انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

 پایان نامه 

سفارش پایان نامه|اسناد هويتي


چكيده
اسناد هويتي مداركي هستند كه براي احراز هويت و شناسائي افراد به كار مي روند و شامل 6 سند ، شناسنامه ، كارت ملي ، پايان خدمت يا معافيت از خدمت‌، گذرنامه و مدارك شناسائي صنفي مانند كارت هاي شناسايي ادارات دولتي را شامل مي شود .
اين اسناد پايه و اساس ساير مدارك نيز قرار مي گيرد و به همين لحاظ از اهميت ويژه اي برخوردار هستند و در جامعه نيز از اعتبار خاصي برخوردار هستند و به لحاظ موارد فوق الذكر مورد توجه مرتكبين جرائم گوناگون خصوصاً جرائم عليه اموال ( كلاه برداري  ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) قرار مي گيرد و مرتكبين جرائم مذكور با جعل اسناد هويتي و با سوء استفاده از عملكردهاي اين اسناد به اهداف مجرمانه خود نائل مي شوند .
در خصوص اينكه اسناد هويتي مجعول چه نقشي در وقوع جرائم عليه اموال ( كلاه برداري ، سرقت ، خيانت در امانت و چك پرداخت نشدني ) دارند ، تحقيق حاضر به روش توصيفي طراحي گرديده و از نظرات اهل خبره با استفاده از ابزار پرسش نامه و مطالعه اسنادي پرونده هاي آگاهي تهران اجرا شده است.
اين تحقيق مشتمل بر      فصل مي باشد كه در فصل اول كليات و ادبيات موضوع بيان گرديده است و در فصول بعدي به روش شناسايي تحقيق و تجزيه
و تحليل يافته ها و نتيجه گيري و پيشنهادات پرداخته شده است .
مهمترين هدف اين پژوهش ، شناسايي كم و كيف نقش اسناد هويتي مجعول در وقوع جرائم عليه اموال مي باشد و در سير دستيابي به اين هدف ، آسيب پذيري هاي اسناد هويتي و شيوه هاي به كارگيري اسناد مجعول هويتي و راه كارهاي علمي و عملي در مقابله با جعل اين اسناد و استفاده از آن ها براي ارتكاب جرائم ديگر معلوم مي گردد .
لذا فرضيه هاي تحقيق پيرامون چهار بعد اساسي به شرح ذيل مي باشد :
1-    نوع سند جعلي
2-    شيوه جعل اسناد هويتي
3-    نوع جرم به وقوع پيوسته
4-    اقدامات موثر در مبارزه با بكارگيري اسناد جعلي
ابعاد فرضيه هاي تحقيق به شرح فوق مورد بررسي قرار گرفته و با آزمون هاي آماري ارزيابي شده و نتايج حاصله از ارزيابي فرضيه ها نشانگر اين است كه :
الف ) در وقوع جرائم عليه اموال شناسنامه بيشتر از ساير اسناد هويتي مورد جعل قرار مي گيرد .
ب ) جابجائي عكس در اسناد هويتي متداول ترين شيوه جعل اسناد براي ارتكاب جرائم عليه اموال است .
ج ) در مجموعه جرائم عليه اموال ، اسناد هويتي مجعول بيشتر براي ارتكاب كلاهبرداري مورد استفاده قرار مي گيرند .
د ) براي مقابله با استفاده از سند هويتي مجعول تشديد مجازات مرتكبين و توجه به مبارزه سركوبگرانه تاثير چنداني نخواهد داشت و به تنهايي كافي نيست .
ضمن اينكه اصلاح قوانين در اين خصوص از جنبه ميزان مجازات كه نشانگر ميزان اهميت اين اسناد و ميزان قباحت عمل جعل اسناد هويتي بوده باشد ، در كنار اقدامات پيشگيرانه موثر مي باشد .
    بر اين اساس از مجموع چهار فرضيه تحقيق فرضيه هاي اول تا سوم اثبات شده و فرضيه چهارم تاييد نگرديده است .
    در نهايت با يك جمع بندي اجمالي دستاوردهاي نظري و عملي تحقيق در دو بخش (1) مبارزه با جعل اسناد هويتي و (2) مبارزه با استفاده از سند هويتي تقسيم بندي شده و در هر بخش راه كارهاي مناسب براي برنامه هاي بلند مدت و كوتاه مدت ارائه گرديده است كه در برنامه هاي كوتاه مدت به استحكام بيشتر اسناد هويتي فعلي و رفع نواقص و ضعف هاي سيستم بررسي اسناد تاكيد نموده و در برنامه هاي بلند مدت رويكرد بهره گيري از تكنولوژي پيشرفته امروزي با قابليت هاي الكترونيكي هم در صدور اسناد و هم در بررسي اسناد مورد توجه قرار گرفته است و ماحصل نهايي تحقيق اين است كه براي اطمينان از احراز هويت فرد بايد بانك متمركز اطلاعات فردي با مشاركت تمامي ارگانها و نهادهاي ذيربط به وجود آيد و در شناسائي اشخاص به جاي تكيه بر مندرجات ظاهري اسناد هويتي كه مي تواند غير واقعي و منحرف كننده باشد به سوابق موجود در آن بانك كه از اعتماد بيشتري برخوردار است ، تاكيد نمود .
