبک رهبري روسا و مديران ارتباط آماري معني داري وجود دارد به اين ترتيب که از نظر کارکنان زن نسبت به مرد مديران و روسا استبدادي تر عمل مي نمايند به همين ترتيب نظر کارکنان کم سن تر نسبت به مسن تر ها و غيرمتاهلين نسبت به متاهلين و افراد کم سابقه نسبت به افراد با سابقه خدمت بيشتر , نمره کمتري به سبک رهبري روسا و مديران داد ه اند و نوع رهبري آنها را داراي مشارکت کمتر و استبداد بيشتر مي دانند . کارکنان تحصيلکرده تر نسبت به افراد کم تحصيلات نيز نظر مشابهي با موارد ذکر شده فوق دارند ولي پزشکان نسبت به سايرسن امتياز بيشتري در سبک رهبري به مديران و روسا داده اند و سبک رهبري آنان را  نسبتأ مشارکتي مي دانند .
واژه هاي کليدي :  رهبري , سبک رهبري , سبک رهبري ليکرت , مشخصات دموگرافيک
مقدمه :
سلامتي محور توسعه پايدار اجتماعي ، اقتصادي ، سياسي و فرهنگي و ... كليه جوامع بشري بوده و داراي اهميت ويژه اي در زير ساخت بخش هاي مختلف جامعه مي باشد. از مراكزي كه در كانون توجه و اولويت هاي توسعه بخش بهداشت و درمان قرار دارد و از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد بيمارستانها هستند. بيمارستانها با تأمين درمانهاي تخصصي بيماران نقش مهمي را در اعاده سلامتي و رضايت بيماران ايفا مي نمايند.(1)
بيمارستانها در صورتي مي توانند به اهداف خود نائل شوند كه سيستم مديريتي صحيحي بر آنها حكمفرما باشد. مدير شايسته مديري است که به وظايف خويش و به علوم و فنون حرفه اي خودآشنايي و تسلط كافي داشته باشد. از جمله مهمترين اطلاعات و علومي كه مي تواند مديريت سازمان را در جهت رسيدن به اهداف عالي ياري نمايد علوم مربوط به نحوه رفتار با كاركنان و هدايت و سرپرستي و رهبري آنان در انجام وظايف حرفه اي شان مي باشد زيرا رهبري افراد از وظايف کليدي و مهم مديريت به حساب مي آيد . هر مديري در انجام وظايف اصلي خود به شيوه اي رفتار مي نمايد كه ممكن است با شيوه مدير ديگر ، داراي تفاوتهايي باشد. به اين نوع الگوهاي رفتاري پايدارتري كه مديران هنگام كار كردن با ديگران آنرا بكار مي برند سبك رهبري مي گويند. (2)
هدف اصلي بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي روسا , مديران و کارکنان بيمارستانهاي استان قم باسبک هاي رهبري مي باشد .
اهداف اختصاصي :
الف ) اهداف توصيفي : 1)بررسي مشخصات دموگرافيکي مديران و روسا 2)بررسي مشخصات دموگرافيکي کارکنان بيمارستانها 3) بررسي سبک هاي رهبري مديران و روسا از ديدگاه خودشان 4) بررسي سبک هاي رهبري مديران و روسا از ديدگاه کارکنان
ب) اهداف تحليلي:  1) بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي روسا و مديران با سبک رهبري شان 2) بررسي ارتباط بين مشخصات دموگرافيکي کارکنان روي نظر آنها در مورد سبک رهبري روسا و مديرانشان
پس از تلاشي که پژوهشگران جهت يافتن مطالعات مشابه بعمل آوردند به اين نتيجه رسيدند که مطالعات زيادي روي سبکهاي رهبري انجام شده ولي اکثريت آنها به بررسي ارتباط آن با رضايت کارکنان يا با اثربخشي و کارآيي سازمان پرداخته اند . ( 3 )
مواد و روش تحقيق :
اين مطالعه از نوع مطالعات مقطعي بوده که خود داراي دو بخش توصيفي و تحليلي مي باشد . جامعه پژوهش مديران و روسا و کارکنان بيمارستانهاي استان قم مي باشد . محيط پژوهش کليه بيمارستانهاي استان قم برابر با 8 بيمارستان مي باشد . اين مطالعه داراي دو بخش مي باشد بخشي که مربوط به روسا و مديران بيمارستانها ست به علت تعداد کم نيازي به نمونه گيري ندارد اما در مورد بخشي که مربوط به کارکنان است نمونه گيري شده و حجم نمونه اي معادل 385 نفر انتخاب گرديده است . ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه مي باشد که توسط پژوهشگران تهيه شده است . لازم به ذکر است پرسشنامه هاي سبک رهبري بر اساس سبک هاي رهبري ليکرت تنظيم شده است که سبکهاي رهبري را به 4 گروه تقسيم مي کند که عبارت است از :1) سبک استبدادي- استثماري 2) سبک استبدادي – خيرخواهانه 3) سبک مشاوره اي  4) سبک مشارکتي (4) .آزمونهاي آماري مورد استفاده در اين پژوهش  آماره هاي توصيفي  و آزمونهاي t تست , آناليز واريانس يکطرفه , ضريب همبستگي پيرسون و ضريب همبستگي اسپيرمن مي باشد که کليه عمليات فوق با استفاده از نرم افزار spss   انجام شده است .
يافته ها :
1-    يافته هاي پژوهش در زمينه مشخصات دموگرافيکي روسا , مديران و کارکنان بيمارستانها


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 


سفارش پایان نامه