انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه ارشد|پايان نامه تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال  90 ص

پایان نامهفهرست مطالب

عنوان                                                       صفحه

                فصل اول: مقدمه و معرفی پژوهش
مقدمه     3
بیان مسئله    5
اهمیت و ضرورت پژوهش    7
هدف های پژوهش    7
فرضیه های پژوهش    8
پیش فرض های پژوهش    8
محدودیت های پزوهش    8
تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش    9

                فصل دوم: پیشینه پژوهش
مقدمه     12
مبانی نظری پژوهش    12
فیزیولوژی بسکتبال    12
حداکثر اکسیژن مصرفی    14
اسید لاکتیک در تمرینات بسکتبال    15
میزان درک فشار    16
انباشتگی اسید لاکتیک    16
سرعت دفع اسید لاکتیک    17
کنترل اسید لاکتیک هنگام فعالیت    17
مفهوم خستگی و مفهوم غلظت لاکتات خون بالا    18
مفهوم ضربان قلب بالا    24
مفهوم فشار خون بالا    25
مفهوم دقت    26

                 فصل سوم: روش شناسی پژوهش
مقدمه     31
روش پژوهش    31
جامعه آماری پژوهش    31
متغیرهای پژوهش    31
متغیرها مستقل    31
متغیرهای وابسته    32
ابزار و وسایل اندازه گیری مورد استفاده در پژوهش     33
اندازه گیری ویژگی های بدنی    33
نحوه جمع آوری اطلاعات    34
افزایش غلظت لاکتات خون    35
افزایش ضربان قلب    35
افزایش فشار خون    35
روشهای آماری    35

                   فصل چهارم: تجزیه وتحلیل یافته های پژوهش
مقدمه    38
آمار توصیفی    39
تجزیه و تحلیل داده ها    39
بررسی توصیفی داده ها    41
آمار استنباطی    48
بررسی فرضیه ها    49
آزمون فرضیه ها    51

                   فصل پنجم بحث و نتیجه گیری
مقدمه    55
خلاصه پژوهش    55
بحث و نتیجه گیری    57
پیشنهاد برخاسته از پژوهش    60
پیشنهاد های پژوهش    61
منابع    62
فارسی    62
خارجی    63
پیوست هافهرست جداول

عنوان                                                      صفحه
جدول 1-3 پژوهشهای انجام شده در خارج کشور    28
جدول 1-4 - میانگین، سن، قد، وزن، درصد چربی،VO2MAX،  EPI آزمودنی ها    39
جدول 2-4- پست بازیکنان بسکتبال     40
جدول 3-4- سابقه بازی بازیکنان بسکتبال    40
جدول 4-4 - مقایسه میانگین ضربان قلب پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    43
 جدول 5-4 - مقایسه میانگین فشار خون  پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    44
جدول 6-4 - مقایسه میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    46
جدول 7-4 -  آزمون کلموگرو اسمیرنف پیش آزمون آزمودنی ها     48
جدول 8-4 -  آزمون کلموگرو اسمیرنف پس آزمون آزمودنی ها    49
جدول 9-4 -  آزمون کلموگرو اسمیرنف پرتاب آزاد موفق پیش و پس آزمون گروه کنترل و تجربی    50
جدول 10-4 - میانگین متغییر های وابسته پرتاب های آزاد موفق پس آزمون در گروه کنترل و تجربی    50
جدول 11-4 - آزمون برابری واریانس های پس آزمون پرتاب آزاد موفق در گروه کنترل و جربی    50
جدول 12-4 – الف: تاثبر تغييرات غلظت لاكتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    51
جدول 13-4-  ب: تاثبر تغييرات ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    52
جدول 14-4-  ج: تاثبر تغييرات فشار خون بر دقت پرتاب آزاد بسكتبال    53


 
فهرست نمودارها

عنوان                                                     صفحه

شکل 1-4 - مقایسه میانگین  سن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 2-4 - مقایسه میانگین  قد آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 3-4 - مقایسه میانگین  وزن آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    41
شکل 4-4 - مقایسه میانگین   VO2MAXآزمودنی در گروه کنترل و تجربی    42
شکل 5-4 - مقایسه میانگین  EPI آزمودنی در گروه کنترل و تجربی    42
شکل 6-4 - میانگین ضربان قلب پیش آزمون گروه کنترل و تجربی    43
 شکل 7-4 - میانگین ضربان قلب پس آزمون گروه کنترل و تجربی     44
شکل 8-4 - میانگین فشار خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی     45
شکل 9-4 - میانگین فشار خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی     45
شکل 10-4 - میانگین غلظت لاکتات  خون پس آزمون گروه کنترل و تجربی    46
شکل 11-4 - میانگین غلظت لاکتات خون پیش آزمون گروه کنترل و تجربی    47


پیوست ها

پیوست شماره 1- پرسشنامه اطلاعات فردی- پزشکی، سوابق ورزشی
پیوست شماره 2- رضایت نامه گروه تجربی و کنترل
پیوست شماره 3- پروتکل نحوه اندازه گیری غلظت لاکتات خون در آزمایشگاه
پیوست شماره 4- پروتکل اندازه گیری تست شاتل ران
پیوست شماره 5- پروتکل اندازه گیری تست پله هاروارد
پیوست شماره 6- برآورد درصد چربی مردان از طریق جمع چربی زیر پوستی
 
فرم ب                        بسمه تعالي

نام واحد دانشگاهي: دانشگاه آزاد اسلامي مشهد
كد شناسايي پايان نامه :
پايان نامه:          كارشناسي ارشد •            دكتراي حرفه‌اي            دكتراي تخصصي (PhD) 
عنوان پايان نامه: تاثیر روشهای مختلف برگشت به حالت اولیه بر سطح لاکتات خون پس از یک فعالیت بیشینه در بانوان رزمی کار
نام و نام خانوادگي دانشجو: محمد شاهنده
شماره دانشجويي: 38500037
تعداد واحد:   4 واحد    سال اخذ پايان نامه:1387
نيمسال اخذ پايان نامه: دوم
تاريخ دفاع پايان نامه:   30/6/87
گروه تحصيلي:     پزشكي          علوم انساني •         علوم پايه          فني و مهندسي          كشاورزي          هنر 
رشته تحصيلي:  تربيت بدني و علوم ورزشي
1-    چكيده پايان نامه: شامل خلاصه، اهداف، روشهاي اجرايي و نتايج بدست آمده (حداقل در 10 سطر)
هدف اصلی این پژوهش تعیین اثر برخی از عوامل فیزیولوژیکی بردقت پرتاب آزاد بسکتبال بود . آزمودنی های پژوهش را بسکتبالیستهای مازندران تشکیل ميدهند بدین منظور به 100 نفر از بسکتبالیست های زبده ی مازندرانی با میانگین سنی 4/21 سال و سابقه تمرین 6/7  سال که واجد شرایط پژوهش بودند اطلاع رساني شد ،در مرحله بعد 20 نفر از بسکتبالیست های منتخب به روش تصادفی به دوگروه 10 نفری (تجربی و کنترل) تقسیم شدند و مشاهده می شود که گروه ها از لحاظ شاخص ها (ضربان قلب استراحت ، فشار خون ، غلظت لاکتات خون ،VO2MAX  ، و تعداد پرتاب های آزاد در قبل از آزمایش هیچ تفاوت معنا داری ندارند یعنی دو گروه کنترل و تجربی همگن می باشند از هر دو گروه تست های اولیه مرتبط با آمادگی جسمانی (تست شاتل ران ) برای VO2MAX و EPI  توسط پله هاروارد گرفته شده است غلظت لاکتات زمان استراحت ، ضربان قلب زمان استراحت و فشار خون زمان استراحت و تعداد پرتاب آزاد موفق استراحت گرفته شده است و ساعت 4 بعد از ظهر روزی بعد ، تمرین خستگی توسط تست پله هاروارد اجرا شد و بلافاصله اندازه گیری مرتبط با غلظت لاکتات بالای خون ، حد اکثر ضربان قلب بالا و متوسط اندازه گیری و سپس 20 پرتاب آزاد داده شده و پرتاب های موفق ثبت شد
پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی با استفاده از پیش آزمون و پس آزمون در گروه های تجربی و کنترل می باشد. و با انجام تمرین خستگی در گروه تجربی و بدون تمرین خستگی در گروه کنترل آزمون ها انجام شد و برای بررسی طبیعی بودن توزیع داده ها از آزمون کلموگرو اسمیرنف و از تست لونس برای برابری واریانس ها بین گروه های تجربی و کنترل استفاده شده است و با استفاده از آنالیز کواریانس در گروه های تجربی و کنترل میانگین و انحراف استاندارد و با استفاده از تست اثرات بین آزمودنی ها اثر متغییرها اثر گذار روی متغییر مستقل مشخص شد و معلوم گردید از نظر آماری ضربان قلب بالا و فشار خون بالا و غلظت لاکتات خون بالای خون تاثیری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد . تست های مذکور از طریق تجزیه و تحلیل یافته از نرم افزار spss انجام شد.
نتایج پژوهش  
1- غلظت لاکتات بالای خون بسکتبالیست ها در گروه تجربی در پایان تست خستگی با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری نداشت. 2- ضربان قلب بالای بسکتبالیست ها در گروه تجربی در پایان تست خستگی با توجه نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری نداشت. 3- فشار خون بالای بسکتبالیست ها در گروه  تجربی در پایان تست خستگی با توجه به نتایج بدست آمده تفاوت معنی داری نداشت.
نتیجه گیری کلی
نتایج نشان داد در بسکتبالیست های تمرین کرده، اسید لاکتیک نمی تواند از نظر آماری تاثیر معنی داری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال داشته باشد. البته ضربان قلب بالا مقداری اثر گزار بوده ولی از نظر آماری تاثیر معناداری نداشته است و همچنین فشار خون بالا از نظر آماری تاثیری بر روی دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد.
کلید واژه ها : غلظت لاکتات خون، فشارخون بالا، ضربان قلب بالا، کوارتر، ریباند.

استاد راهنما: دکتر سید محمود حجازی                          مديرگروه آموزشي: دكترحسين پيماني زاد                         معاون پژوهشي واحد:
                امضا:                                                 امضا:                                        امضا:
 
    
مقدمه
در طول تاریخ مدون، همواره انسان تلاش کرده تا برتری خود را بر دیگر همنوعان نشان دهد و تا حدودی بر نیروها و عوامل طبیعی تسلط یابد و برای این منظور از اندیشه، خرد و نیروی بدنی استفاده کرده است. گستره تاریخ دیرینه بشر سرشار از منازعات و تلاش های طاقت فرسایی است که ضامن بقای وی در عرصه زندگی شده است. در گذشته انسان برای دفاع یا تهاجم، به نبردهای تن به تن با دیگران می پرداخت. بعدها که این شیوه در جدال های انسانی منسوخ شد، نبرد تن به تن انسانها، با پیروی از قوانین و مقررات، در قالب ورزشها جای گرفت (1).
بررسی سطح آمادگی ورزش کاران برای برنامه ریزی و ارتقای کمی و کیفی عملکرد ورزشی ضروری است. آنان همواره به دنبال به کار گیری بهترین شیوه تمرینی هستند که از پشتوانه علمی برخوردار باشد تا بتوانند به نتایج و پیروزی های ارزشمند و چشمگیر دست یابند (14).
از سال 2000 میلادی که تغییرات زیادی در قوانین بسکتبال روی داده است. سرعت بازی نیز افزایش یافته. تغییرات شامل چهار کوآرتر ده دقیقه ای بازی که قبلا در دو نیمه 20 دقیقه ای انجام می شد و تغییر در قانون نگه داری و حفظ توپ در نیمه زمین خودی که از 10 ثانیه به 8 ثانیه تنزل یافت و همچنین مالکیت توپ تا زمان قبل از پرتاب شوت به حلقه در زمان بازی از 30 ثانیه به 24 ثانیه تنزل یافت، این موارد باعث افزایش سرعت بازی و نهایتا خستگی بیشتر بازیکنان شده است، ضمنا نیازهای مشخص فیزیولوژیکی بسکتبال مدرن ضرورت رویکردی جدید را برای توسعه و پیشرفت در تخصیص برنامه تمرینات بدنی مناسب پیشنهاد می کند (14).
اگر چه در کشور ما نیز گام های مثبتی در زمینه ی بهبود ورزش ها برداشته شده است، اما کافی نیست و باعث عقب ماندن ورزش در کشور ما نسبت به جوامع دیگر شده است. یکی از جنبه های بارز پیشرفت و موفقیت در هر رشته ورزشی، شناخت عوامل موثر در قهرمانی و نیز آگاهی مربیان از ویژگی ها و خصوصیات بدنی و ظرفیت های عملکردی موثر در موفقیت های ورزشی است و عدم آگاهی مربیان از توانایی ها و قابلیت های ورزش کاران موجب شده است که انرژی و زمان هدر رفته،و هزینه های گزاف را به دنبال داشته باشد. امروزه افراد بیشماری از همه ی رده های سنی در انواع فعالیت های ورزشی شرکت می نمایند (14) و به تبع ان نیز تماشاچیان رو به فزونی می باشد. فروش تجهیزات ورزشی در حال پیشرفت است، اطلاع رسانی وقایع و رویداد های ورزشی در سطح جهان گسترش یافته، به گونه ای که در هر گوشه ای ازجهان، به سهولت و راحتی می توان توليدات را پی گیری کرد.
همچنین، با پیدایش رایانه و استفاده همه جانبه از آن در علوم و صنایع گوناگون، سرعت پیشرفت در آنها به طور سرسام آوری فزونی یافته است. برای بالا بردن کمیت و کیفیت اجرای مهارت های ورزشی به خصوص در قهرمانان باید به قابلیت های جسمانی مورد نیاز آنها و میزان تقویت هر یک توجه خاصی مبذول داشت، چراکه، بهبود هریک از این قابلیت ها به نوبه ی خود اثر مثبتی بر اجرای مهارت های ورزشی خواهد داشت.
اغلب پژوهش ها نشان داده اند که سیستم های انرژی زایی از عوامل مهم و اساسی در توسعه مهارت ورزشی به شمار می رود و اهمیت این عوامل در بسکتبالیست ها به دلیل شرایط کاری آنها بر کسی پوشیده نیست لیکن آنچه نیاز به شناخت و درک بیشتر دارد چگونگی ارتباط این قابلیت ها و عوامل با مشخصات فیزیولوژیکی، ساختاری و نقشی است که هریک  از آنها به عهده دارد.     
برای ترقی و پیشبرد علوم، پژوهش های علمی-کاربردی ضروری است تربیت بدنی و علوم ورزشی هم از این قاعده مستثنی نیست. با توجه به اهمیت تربیت بدنی و تاثیرات آن در جامعه، توجه بیشتر به پژوهش ضروری به نظر می رسد. فعالیت های علمی با پشتوانه طرح های پژوهشی، حرکتی اساسی بوده و تاثیر بسیار مهمی در جهت تطبیق آن با نیاز واقعی جامعه دارد. بسکتبال از جمله ورزش هایی است که علی رغم پژوهش های متعدد، هنوز مشکلات علمی در آن وجود دارد.


بیان مسئله:
تکامل و تداوم رشته ای مثل بسکتبال در طول تاریخ با ویژگی هایی از جمله، دقت، قدرت و تمرکز جهت اجرای مهارتهای آن و همچنین کم خطر بودن آن نسبت به دیگر رشته های ورزشی موجب جلب و جذب ورزشکاران زیادی به این رشته ورزشی شده است. این جذابیت در طول سالها موجب تکامل این رشته ورزشی شده و به شکل امروزی با قانون های مدون قابل اجرا است. این دیدگاه که می شود از طریق بالا بردن مهارتهای ورزشی این رشته موجب افزایش و نتیجه بازی شد، موجب انگیزه و فکر جدید برای از بین بردن متغیرهای مزاحم این ورزش است. ما می خواهیم در مسابقات (بسکتبال) امتیاز بیشتری بگیریم بنابراین می توانیم از طریق حذف و تعدیل، متغیرهایی مثل خستگی به این نتیجه دلخواه برسیم. غلظت لاکتات خون، ضربان قلب بالا و فشار خون یکی از این متغیرهای مزاحم است که در این پژوهش می خواهیم اثر آن را بر روی یک مهارت بسکتبال مورد ارزیابی قرار دهیم.
بسکتبال ورزش ادامه داری است که نیاز به سرعت، شتاب، حرکات انفجاری نظیر حرکت ارتجاعی
(ریباند از حلقه)، دریبل و شوت پرشی، بلاک کردن، شوت، توقف های ناگهانی، سرعت بالا، حرکاتی منفجرانه و مکرر دارد (26).
هنگامی که بحث بسکتبال به میان می آید. موضوع شاخص خستگی (غلظت لاکتات خون) که یکی از عوامل کاهش عملکرد بسکتبالیست ها است مطرح می شود. همیشه بازیکنان سعی می کنند که با کمترین صرف انرژی و با حداکثر دقت مطلوب به کارآیی خود کمک کنند. این دقت موجب افزایش امتیازات نهایی بازیکنان و همچنین امتیازات تیمی می گردد. در حال حاضر با تغییر قوانین بسکتبال از دو نیمه بازی در وقت فعال به چهار کواتر وقت بازی، هم باعث افزایش سرعت بازیکنان شده و هم موجب توجه به عملکرد استقامتی است که آن نیز توجه به تاخیر انداختن خستگی شده است.
 در تمرینات غیر اصولی  و کاهش آب بدن که باعث کاهش رشد جسمانی، کاهش حجم پلاسما، کاهش برون ده قلبی، از دست دادن الکترولیتها دیده می شود و علاوه بر این تعادل جسمی بسکتبالیست ها را مختل می کند و درصد دقت در مهارتهایی مثل شوت، پاس،دریبل را کاهش دهد (6). از طرف دیگر آماده سازی ورزشکار برای حرکاتی که نیاز به دقت و کنترل حرکتی دارد به عواملی مانند آماده سازی، سازگاری محرک – پاسخ  بستگی دارد.
مربیان بسکتبال آزمایشات مهارت را برای ارزیابی سطح مهارت بازیکنان نشان وهمچنین برای پیش گویی موفقیت های آینده بکار می برند. پیش بینی سطح اسیدلاکتیک و بعبارتی غلظت لاکتات خون می تواند به سطح و مقدار خستگی عضلانی حاصل از کار سخت تمرین و اجراهای متوالی و تکراری حرکات بسکتبال مثل رفت و برگشت های سریع، اجرای شوت جفت، پاسها، ریباندهای تخته حلقه و غیره را تعیین کند.
این سطح از خستگی عضلانی که نتیجه تجمع لاکتات است ممکن است باعث عملکرد ضعیف در دقت مهارتها شود. مهارتهایی مثل پاس، شوت، پرتاب آزاد در جریان بازی بشود. بیشتر امتیازات حاصل از این بازی (بسکتبال) در شرایط حساس و دقایق پایانی کوآرترها بدست می آید. این امتیازات، فوق العاده حساس بوده و نتیجه بازی را که نتیجه ماهها و سالها تمرین و مهارت در این رشته است، تعیین می کند. اهمیت و ضرورت تعیین سطح اسیدلاکتیک بدن که نوعی خستگی جسمانی است می تواند تناسب موجود در تمرینات را توجیه کند. این تناسب یعنی درصد زمان تمرین که برای اجرای مهارتهای مختلف بسکتبال می تواند برنامه ریزی شود.
از خصیصه های مختلف ورزشی بسکتبال سرعت است که می تواند دقت را تحت شعاع قرار دهد و از متغیرهای مزاحم مهم اجرای حرکات سرعتی، تجمع اسیدلاکتیک در بدن می باشد، لذا با وجود خستگی ناشی از اسیدلاکتیک اجرای بهینه پرتاب آزاد بسکتبال که نیاز به دقت دارد نیز تحت الشعاع آن قرار
می گیرد.


 
ضرورت و اهمیت پژوهش
پژوهش های کمی، در رابطه با خستگی بسکتبالیست ها و دقت و کنترل حرکتی آنها انجام شده است و لذا به جهت اهمیت و ضرورت پژوهش در این زمینه می بایست عوامل و متغییر های دخالت کننده در اینجا تا حد ممکن مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه بسکتبال رشته ای است پر تحرک، سریع و انتزاعی و با قابلیت های حرکتی و مهارتی ورزشکار در تقابل است و در عملکرد آنها اثر دارد می بایست عوامل آن مورد بحث و بررسی قرار گیرد همانطور که می بینیم در بخش های مرتبط با استراتژی بازی آن، مثل تاکتیک های حمله و دفاع تحقیقات زیادی صورت گرفته و کتاب های زیادی نوشته شده است.  
نوع تمرینات بسکتبال و روش های مختلف تمرینی (6) از جمله سرعت، شتاب، چابکی، انعطاف پذیری می بایست به بهترین شکل ممکن تقویت شود. البته عواملی مثل دقت، هماهنگی، ریتم، تعادل نیز مورد توجه و  ضروری است. تغییرات پی در پی در قوانين بسکتبال موجب سرعت بیشتر این بازی شده است که انگیزه ی لازم را برای به اجرا در آوردن روش های علمی مختلف برای کسب پیروزی در آن به وجود
می آورند. از آنجائیکه آمادگی جسمانی در بسکتبالیست ها از اهمیت زیادی برخوردار است، باید افزایش توانایی های بدن به بهترین شکل در تمرینات مورد توجه قرار گیرد. جذابیت های این رشته ورزشی حتی در سطح جهانی موجب شده که آموزش تکنیک ها و تاکتیکها، حتی از سنین کودکی آغاز شود. نمونه بارز آن مینی بسکتبال در سطوح پیش دبستانی و دبستانی است.
کاربرد نتایج پژوهش
برای مسابقات آموزش و پرورش در سطوح قهرمانی و دانش آموزی، برای مربیان و معلمان و اعضای فدراسیون بسکتبال و کمیته های مرتبط ضرورت و کاربرد دارد.
 
هدف های پژوهش
هدف کلی
هدف کلی این پژوهش: بررسي تاثیر برخی از عوامل فیزیولوژیک بر دقت پرتاب آزاد در بسکتبالیست های منتخب استان مازندران با سابقه تمرینی متوسط 7 سال می باشد.
اهداف اختصاصی
1- بررسی تاثير افزايش غلظت لاکتات خون بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال
2- بررسی تاثير افزايش ضربان قلب بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال
3- بررسی تاثير افزايش فشارخون بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال
فرضیه های پژوهش
1- افزایش غلظت لاکتات خون پس از تمرین شدید، اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد.
2- افزایش ضربان قلب بالا پس از تمرین شدید، اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد.
3- افزایش فشار خون بالا پس از تمرین شدید، اثری بر دقت پرتاب آزاد بسکتبال ندارد.
متغير هاي قابل كنترل
1-  دماي سالن مورد آزمايش.
2- رطوبت نسبي سالن.
3- نور كافي در سالن.
4- سابقه ورزشي.
5- محدوده جغرافيايي آزمودني ها.
پیش فرض های پژوهش
1- آزمودنی ها از سلامت کامل برخوردار بودند و هیچ گونه بیماری نداشته اند.
2- آزمودنی ها در اجرای آزمون ها نهایت سعی و تلاش خود را بکار بردند.
3- آزمودنی ها تلاش یکساني را در هر دو مرحله ی پیش آزمون و پس آزمون داشته اند.
4- آزمودنی ها توصیه های تغذیه ای ودارویی پژوهشگر را اجرا نمودند.
 محدودیت های پژوهش
1- موضوع در سطح منطقه ای مورد بررسی قرار گرفته است.
2–   عدم کنترل شرایط روحی- روانی مناسب برای  بسکتبالیست ها.
3 – عدم کنترل مصرف دارو و تغذیه علي رغم توصیه های مکرر پژوهشگر.
 
تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش
1- پرتاب آزاد در بسکتبال: در مواقعی از شرایط بازی بسکتبال که بر روی  مهاجم خطای عمدی و یا سهوی صورت می گیرد در منطقه ذوزنقه جریمه ای برای تیم گذاشته می شود که به آن پرتاب آزاد گفته می شود.
     
2- غلظت لاکتات خون: به آستانه ای از تحمل بدن در شرایط و کار سخت بدنی گفته می شود که مقدار آن در بافت بدن و سپس در جریان خون به مقدار بالایی در حدود 8 ميلي مول/ليتر برسد که به آن خستگی ناشی از مقدار غلظت لاکتات خون گویند(8).
3- فشار خون بالا: فشار خون،فشاری است که به دیواره عروق وارد می کند.معمولااین واژه به فشار خون سرخرگی اشاره دارد.فشارخون بوسیله دومقدار،یعنی فشارخون سیستولی و دیاستولی بیان می شودکه عدد بزرگتر فشارخون سیستولی است این فشار،نشانه بالاترین فشار سرخرگی است که برابربا سیستول بطنی قلب است(10).
4- ضربان قلب بالا: درشرایط سخت بازی بسکتبال مثل رفت وبرگشت های سریع برای حمله وضد حمله، یا برگشت های بعد ازحمله، درشرایط دفاع، یادفاع پرس بسکتبال، بازیکنان به شدت فعالیت جسمی دارندکه می تواند باعث افزایش شدید ضربان قلب گردد.این افزایش شدیدضربان قلب با بوجود آمدن موقعیتی مثل پنالتی، می تواند روی دقت پرتاپ توپ بسمت حلقه اثر گذار باشد.  
5- اسید لاکتیک:
- یک ترکیب شیمیایی سه کربنه است که در اثر فرآیند گلیکولیز بی هوازی تولید می گردد (27).
- آستانه بی هوازی فردی بالاترین حجم اکسیژن مصرفی است که میتواند طی یک دوره زمانی بدون آن که افزایش انباشتگی غلظت لاکتات خون ادامه یابد حفظ شود (8).
6- سیتولیزوزومی:  خودخواری سلول وتجزیه آن.
7- ریباند:  باز پس گرفتن توپ از سبد بسکتبال را گویند.
8- کوارتر: بسکتبال 40 دقیقه است که به چهار وقت ده دقیقه ای تقسیم می شود هر ده دقیقه را یک کوارتر می نامند.
9- گارد: رهبر یا لیدر تیم که بازی گردان در بسکتبال است.
10- فوروارد: کسی که در پست جلو بازی می کند و حمله کننده تیم محسوب می شود.
11- سنتر:کسی که در منطقه Zone (زوزنقه) بسکتبال بازی می کند.
12- EPI: شاخص آمادگی غیرهوازی تست پله هاروارد
13- vo2max: حداکثر اکسیژن مصرفی در دقیقه در کیلوگرم عضله
14- vo2peak: اوج اکسیژن مصرفی در دقیقه در کیلوگرم عضله
 
مقدمه
این فصل شامل مبانی نظری و پیشینه پژوهش می باشد که در آن مواردی چون فیزیولوژی بسکتبال، اسیدلاکتیک، ضربان قلب بالا، دقت و کنترل بحث می شود و در ادامه به پژوهشهای قبلی انجام شده داخلی و خارجی در رابطه با اثرات غلظت لاکتات خون پرداخته می شود. آن چیزی که بیشتر جلب توجه می کند نبود پژوهشهای داخلی در رابطه با اثر غلظت لاکتات خون و ضربان قلب و فشار خون بالا بر روی دقت پرتاب آزاد است که نیاز بیشتر به پژوهش در مورد آن ضروری است. از آن مهم تر نیز نبود پژوهش یا کمبود آن در منابع خارجی است که فقط در رابطه با پاس بسکتبال و آنهم در ارتباط با خستگی ناشی از شرایط بازی، در پاس بسکتبال است. ضرورت و اهمیت پژوهش در زمینه بسکتبال نیز اهمیت خاص دارد چراکه یکی از بازیهای پر طرفدار ومهیج در دنیا است و نتایج آن نیز به همان نسبت اهمیت دارد، حال اگر بازی به شرایط بحرانی در دقایق پایانی برسد و نتیجه دو تیم به پرتاب آزاد منتهی شود،پرتاب گل موفق ویا ناموفق بازیکنان سرنوشت ساز خواهد بود،بدین لحاظ مهم است که مربیان و تمرین دهندگان مطلع باشند که تمرین پرتاب آزاد در شرایط سخت بدنی چقدر میتواند در نتیجه بازی موثر باشد از این طریق مربی
می تواند استراتژی بازی را تعیین کند.
مباني نظري تحقيق
فيزيولوژي بسكتبال
بسكتبال از جمله ورزش‌هايي كه به هر سه روش انرژي دستگاه، (ATP-PC)، دستگاه گليكوليتيك، دستگاه هوازي وابسته است و نياز به انرژي پس از مسابقه به حداكثر ميرسد. لازمه دقت و تمركز بسكتباليست تأمين سوخت مورد نياز در عضله‌ي درگير بنا به نوع حركت ويژه در طول مسابقه است. تفوق دستگاه‌هاي فيزيولوژيك در بسكتبال پيچيده است زيرا، مسابقه ممكن است در چهار كوآرتر 10 دقيقه‌اي طول بكشد. و يا حتي به وقت اضافه كشيده شود چون در بسكتبال مساوي وجود ندارد. ميانگين هزينه انرژي بسكتبال در يك دقيقه 11 كيلوكالري است و اين مقدار در بين ورزشها داراي هزينه انرژي بالايي است.
بررسي انجام شده نشان ميدهد كه هزینه انرژی مصرفی ممكن است به 660 كيلوكالري در ساعت برسد. (8)  دفع انرژي روزانه در هر كيلوگرم وزن بدن 93/67 کالری با وزن متوسط 75 كيلوگرم و مقدار خالص انرژي مصرفی مورد نياز روزانه برپايه انرژي ضروري محاسبه شده، 5100 كيلوکالری ومقدار انرژي فيزيولوژيكي روزانه با 10 درصد انرژي اضافی 5610 كيلوكالري مي‌باشد(8).
ماده اصلي تأمين كننده انرژي مورد نياز بدن بسكتباليست مولكول ATP است كه مي‌بايست از مواد غذايي كربوهيدرات، پروتئين و چربي موجود در بدن تأمين گردد. به بيان ديگر دستگاه‌هاي تأمين انرژي هوازي و بي‌هوازي هستند كه ATP مورد نياز بدن را از متابوليسم اين سه ماده اصلي غذايي تأمين مي‌كنند.
دستگاه بی هوازی خود به دو دستگاه فسفاژن (ATP-PC) و اسيد لاكتيك تقسيم مي‌شود. در حالت عادي مقدار محدودي از مولكول ATP و كراتين فسفات در سلول‌هاي عضلاني وجود دارند كه براي توليد انرژي زياد و ناگهاني، نيازي به صرف وقت و طي مراحل متابوليسم ندارند. با ادامه يافتن فعاليت شديد ورزشي با زمان بيش از 10-20 ثانيه دستگاه بي هوازي اسيد لاكتيك شروع به كار ميكند. در اين دستگاه طي چند سري فعاليت‌هاي، بيوشيميايي پيچيده مولكولهاي گلوكز شكسته و توليد ATP مي‌كنند. در اين دستگاه به علت عدم وجود اكسيژن كافي، مولكولهاي كربوهيدرات به طور ناقص مي‌سوزند و حاصل اين فرآيند علاوه بر توليد انرژي، مقاديري اسيد لاكتيك نيز خواهد بود. نكته حائز اهميت اين است كه در اين دستگاه فقط مولكول‌هاي كربوهيدرات قابل استفاده هستند. هرچه فعاليت بيشتر باشد، كربوهيدرات اهميت بيشتري پيدا مي‌كند. مواد قندي در بدن تبديل به مولكول هاي گليكوژن شده و در سلولهاي عضلات و كبد ذخيره مي‌شوند. بسكتباليست كه در آستانه مسابقات قرار دارند نبايد ذخاير گليكوژني بدن خود را كاهش دهند. اين باعث افت بدن و خستگي زود هنگام و كاهش دقت آنها مي‌شود. به دنبال شروع فعاليت دستگاه اسيدلاكتيك اين ماده در سلول‌هاي عضلاني ترشح و سپس در جريان خود ديده مي‌شود از طرفي دستگاه‌هاي كنترل و تصفيه بدن شروع به دفع اين ماده اسيدي از خون مي‌كنند. در ادامه فعاليت سنگين تجمع اسيد لاكتيك در عضلات و خون به تدريج افزايش يافته به مراتب بيشتر از ميزان دفع آن مي‌شود كه ادامه اين روند به شدت به محيط سلول‌هاي عضلاني و جريان خون را كه در حالت عادي كمي قليايي هستند به سمت اسيدي شدن هدايت مي‌كند(3).
شدت ورزش تعيين مي‌كند كه كدام سوخت به منظور فراهم آوردن انرژي براي در عضله حال فعاليت استفاده ميگردد. زماني كه شدت تمرين بالا مي‌رود بدن بيشتر به گليكوژن عضله و گلوكز پلاسما متكي مي‌شود ميزان كربوهيدرات مصرف شده در طول تمرين به وضعيت مشخص بستگي دارد. ورزشكاران حرفه‌اي بدليل تراكم ميتوكندري‌هاي گسترش يافته و تراكم بالاي آنزيم اكسيداسيوني نسبت به افراد غير ورزشكار چربي بيشتري مي‌سوزانند و انتقال اسيدهاي چرب به ميتوكندري ممكن است تقويت گردد. ورزشكاران حرفه‌اي در تمرين سنگين داراي مقدار كمتري از كاتكولامين‌هاي درحال گردش مي‌باشند. اين سازش پذيري به همراه تراكم مويرگي و افزايش در تري گليسريد بين ماهيچه‌اي، انتقال اكسيژن را تقويت مي‌كنند (4).
همة فعاليتهاي سرعتي كه بين 1 تا 2 دقيقه به طور مي‌انجامد، نياز زيادي به دستگاه گليكوليتيك دارند و سطح اسيد لاكتيك عضله مي‌تواند از يك ميلي مول در هركيلوگرم عضله در حال استراحت، به بيش از 25 ميلي مول در هر كيلوگرم عضله برسد. اسيدي شدن تارهاي عضلاني و در پي آن اختلال در عملكرد آنزيم‌هاي گليكوليتيك از تجزيه بيشتر گليكوژن جلوگيري مي‌كند. علاوه بر اين، حضور اسيد ظرفيت پيوند كلسيمي تارهاي عضلاني را كاهش ميدهد و از انقباض عضلاني جلوگيري ميكند. ميزان انرژي مصرفي يك تار عضلاني در جريان ورزش مي‌تواند 200 برابر بيشتر از حالت استراحت باشد. بنابراين دستگاههاي ATP-PCR و گليكوليتيك نمي‌توانند به تنهايي همه انرژي مورد نياز بدن را فراهم سازند. بدون وجود دستگاه انرژي ديگري، ظرفيت ورزشي انسان ممكن است تنها به چند دقيقه محدود شود(10).
توليد هوازي ATP در درون اندامكهاي سلولي ويژه‌اي بنام ميتوكندري صورت مي‌گيرد. در عضلات ميتوكندري‌ها نزديك تارچه‌هاي عضلاني هستند و در سرتاسر ساركوپلاسم پراكنده مي‌باشند. در جريان بازي بسكتبال كه گاهي به 60 دقيقه فعال مي‌كشد و بعلاوه به فعاليتهاي مابين كوآرترهاي بازي براي توليد مداوم نيرو بدن نياز دسترسي يكنواخت به انرژي است. بر خلاف توليد ATP به روش بي‌هوازي، دستگاه هوازي انرژي بسيار زيادي توليد مي‌كند، بنابراين در فعاليتهاي طولاني، متابوليسم هوازي روش اصلي توليد انرژي است. اين دستگاه، به توانايي بدن براي تحويل اكسيژن به عضلات فعال بستگي دارد(10).
حداكثر اكسيژن مصرفي
شاخصي كه معمولاً براي آمادگي جسماني ورزشكاران به كار ميرود حداكثر اكسيژن مصرفي Vo2 Max. مصرف اكسيژن Vo2 برابر است با حاصل ضرب تفاوت بازده قلبي   و اختلاف اكسيژن خون سرخرگي و سياهرگي است. از اين رو بازتاب متغيرهاي فيزيولوژيك، مركزي و محيطي است. اندازه‌هاي حجم ضربه‌اي و تفاوت اكسيژن خون سرخرگي و سياهرگي بسيار تهاجمي بوده و از لحاظ اخلاقي توجيه آن براي تعيين حداكثر Vo2 امر مشكلي مي‌باشد. اما مصرف اكسيژن و متغيرهاي مربوط مي‌توانند از طريق گرماسنجي مستقيم مواد غذايي تعيين شوند. اين عامل شامل اندازه‌گيري تهويه ريوي،مقايسه‌ي دي اكسيد كربن بازدم شده و غلظت‌هاي اكسيژن مي‌باشد. در طول آزمايش افزايشmax Vo2 اساساً داراي رابطه خطي با افزايش بازده انرژي مي‌باشد، از اين رو با نشان دادن اين امر كه Vo2max بدست آمده، سرانجام به يك نقطه‌اي ميرسد كه در آن عليرغم افزايش بازده انرژي، مصرف اكسيژن افزايش پيدا نمي‌كند، در اين صورت اكسيژن مصرفي ممكن است كاهش پيدا كند.max Vo2 يك مشخصه ثابت در فرد مي‌باشد در نتيجه انواع فشارهاي فيزيكي اعم از كاهش خون، جذب آب متوسط تا شديد (500 ميلي ليتر)، دماي بسيار زياد، تب گرمازا و گرسنگي شديد تنها 2 تا 3 درصد كاهش و يا تحت تأثير آنها قرار نمي‌گيرد. اما اين فشارها بر روي ضربان قلب و حجم ضربه‌اي اثر مي‌گذارد (9).
علاوه بر Vo2max، ويژگي‌هاي اختصاصي ميوكارد نيز، يك عامل مهم و تعيين كننده جهت شركت در ورزش‌ها مي‌باشد، تحقيقات نشان ميدهند كه ضخامت  ديواره بطن چپ بسكتباليست‌ها در مقايسه با غير ورزشكاران يا ورزشكارات استقامتي بيشتر مي‌باشد، كه اين ناشي از فعاليتهاي قدرتي آنها در مواجهه با شرايط بازي است.
اسيدلاكتيك درتمرينات بسكتبال
اسيد لاكتيك فرآورده‌ نهايي گليكوليز بي‌هوازي است كه از تجزيه ناقص گليكوژن حاصل مي‌شود و يكي از عوامل خستگي، در فعاليت شديد و كوتاه مدت است. بسكتبال از جمله ورزش‌هايي است كه به هر دو دستگاه انرژي هوازي و بي‌هوازي وابسته است و البته انرژي غالب آن دستگاه بي‌هوازي است (80%) مادة مغذي اصلي مورد استفاده در تأمين انرژي بسكتبال، ظاهراً مخلوطي از چربي و كربوهيدرات است كه هرچه شدت فعاليت بيشتر مي‌شود كربوهيدرات اهميت حياتي تري پيدا مي‌كند. در فعاليت‌هاي مسابقه‌اي بسكتبال گليكوژن عضله پهن جانبي كاهش مي‌يابد اين كاهش در همه انواع تار عضله اتفاق مي‌افتد و مي‌توان گفت كه بسكتبال هر دو نوع تاركند تنش (اكسايشي) و تندتنش (گليكوليتيك) رابكار مي‌برد. بنابراين گليكوژن عضله، در خلال دوره بازيافت بين مسابقات، مي‌تواند دوباره سازي شود(26).
مطالعات نشان ميدهد كه بسكتباليست‌هاي حرفه‌اي و قهرمان احتمالاً تحمل اسيدلاكتيك بيشتري در مقايسه با بسكتباليست‌هاي ديگر دارند(5).
يكي از روش‌هايي كه مي‌توان ميزان غلظت لاكتات را اندازه گرفت، اندازه‌گيري خون پس از ورزش شديد در تمرين بي‌هوازي است و وجود لاكتات به طور قطع وقوع گليكوليز بی هوازی را خاطر نشان مي‌سازد. اما كميت موجود در خون، احتمالاً نمي‌تواند شاخص دقيقي از كميت لاكتات توليد شده توسط عضله باشد و به همين دليل است هنگامي كه لاكتات، عضله را ترك مي‌كند مقداري از آن متابوليزه مي‌شود و اين احتمال وجود دارد كه تغيير پذيري گوناگون در خصوص فضاي رقيق شدن لاكتات وجود داشته باشد و تعيين اين كه چه زماني تعادل رخ مي‌دهد دشوار است(6).
میزان درک فشار
مطالعاتی که به تازگی انجام شده اند رابطه قوی بین تلاس و پاسخ غلظت لاکتات خون به فعالیت ورزشی را نشان داده اند.
رابطه ای که به نظر می رسد تحت تاثیر جنس، نوع تمرین، نوع فعالیت ورزشی، ویژگی تمرین یا شدت تمرین قرار بگیرد.
پژوهش هایی به تازگی برای تعیین پاسخ غلظت لاکتات خون به فعالیت ورزشی بر میزان درک فشار (تلاش) متمرکز شده اند.
در حال حاظر از میزان درک فشار برای تجویز شدت فعالیت های ورزشی و نیز ارزش یابی و کنترل میزان فعالیت بدنی در فعالیت های ورزشی کلینیکی (درمانی) وظایف شغلی و تمرین های ورزشی استفاده می شود، البته صحیح ترین کاربرد غلظت لاکتات خون در توصعه یک برنامه ورزشی از اندازه گیری مستقیم غلظت لاکتات خون بدت خواهد آمد. این امر با پیدایش ابزار های تجزیه و تحلیل سریع و سبک امکان پذیر شده است.
انباشتگي اسيد لاكتيك
در تمام شدت‌هاي تمرين و مسابقه بسكتبال اسيدلاكتيك انباشته نمي‌شود هنگام تمرين‌هاي سبك و متوسط نيازهاي انرژي به مقدار كافي توسط واكنش‌هايي كه از اكسيژن استفاده مي‌كنند برآورده مي‌شود در بيان زيست شيميائي ATP جهت انقباض عضلاني عمدتاً از طريق توليد انرژي و اكسايش هيدروژن فراهم مي‌شود. همه اسيد لاكتيك تشكيل شده در تمرين سبك، خيلي سريع اكسيده مي‌شود و ميزان اسيد لاكتيك پايدار مي‌ماند هرچند مصرف اكسيژن افزايش مي‌يابد (7). در ورزشكاران بي تمرين و ناآماده در 55% ظرفيت بيشينه، اسيد لاكتيك شروع به انباشتگي مي‌كند ولي در ورزشكاران آماده اسيدلاكتيك در 75 تا 85% ظرفيت، شروع به انباشتگي مي‌كند و اين به خاطر آن است كه در هنگام تمرين شديد، تارهاي عضله قادر به تأمين انرژي اضافي از طريق روند هوازي نيست و اين روند ظرفيت ميزان اسيدلاكتيك با انجام تمرينات
بي هوازي شديد افزايش و بر اثر بي تمريني كاهش مي‌يابد. ورزشكاران نخبه بعد از انجام تمرين‌هاي كوتاه مدت بيشينه، سطح توليد لاكتات آنان تا 30% بالاتر از افراد تمرين نكرده است (8). دانشمندان علوم ورزشي آلمان و اسكانديناوي، انباشت لاكتات خون را سرعتي از اكسيژن مصرفي يا ميزان كاري تعريف كرده‌اند كه با انباشت لاكتات خوني معادل 4 ميلي‌مول همراه باشد و اعتقاد داشتند اين غلظت بازتابي از تعادل بيشينه بين لاكتات توليدي و دفعي هنگام فعاليت ورزشي تداومي است(10).
سرعت دفع اسيدلاكتيك
مدت زمان دفع اسيدلاكتيك در ورزشكاران مختلف متفاوت است در افراد تمرين كرده سرعت دفع اسيدلاكتيك سريع‌تر از افراد تمرين نكرده است و به طور كلي مي‌توان گفت 25 دقيقه از برگشت به حالت اوليه فعال پس از تمرينات بيشينه لازم است تا اين كه نصف اسيد لاكتيك انباشته شود و بدين معنا است كه حدود 95 درصد اسيدلاكتيك در يك ساعت و پانزده دقيقه از دوره برگشت به حالت اوليه فعال پس از تمرينات بيشينه دفع خواهد شد. براي دفع اسيدلاكتيك بايد به فعاليت آرام با ضربان قلب متوسط پرداخت تا به سرعت دفع آن افزوده شود(10).
كنترل اسيدلاكتيك هنگام فعاليت
در مورد كنترول توليد اسيدلاكتيك و دفع آن هنگام فعاليت ورزشي اختلاف نظرهاي زيادي وجود دارد بررسي‌هاي انجام شده در خصوص متابوليسم لاكتات براين مطلب متمركز شده كه افزايش توليد لاكتات به هنگام فعاليت ورزشي به عوامل ديگري غير از هيپوكسي بافتي وابسته است يا خير؟ كاتن و ماهلين  معتقدند لاكتات توليدي هنگام فعاليت ورزشي زير بيشينه به كمبود اكسيژن موجود در سطح ميتوكندري وابسته است و بخشي از اختلاف نظرهاي موجود درباره لاكتات توليدي هنگام فعاليت ورزشي را كه براثر هيپوكسي در سطح سلول پديد مي‌آيد، مي‌توان به دو روش مشخص كرد1- تنفس سلولي كه از راه فشار سهمي اكسيژن ( ) تحت تأثير قرار مي‌گيرد.
2- متابوليسم سلولي كه تحت تأثير  است. آنها معتقدند اگر تنفس سلول دچار مشكل نشود متابوليسم سلولي (تشكيل لاكتات) به اكسيژن وابسته نيست (9). افزايش لاكتات توليدي هنگام فعاليت ورزشي ريشه در ناتواني رفت و برگشت NAPH دارد. كاهش اكسيژن در دسترس موجب افزايش NADH ميتوكندريايي مي‌شود يعني در دسترس بودن اكسيژن بيشتر از محدوديت رفت و برگشت NADH در افزايش لاكتات توليدي مؤثر است. در شرايط كمبود اكسيژن لاكتات توليدي، تنفس ميتوكندريايي را تحريك مي‌كند بدين ترتيب، اين تغييرات در جهت تحريك گليكوليز است كه پيامد آن، افزايش NAPH سيتوزولي است. ولي استينس باي و بروك  معتقدند هرچند در مقايسه با متابوليسم محدود بودن اكسيژن مي‌تواند با افزايش لاكتات توليدي در عضله و افزايش لاكتات موجود در خون منجر شود، ولي هيپوكسي يكي از دلايل افزايش لاكتات توليدي است متابوليسم كه براثر اكسيژن محدود مي‌شود، معمولاً دليل لاكتات توليدي نبوده و اين دستگاه گيرنده‌هاي بتا- آدرنرژيك است كه بر لاكتات خون تأثير مهمي دارد. و آنان دلايل ماهلين و كاتن را قبول ندارند و معتقدند كه كمبود اكسيژن در ميتوكندري‌ها رخ نمي‌دهد و به برون ده خالص اسيدلاكتيك هنگام انقباضات مكرر عضلاني با جريان خون آزاد و برقراري شرايط اكسيژن طبيعي، وابستگي ندارند. سطح بافت عضله ايزوله شده، عواملي مانند الگوي انقباض، مدت انقباض، در دسترس بودن سوبسترا، هيپوكسي، تحريك بتا آدرنژيك، جملگي در تشكيل اسيد لاكتيك نقش مهمي را ايفا مي‌كنند(10).
مفهوم خستگی
خستگی شامل عوامل گوناگونی از قبیل خستگی روانی، جسمانی دارد. خستگی یک مفهوم خیلی پیچیده هست، شامل هر دو عملکرد،فیزیولوژیکی و روانشناختی بدن انسان (استراند و روداهل 2003)  و بنابراین خستگی می تواند درک شود با جوهر و ذات آن به تنهایی یا تحت فرآیندی خاص. ترجیحا خستگی، پدیده پیچیده سطح بالایی است که مورد مقایسه قرار می گیرد در موقعیت های چندگانه و هر دو سیستم اعصاب مرکزی و عضله درگیر می کند (مکنا 2003) ، خستگی بویژه در بازی مثل بسکتبال بسیار مهم است چرا که می تواند تیم برنده و یا بازنده را مشخص کند. مطالعه ارتباط خستگی با اجرای مهارتهای مختلف موضوع ویژه و جالب علمی است که می تواند برای حرفه ها، تمرین کنندگان، مربیان و دانشمندان ورزشی قدرت قابل ملاحظه ای ایجاد نماید. اگرچه که داده های بدست آمده در این بخش اکثرا ضد و نقیض بوده اند ولی (آنشل و نواک 1989)  نتایج مخالفی با کنترل ضعیف آمادگی جسمانی شرکت کنندگان یا سطح قدرت و شدت خستگی را به معرض نمایش گذاشتند(22).
خستگی عامل مهمی در طی مراحل پایانی مسابقه است به طوری که مهارت ورزش کاران با بیشتر شدن خستگی کاهش می یابد. از آنجایی که کاهش این عملکرد مرتبط با کاهش تصمیم گیری ورزش کار
می باشد، مهارت اجرایی و یا ترکیب این دو عامل به طور نا مشخص باقی می ماند (27). همچنین افزایش در میزان ضربان قلب، تنفس، فشار خون و عرق در سطوح CNS (کاتکولامین ها)، آدرنالین و نور آدرنالین نیز موجب افزایش در سطوح انگیختگی است. (لیسی و لیسی 1970)  و سوسمان و همکاران 1991  
می باشد (27).
و اما کار آمدی بازیکنان بسکتبال در شرایط خستگی 70 % در حرفه ای ها نسبت به بازیکنان مبتدی اثر گذار نیست، بازیکنان حرفه ای با خستگی بیشتر در سطوح کار آمدی بالاتر نسبت به بازیکنان غیر حرفه ای بهتر عمل می کنند. بافته های موجود در این تحقیق نیز با یافته های ایویلو هم خوانی داشته و پرتاب موفق بسکتبال را در هر دو بازیکن حرفه ای و مبتدی شامل می شود (27).
معدل نمرات  بازیکنان ماهر در هر دو موقعیت نشان می داد که افراد ماهر قادر به خنثی سازی کارایی شان در چنین موقعیت برای اطنینان در کارایی بهینه شان هستند. خستگی بازیکنان حرفه ای نیاز به مقیاس در سطوح بالا دارد تا بتواند بطور چشم گیر مانع از کارایی آنها شود.مک موریس در سال  1994 دریافت هیچ تفاوتی بین کارایی در پی خستگی متوسط و خستگی وجود ندارد  البته فرایند های خسته کننده بسیار متفاوت هستند.
مکانیزم های خستگی هنوز هم کاملا درک نشده اند و شامل مکانیزم های متعددی هستند، اینها تحت عوامل و مکان ها مورد بحث قرار گرفته و در جایی دیگر در نوشته جات علمی مورد بحث قرار می گیرند در سال 2003 مکنا  خاطر نشان کرد که بیشتر عوامل ایجاد خستگی به طور برجسته در محیط رخ داده و طبیعت خستگی را در این مطالعه بررسی کرد.
در شرایط کوتاه مدت افراد غالبا عوامل ایجاد خستگی بالا را مشخص کرده و بدین دلیل در پایان تست هیچ اثری از این خستگی در بدن و عضلاتشان باقی نمی ماند  نتایج حاصل از این تحقیق مشخص کرد که در افراد غیر حرفه ای شامل کاهش در اجرا به دلیل افزایش میزان خستگی است که نتایج آن برای مربیان بسکتبال می تواند کاربردی باشد و آن هم می تواند به دلیل عدم کارایی سیستم هوازی باشد مطابق با نظر هافمن و مارش سال 2000 تمرین های هوازی بسکتبال می بایست در برنامه های آموزشی قبل از فصل به کار رود (27).
در تحقیق دیگری نید هال میانگین تجمع لاکتات پلاسما 49/5 (24/1) میلی مول در لیتر، و در نیمه بازی 05/6 (27/1) میلی مول در لیتر بوده است (P<0/01)، به علاوه خون و تجمع لاکتات پلاسما اغلب با عنوان مشخصه طول زمان انرژی غیر هوازی مسابقه به کار می رود اگر چه که مشخصه ضعیفی از لاکتات عضله را ارائه می کند. در این پژوهش گارد ها بیشتر از سنتر ها و فوروارد ها درگیر بازی هستند به همین دلیل لاکتات تولید شده نیز بیشتر است همچنین بازیکنان تونسی 19 ساله این پژوهش در هر 39 ثانیه 1 اسپرینت داشته اند و دارای VO2MAX  52 میلی لیتر در دقیقه بوده اند در دقایسه با بازیکنان مرد استرالیایی که VO2MAX  آنها 60 میلی لیتر در دقیقه بود، لذا در قابلیت اجرای دو های تکراری بالا تر بوده اند آن نیز نشان دهنده ی مهم ترین مشخصه توانایی اجرای شدت بالا ی تمرین متناوب است (13).
بازیکنان در پژوهش نید هال به طور متوسط 7-/+ 44  پرش در هر بازی داشتند که بسته به نوع پست های بازی میانگین پرش های سنتر ها تخمینا بیشتر تاز فوروارد ها و گارد هاست، این احتمالا مرتبط با نقش و وظیفه ی اصلی شان در ریباند های حمله و دفاع ایت (13).
همچنین بازیکنان این پژوهش 1/16 % و 9/29 % از زمان زنده بازی را در فعالیت های به ترتیب شدت بالا و سبک مثل (راه رفتن و ایستادن ) صرف می کردند وکه در مقایسه با بازیکنان حرفه ای استرالیایی به ترتیب با 15% و 35% فعالیت بالا تری داشته اند ( 13).
همچنین تجمع غلظت لاکتات خون بسکتبال در این پژوهش بین 7/3 تا 2/13 میلی مول در لیتر با اختلافاتی بین بازیکنان  گزارش شده که یک دقت در برآورد سهم گلیکولیز هوازی را نشان بدهد (13)
  پژوهشهای گذشته اثر خستگی روی اجرای بسکتبال را در حقیقت خیلی دور از هم ارائه کرده اند. اگرچه (ایویلو و همکاران 1981)  اثر تمرین دو برابر شده را روی عملکرد شوت مورد بررسی قرار داده اند و متوجه شدند که دقت شوت در بسکتبال بدتر شده است.
(لگروس و همکاران 1992) اثر دویدن روی تریدمیل را با 95% و 125% VO2 max امتحان کردند و زمان واکنش انتخابی در بسکتبالیست های حرفه ای افزایش یافته بود چرا که افزایش در میزان خطا وجود داشت.
در دیگر ورزشها مثل فوتبال مک موریس و همکاران 1994 عملکرد پاس را در حال استراحت و با حداکثر قدرت 70% و 100% ماکزیمم آزمایش کردند که نتایج نشان داده بود که کل نقاط امتیاز گذاری شده در عملکرد 70% ماکزیمم قدرت بهتر از دو موقعیت دیگر بود (01/0 > P)، که البته بیشتر این پژوهشات ارائه شده کمتر به اثرات خستگی افراد ماهر پرداخته بودند و بیشتر به افراد و بازیکنان مبتدی این پژوهشات تعلق داشت (26).
مبتدی ها نسبت به بازیکنان ماهر اختلافات بیشتری در مهارتهای ادراکی – شناختی (فارو و آبرنسی 2002، شیم و همکاران 2005)  و ساختار تصمیم گیری و تمرین تاکتیکی (کیومورتزگلو و همکاران 1998، ریپُل و لاتیری 1997؛ واردو و ویلیامز 2003)  و تمرینات  تاکتیکی (نیلسون و مک فرسون 2001)  دارند که این مشخصات در بسکتبال پایه و بنیادی هستند و وجه افتراق بین بازیکنان مبتدی و ماهر می باشد. مهارتهایی که پالایش شده اند و بازده بالا دارند و تقریبا خودکار هستند (22).
در پایان خستگی، مطابق با (اس زگولا و همکاران 2003)   دو تفاوت در الگوها وجود دارد، اولین الگو شروع اثر کوتاه مدت خستگی شدت بالا و دومین الگو مثل نتیجه تمرین بلند مدت است. امروزه کار نوع غیر هوازی نمی تواند برای تولید خستگی بیشتر در مطالعات آزمایشی بکار رود. در بیشتر حالات خستگی در انقباضات ایستا ارزیابی شده و درگیر در یک گوره عضلانی از یک مفصل واحد (جونز و همکاران، 2004 ؛ لویس و فولکو 1998)  (22).
همچنین گرسنگی نیز ممکن است موجب خستگی گردد مطابق با پژوهش (موری هارا. ن 2007)  و مطالعات انسانی نتیجه سیری نشانه توسعه در پاسخهایی با خستگی بدنی است مورد تاکید است، در حقیقت خستگی سیستماتیک مثلا به سرما ممکن است سبب خستگی زودرس گردد و یا گرسنگی می تواند سبب خستگیزودرس شود بنابراین نتیجه پژوهش عمل ضد خستگی سیری است.
قلب
قلب یک پمپ عضلانی است که در داخل قفسه سینه و در فضای داخلی  طوری واقع شده است که نسبت به خط میانی بدن حدود دو سوم آن در سمت چپ و یک سوم آن در سمت راست قرار دارد.
وزن قلب به طور متوسط 275 گرم می باشد. قلب دارای چهار حفره که، دو حفره بالایی را دهلیز و دو حفره پایینی را بطن می نامند. دیواره بین دهلیزی و دیواره بین بطنی تقریبا در امتداد یکدیگر قرار گرفته و یک دیواره سر تا سری را ایجاد می کنند که قلب را به دو نیمه ی راست و چپ تقسیم می کند. قسمت راست یا قلب راست محتوی خون تسویه نشده است و قسمت چپ یا قلب چپ محتوی خون روشن و تسویه شده می باشد در سطح خارجی قلب بین ناحیه دهلیز ها و بطن ها شیاری وجود دارد که به آن شیار کرونری می گویند (13).
 
شریان های قلب  
تغذیه قلب از طریق شریان ها و از شریان های کرونری راست و چپ انجام می شود شریان کرونری راست وارد قسمت راست شیار کرونری می گردد و شیار کرونری چپ در طول قسمت چپ شیار کرونری امتداد می یابد. در طول مسیر این دو شریان شاخه های مختلفی برای تغذیه قسمت ها مختلف قلب از آنها جدا می شود.
ورید های قلب   
قسمت اعظم خون وریدی مربوط به قلب وارد سینوس کرونری می شود. سینوس کرونری یک ورید اتساع یافته در قسمت شیار کرونری که در قسمت تحتانی شیار کرونری واقع است و در انتها از طریق دهانه ای به دهلیز راست باز می شود و خون وریدی خود را به دهلیز راست انتقال می دهد. تعداد شاخه های ریز وریدی از قسمت های مختلف قلب منشاء می گیرد، زیاد است و به هر یک از حفرات قلب وارد می شود.
کارکرد قلب
میزان خون تخلیه شده در هر دقیقه توسط قلب برون ده قلبی نامیده می شود و محصول حجم ضربه ای و تعداد ضربان قلب است. اندکس قلبی برابر است با برون ده قلب تقسیم بر سطح کل بدن که در واحد لیتر در دقیقه بازای متر مربع اندازه گیری می شود و روشی برای طبیعی کردن متناسب با اندازه بدن است، که در حالت استراحت 5 تا 6 لیتر در دقیقه است اگر چه این مقدار می تواند طی فعالیت شدید به علت افزایش تعداد ضربان 4 تا 6 برابر افزایش یابد حجم ضربه ای معیار کارکرد مکانیکی قلب است و تحت تاثیر پیش بار و پس بار و قابلیت انقباض قرار می گیرد. پیش بار حجم خون بطنی در پایان دیاستول است و عمدتا انعکاس از بازگشت وریدی است.
 وقتی که پیش بار با وجود محدودیت ها افزایش می یابد، بطن تحت کشش قرار می گیرد و متعاقب آن انقباض بطنی سریع تر و قوی تر می شود. این پدیده به نام قانون فرانک – استارلینگ معروف است. چون حجم بطنی به راحتی قابل اندازه گیری نیست، اغلب فشار پر شدگی بطنی (فشار پایان دیاستولی بطن فشار دهلیزی یا فشار گوه ای مویرگ ریوی ) به عنوان اندازه گیری جانشین پیش بار به کار می رود.
پس بار نیرویی است که باید بطن ها در برابر خارج کردن خون منقبض شوند. فشار شریانی اغلب به عنوان یک معیار عملی برای پس بار به کار می رود. اگر چه در حقیقت فشار داخل بطنی اندازه حفره بطنی و ضخامت دیواره های بطنی پس بار را تعیین می کند (قانون لاپلاس). بنابراین پس بار در موار هایپرتانسیون سیستمیک یا تنگی دریچه آئورت افزایش می یابد اما ممکن است به همان میزان در اتساع یا هیپرتروفی بطنی هم افزایشی یابد.    
مفهوم ضربان قلب بالا
افزايش تواتر قلبي و حجم ضربه‌اي ناشي از فعاليت ورزشي باعث مي‌شود تا برون ده قلبي افزايش يابد. اين افزايش با افزايش شدت فعاليت ورزشي رابطه‌اي خطي دارد و در شدت نزديك به تواتر قلبي و Vo2 max بيشينه به فلات مي‌رسد(10). رفت و برگشت‌هاي سريع در بسكتبال موجب افزايش ضربان قلب بيشينه شده كه اجراي پرتاب آزاد در اين شرايط موجب افت دقت پرتاب مي‌شود. مطابق با تحقيق «پاسخهاي ضربان قلب و لاكتات خون در طول تمرينات و مسابقات تكواندو ماكزيمم اكسيژن مصرفي و قدرت غير هوازي اوج (Wpeak) » بطور معني داري در طول مسابقه افزايش يافته بود و با پیش آزمون مقايسه شده بود (10).
نتايج حاصله از تحقيق ديگر « ارتباط بين لاكتات و پاسخ ضربان قلب تمرين ميز شنا و زنان مسابقه دهنده در واترپلو» نشان ميدهد كه پاسخهاي متابوليك زير حداكثر با تمرين روي ميز شنا كاملاً مرتبط با پاسخهاي متابوليك با بازي واترپلو هستند(27). در تحقيق «ميزان لاكتات خون و ضربان قلب در طول مسابقات ملي و بين المللي زنان بسكتباليست» نتايج، نشان ميدهد كه ضربان قلب در شدت بازي زنان بسكتباليست، مطابق با سطح مسابقه افزايش يافته است(25). همچنين، مطابق با پست‌هاي بازيكنان،شروع گسترده تری در گاردها اتفاق افتاده است. همچنين لاكتات و ضربان قلب در بازی های بين المللي افزايش بيشتري داشته است اگرچه كه در تمرين به حداقل خود رسيده است(26).
در تحقيق مك اِينس و همكاران  85% از کل زمان زنده بازی درگیر فعالیت شدید بوده و همچنین هیچ اختلافی در الگو های حرکات بین کوارتر های بازی وجود نداشت. پوشش ها ی شدید در هر 21 ثانیه از زمان زنده بازی اتفاق افتاده بود که به طور متوسط 7/1 ثانیه بود. درصد کوچکی از زمان زنده بازی در بسکتبال صرف فعالیت شدید می شود و قسمت اعظم زمان بازی صرف فعالیت  های هوازی می گردد. به علاوه 35% زمان صرف شده در ایستادن و راه رفتن بود در طول زمان زنده بازی نتایج پیشنهاد می کند که اندازه و شکل بازی ها نقش مهمی در کاهش نیاز های کلی حرکت در مسابقات دارد.
در پژوهش دیگری میانگین ضربان قلب در کل زمان بازی 4-/+ 171 ضربه در دقیقه بود با اختلاف (P<0/01) بین گارد هاو سنتر ها. پاسخ های ضربان قلب مشخصا درجه مهمی از فعالیت گارد هاست(13).مک اینز و همکاران گزارش کرده اند که کاهش اعظم ضربان قلب در طول پرتاب آزاد (پنالتی) و در زمان مابین اوت ها اتفاق افتاده است که تخمینا 60% تا 75% حد اکثر ضربان قلبشان بوده است (13).
  روي بازيكنان بسكتباليست نشان داده شده كه 75% زمان صرف شده در بازيكنان بسكتباليست زبده بالاتر از 85% ارزش ضربان قلب ماكزيمم آنهاست (16). ميانگين ضربان قلب در كل زمان بازي 165 ضربه در دقيقه بوده بطور تخميني 65% از كل زمان بازي، و 75% از زمان زنده بازي ضربان قلب ماكزيمم قلب حدود 85% مي‌باشد(16).
 مفهوم فشار خون بالا
بزون ده قلبي هنگام فعاليت ورزشي افزايش مي‌يابد، كه پيامد آن افزايش فشار خون است. افزايش فشار خون را مي‌توان با معادلة زير كشف كرد:

  (ليتر در دقيقه)

Q برون ده قلبي، mBP فشار خون متوسط، PVR مقاومت عروق محيطي است. هنگام فعاليت ورزشي در سطح Vo2max، برون ده قلبي احتمالاً 25 ليتر در دقيقه و فشارخون متوسط تا 110 ميلي متر جيوه افزايش مي‌يابد (10).
انقباض بطن، خون را با فشار زياد به درون سرخرگها مي‌راند، كه فشار فوق العاده‌اي به ديواره سرخرگها اعمال مي‌كند. پائين‌ترين فشار خون، فشار خون دياستولي است كه نشان دهندة پائين‌ترين فشار در سرخرگ به هنگام دياستول بطني است، زماني كه قلب در حالت استراحت بسر ميبرد، خون بدون انقباض قوي بطني در سرخرگها جريان مييابد(10). مرحله دياستول قلب طولاني‌تر از مرحله سيستول است بنابراين سرخرگها در مرحله دياستول قلب طولاني‌تر از مرحله سيستول است بنابراين سرخرگها در مرحله دياستول نسبت به مرحله سيستول مدت طولاني‌تري با خون تماس دارند، يعني دياستول در محاسبه فشار متوسط سرخرگي عامل مؤثري محسوب مي‌شود(10).
مفهوم دقت
از مکانیزم سطوح کنترل حرکت انسان می تواند دقت، انگیختگی، توجه، ادراک، شناخت، تمرکز نام برد که توسط تئوری مرکز دادسون 1908 تئوری لاوارونه که یکی از مکانیزم ها یعنی توجه است را معرفی می کنیم. از آنجائیکه فرآیند دقت توجه است و توجه نیز وابسته به سطح انگیختگی فرد در آزمایش ها است و همچنین قبل از انگیختگی باید سطح درک و شناخت فرد کامل گردد تا به آن سطح از دقت و کنترل  حرکت، یعنی پرتاب شوت آزاد برسد، بنابراین با توجه همه مطالب گفته شده مفهوم دقت تا حدی مشخص می گردد برای روشن شدن مطلب تئوری های زیر لازم است.
تئوری یرکز و داوسون 1908 اصل لا وارونه که بعدا فرموله شده بود به مکانیزم های توجه. ایتربروک (1959) طرز فکر استفاده و بهره برداری تئوری انواع را در انگیختگی معرفی کرد که موجب تغییرات در فرآیندهای توجه شد. مطابق این طرز تفکر تئوری بهره برداری، وقتی که انگیختگی کم است، توجه متمرکز شده روی هر دو ارتباط منحنی و بدون منحنی بنابراین اجرا ضعیف می ماند. مثل زمانی که انگیختگی بالاست.
در مطالعه دیگری که اثر خستگی را روی کاهش عملکرد در افراد ماهر در رشته تنیس توسط (2002 ؛ Williams C. , ThorpeRD , Davey PR )  انجام شد، دقت ضربه گراند استروک (یک نوع مهارت) کاهش یافته بود در سطح 69% از شروع پس آزمون با 01/0> P). دقت سرویس نیز کاهش یافته بود بعد از تست تنیس متناوب. بنابراین این مطالعه پیشنهاد می کند که خستگی موجب کاهش در مقداری از اجرای بعضی مهارتها بود ولی نه در همه مهارتهای تنیس.
در مطالعه دیگر که توسط (لیدور و همکاران 2007)  بر روی دقت سرویس والیبال در بازیکنان بزرگسال زبده و نیمه زبده در شرایط استراحت و کار سخت تمرینی انجام شد. نتایج پژوهش و تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخص کرده بود که هیچ اختلافی بین بازیکنان در اجراهای سرویس شان وجود نداشت. و هیچ اختلافی بین امتیازات سرویس بازیکنان در استراحت و کار سخت تمرینی پیدا نشده بود. فقط یک ارتباط بالا (97/0 = r) و یک ارتباط متوسط (69/0 = r) بین امتیازات کل و سرویس های امتیازگذاری شده وجود داشت که آنهم می توانست مرتبط با سطح مهارت سرویس بازیکنان باشد.
پژوهش هاي انجام شده در داخل كشور
هيچ پژوهشي در اين  زمينه در داخل كشور انجام نشده است وحتي هيچ پژوهش نزديك به آن نيز وجود ندارد.
 پژوهش هاي انجام شده در خارج كشور
يك پژوهش در اين زمينه در خارج كشور انجام شده كه، در سال 1981 توسط ايويلو روسي، آنهم در ارتباط با اثر خستگي روي دقت شوت بازيكنان بسكتبال بوده است.
با ملاحظات پژوهشهای بالا نتیجه می گیریم که کمبود پژوهش در این زمینه کاملا محرز می باشد لذا پژوهش در این زمینه می تواند راهکاری جدید در رشته بسکتبال باشد.  
 
جدول 1-3 پژوهشهای انجام شده در خارج کشور
پژوهشگر    سال    موضوع    آزمودنی و خلاصه ای از نتایح    
کیلی. آ. رویال
دمیان         فارو
اینی گو      موجیکا
شونال   ال   هالسن
دیوید      پین
بروس       آبرنسی    2006    تاثیرات خستگی روی تصمیم گیری و مهارت شوت در بازیکنان واترپلو    مهارت شدت به میزان 24%  43% بین استراحت و خستگی کاهش
 می یابد    مخالف
ایی      بهلبل
ای      جویینی
ان        گیمادا
ای      نفزی
ک    بن    عبدالله
زد      بتکا    2006    پاسخهای ضربان قلب و لاکتات خون در طول تمرینات و مسابقات تکواندو    مطابق با سطوح مسابقاتی افزایش در تجمع لاکتات و ضربان قلب وجود داشت    
کونتانتاکی        ام
ترابریج         ای آ
اسواین           آی ال    1998    ارتباط بین لاکتات و پاسخ ضربان قلب،تمرین میز شنا و زنان مسابقه دهنده در واترپلو    پاسخ های متابرلیک زیر حداکثر با تمرین روی میز شنا مرتبط بود با پاسخهای متابرلیک با بازی واترپلو    
گریک    م    مرخپت    د    2007    پاسخ فیزیولوژیک کاهش اجرا در کار و تمرین سخت ذهنی ادامه دار به تمرینات متناوب ویژه فوتبال    کاهش در اجرا به جهت در هم آمیختگی فعالیت ذهنی و بدنی سخت     مخالف
مارک         لیونز
یحی           النقیب
الان          نویل    2006    تقابل متوسط و شدید تمرینات خستگی بدنی روی دقت پاس بازیکنان بسکتبال مبتدی و ماهر     نتایج در افراد حرفه ای و غیر حرفه ای متفاوت است در افراد غیر حرفه ای شامل کاهش در اجرا به جهت افزایش میزان خستگی ولی در افراد حرفه ای به جهت تمارین سنگین هوازی کاهش اجرا به حداقل میرسد.     موافق و مخالف
یگروس    پی    دلیگیترز     دی
دوراند             ام
برایس والتر        جی    1992    تاثیر کوشش بدنی روی زمان واکنش ساده و انتخابی در بسکتبالیست های سطح بالا    اثر دویدن با 25%-95% vo2 max روی زمان واکنش انتخابی بسکتبالیست های حرفه ای اثری ندارد    موافق

پژوهشگر    سال    موضوع    آزمودنی و خلاصه ای از نتایح    
ایو یلو    آ       وی
اسمیرنف    وای     جی
چیکالو    وی     وی
گارکاونکو    آ     جی    1981    اثرات بازی مضاعف و دو برابر شده خستگی در بسکتبال روی اجرای شوت     دقت شوت بطور معنی داری پس از اجرای قرارداد خستگی کاهش یافته بود    مخالف
دیوی     پی        آر
تروپ      آر     دی
ویلیامز      سی    2002    آیا خستگی موجب کاهش مهارت تنیس شده است؟     دقت سرویس در قسمت راست زمین تنیس کاهش یافته بود در حدود 30% دقت کاهش یافته بود ولی نه در همه مهارتها     مخالف
مک موریس        تی
کین         پی     1994    اثر تمرین ساده روی زمان واکنش ورزشکاران تفریحی    هیچ تفاوتی بین کارآئی در پی خستگی متوسط و خستگی سطح بالا وجود ندارد    موافق
لیدور       آر
آرنون        ام
هرشکو        وای
مایان          جی
فالک          بی     2007    دقت تست سرویس والیبال در بازیکنان بزرگسال زبده و نیمه زبده در شرایط استراحت و کار سخت تمرینی     هیچ اختلافی بین امتیازات سرویس بازیکنان در استراحت و کار سخت تمرین پیدا نشده بود (97/0=r)    موافق
مک اینز  و  همکاران     2007    75% زمان صرف شده در بازیکنان بسکتبال زبده بالاتر از 85% ضربان قلب ماکزیمم آنهاست.    هیچ اختلافی در میزان دقت مهارتهایی مثل شوت، ریباند، پاس در ضربان قلب بالا پیدا نشد و آنهم بدلیل توقف بازی و افت سریع ضربان قلب است     موافق
نیدهال    بن    عبدالکریم
سالوآ    ال       فازا
جلیل    ال      آتی     2007    تجزیه و تحلیل زمان حرکت و داده های فیزیولوژیکی  بسکتبالیست های زبده زیر 19 سال در طول مسابقه    با افزایش سرعت بازی موجب افزیش مکانیزم های قلب و لاکتات شده کواترهای 2 و 4 بازی ولی تاثیری در دقت و زمان حرکت و واکنش انتخابی بازیکنان نداشته است    موافق
رودریگواز      آلنسو
فرناندز        گارسیا
پرز         لندالوس
ترادوس        ان     2003    میزان لاکتات خون و ضربان قلب در طول مسابقات ملی و بین المللی زنان بسکتبالیست     شدت بازی بسکتبالیست ها افزایش یافته بود متناسب با سطح مسابقه در سطوح یا ملی یا بین المللی     

.

 


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

سفارش پایان نامه