واژه هاي كليدي :
جعل اسناد ، اسناد هويتي ، جرم ، جرائم اموالفهرست مطالب :
فصل اول : كليات و ادبيات موضوع
بخش اول : كليات
اول : مقدمه
دوم : بيان مسئله
سوم : سوالات تحقيق
چهارم : اهميت موضوع
پنجم : انگيزه انتخاب موضوع
ششم : اهداف موضوع
هفتم : فرضيات تحقيق
هشتم : نوع و روش تحقيق
نهم : موانع و محدوديت هاي تحقيق
دهم : پيشينه تحقيق
يازدهم : مفاهيم و اصطلاحات
بخش دوم : ادبيات موضوع
اول : مقدمه
دوم : سند
سوم : تاريخچه سند در حقوق ايران
    الف ) در حقوق ايران قبل از اسلام
    ب ) در حقوق ايران بعد از اسلام
چهارم : تعريف سند
    الف ) تعريف لغوي سند
    ب ) تعريف اصطلاحي سند
پنجم : انواع سند
ششم : هويت و تعريف آن
    الف ) تعريف لغوي هويت
    ب ) تعريف اصطلاحي هويت
    ج ) تعريف حقوقي هويت
    د ) هويت در تحقيق حاضر
هفتم : تاريخچه اسناد هويتي
    الف ) در ايران قبل از اسلام
    ب ) در ايران بعد از اسلام
هشتم : تعريف اسناد هويتي
نهم : وجوه افتراق و اشتراك اسناد سجلي با اسناد هويتي
دهم : انواع اسناد هويتي
    الف ) شناسنامه
    ب ) گذرنامه
    ج ) گواهينامه رانندگي
    د ) كارت پايان خدمت
    ه ) ملاك شناسايي صنفي
يازدهم : تكنولوژي هاي پيشرفته اسناد هويتي
دوازدهم : تكنولوژي هاي كارت هاي هوشمند
سيزدهم : تكنولوژي نقطه هوشمند
چهاردهم : تكنولوژي هولوگرام
پانزدهم : تكنولوژي باركد
بخش سوم : جعل سند و استفاده از سند مجعول
اول : مقدمه
دوم : تاريخچه جعل
    الف ) در حقوق ايران
    ب ) در حقوق اسلام
    ج ) در حقوق جزاي ايران قبل از پيروزي انقلاب
د ) در حقوق جزاي ايران بعد از پيروزي انقلاب
سوم : تعريف و مفهوم جعل
    الف ) معني لغوي جعل
    ب ) معني اصطلاحي جعل
چهارم : صور مختلف جعل سند
پنجم : اركان متشكله جرم جعل اسناد هويتي
    الف ) ركن قانوني
    ب ) ركن مادي
    ج ) ركن معنوي
    د ) ركن ضرري
        1 ) ضررهاي مادي و معنوي
        2 ) ضررهاي جعل در اسناد هويتي
ششم : روش هاي جعل در اسناد هويتي
    الف ) ايجاد تغييرات در مندرجات متن سند
    ب ) تغيير و جابجائي عكس
    ج ) ارائه مدارك هويت غير
    د ) دخل و تصرف در امهار روي سند
    ه ) ساخت و تكثير سند
هفتم : استفاده از اسناد هويتي مجعول و غير واقعي
هشتم : انواع مبارزه با جرم جعل
    الف ) مبارزه كيفري با جرم
    ب ) مبارزه غير كيفري با جرم
نهم : شيوه مبارزه با جعل سند هويتي
دهم : شيوه مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
يازدهم : روش مبارزه توامان با جعل سند و استفاده از سند مجعول
فصل دوم : جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
بخش اول : جرائم عليه اموال
اول : مقدمه
دوم : كلاه برداري
    1 ) تاريخچه كلاه برداري
    2 ) تعريف كلاه برداري
    3 ) اركان تشكيل دهنده كلاه برداري
    4 ) شيوه هاي كلاه برداري با استفاده از اسناد هويتي مجعول
    الف ) كلاه برداري از طريق افتتاح شركت هاي واهي
    ب ) افتتاح حساب بانكي براي كلاه برداري  
    ج ) اخاذي تحت عنوان مامور دولت
    د ) كلاه برداري از طريق وصول چك هاي تقلبي
    ه ) كلاه برداري به منظور استفاده از امكانات ويژه دولتي
    و ) كلاه برداري از طريق سوءاستفاده از موقعيت اجتماعي قشر خاص
    ز ) كلاه برداري از طريق فروش مال غير با جعل ملاك هويتي
سوم : خيانت در امانت
    1 ) تاريخچه خيانت در امانت
    2 ) تعريف خيانت در امانت
    3 ) اركان جرم خيانت در امانت
    4 ) تاثيرگذاري اسناد هويتي جعلي در وقوع خيانت در امانت
        الف ) خيانت در امانت در محموله هاي دولتي
        ب ) فروش مال مورد امانت با جعل مدارك هويتي مالك اصلي
ج ) حضور شخص ثالث در بين امين و مالك و بهره گيري از سند هويتي مجعول
چهارم : سرقت
        1 ) تاريخچه سرقت
        2 ) تعريف سرقت
        3 ) اركان جرم سرقت
        4 ) تاثير اسناد هويتي در شيوه هاي مختلف سرقت
            الف ) سرقت تحت عنوان مامور با ارائه كارت شناسائي جعلي
            ب ) وصول چك هاي مسروقه با استفاده از اسناد هويتي جعلي
            ج ) فروش اموال مسروقه با ملاك هويتي جعلي
پنجم : صدور چك پرداخت نشدني
        1 ) تاريخچه چك
        2 ) تعريف چك و چك پرداخت نشدني
        3 ) اركان متشكله جرم صدور چك پرداخت نشدني
بخش دوم : ساير جرائم متاثر از جعل اسناد هويتي
اول : جرائم امنيتي    
        الف ) اقدام عليه امنيت كشور
        ب ) اختلاس و سوءاستفاده هاي كلان اقتصادي
        ج ) خروج از كشور به صورت غير قانوني
        د ) اقامت غير مجاز در كشور
دوم : جرائم غير امنيتي
        الف ) فريب در ازدواج
        ب ) دريافت گواهي عدم سوءپيشينه
        جرائم ) فرار از خدمت سربازي
        د ) تقلب در امتحانات علمي با استفاده از سند هويتي جعلي
        ه ) تغيير هويت مجرمين فراري
فصل سوم : شيوه هاي تحقيق و تجزيه و تحليل داده ها
بخش اول : روش هاي شناسايي تحقيق
اول : مقدمه
دوم : نوع و روش تحقيق
سوم : جامعه آماري
چهارم : تعريف عملياتي متغيرها
پنجم : روش و ابزار جمع آوري اطلاعات ها
        الف ) مصاحبه با صاحب نظران
        ب ) طراحي و توزيع پرسش نامه
    ششم : روايي
هفتم : پايايي
هشتم : روش هاي آماري و تجزيه و تحليل داده ها
الف ) آزمون دو جمله اي
ب ) آزمون تحليل واريانس فريدمن
بخش دوم : تجزيه و تحليل داده ها
اول : مقدمه
دوم : بررسي جامعه آماري
سوم : بررسي نتايج آزمون دو جمله اي
چهارم : بررسي ميزان اهميت جعل هر كدام از اسناد هويتي در وقوع جرائم عليه اموال
پنجم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي جعل اسناد هويتي در وقع جرائم عليه اموال
ششم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از روش هاي موثر در استحكام اسناد هويتي
هفتم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از جرائم عليه اموال
هشتم : بررسي ميزان اهميت عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعول
نهم : بررسي ميزان اهميت هر كدام از اقدامات موثر در ممانعت از استفاده از اسناد هويتي مجعول
دهم : بررسي نتايج آزمون تحليل واريانس فريدمن در مورد فرضيه هاي تحقيق
يازدهم : بررسي نوع سند هويتي و ارتكاب جرائم عليه اموال
    الف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمن
    ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
دوازدهم : بررسي شيوه هاي جعل اسناد هويتي براي ارتكاب جرائم عليه اموال
    الف ) تحليل نتيجه آزمون فريدمن
    ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
سيزدهم : بررسي نوع جرم ناشي از بكارگيزي اسناد هويتي جعلي
    الف ) تحليل آزمون فريدمن
    ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
چهاردم : بررسي اقدامات موثر بكارگيري اسناد هويتي مجعول
    الف ) تحليل تحليل آزمون فريدمن
    ب ) تحليل نتيجه مطالعه اسنادي
پانزدهم : بررسي يافته هاي جانبي تحقيق
شانزدهم : بررسي روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتي
هفدهم : بررسي عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي جعلي
نتيجه گيري و پيشنهاد ها
اول : مقدمه
دوم : نتيجه ارزيابي فرضيات تحقيق
    1 ) فرضيه اول
    2 ) فرضيه دوم
    3 ) فرضيه سوم
    4 ) فرضيه چهارم
سوم : نتايج يافته هاي جانبي تحقيق
چهارم : روش هاي ايجاد استحكام در اسناد هويتي
پنجم : عوامل موثر در موفقيت مرتكبين جرائم در بكارگيري اسناد هويتي مجعول
ب : پيشنهادها
اول : مقدمه
دوم : راهبردهاي مقابله با جعل اسناد هويتي
    1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مقابله با جعل سند
    2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مقابله با جعل سند
سوم : راهبردهاي مقابله با سوء استفاده از اسناد هويتي مجعول
    1 ) پيشنهاد براي برنامه هاي كوتاه مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
    2 ) پيشنهاد براي برنامه هاي بلند مدت مبارزه با استفاده از سند هويتي مجعول
چهارم : پيشنهاد براي تحقيقات آينده


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه