انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|پروژه سيستم كلينيك جراحي


عنوان پروژه :
سيستم كلينيك جراحي
فهرست
چکيده    11
مقدمه    12
تکنولوژي هاي مورد استفاده    13
1    معرفي Actor  هاي سيستم    14
1-1    بيمار    14
1-1-1    مواردي که بايد براي بيمار ثبت شود    14
2-1-1    فيلد هاي اطلاعاتي بيمار    14
2-1    مسئول پذيرش    15
3-1    مسئول ترخيص    15
1-3-1    اعمال انجام شده در زمان ترخيص    15
2-3-1    ثبت هايي که بايد توسط ترخيص گر انجام شود    15
4-1    مدير مرکز    16
1-4-1    ثبت هايي که بايد زير نظر مديريت انجام شود.    16
2-4-1    اطلاعات مهم براي مدير    16
5-1    اپراتور اتاق عمل    16
6-1    پزشک (تيم پزشکي)    16
2    Use Case هاي سيستم        ........17
1-2    مقدمه    17
2-2    Use Case هاي تعريفي    17
1-2-2    Use Case تعريف پزشك     19
2-2-2    Use Case تعريف گروه هاي پزشكي     19
3-2-2    Use Case تعريف بيمه    20
4-2-2    Use Case تعريف گروه هاي عمل    21
5-2-2    Use Case تعريف عمل    22
6-2-2    Use Case  تعريف بخش    23
7-2-2    Use Case تعريف دارو    24
8-2-2    Use Case تعريف نوع پذيرش    24
9-2-2    Use Case تعريف سرويس    25
10-2-2    Use Case تعريف كمك جراح    26
11-2-2    Use Case تعريف نوع ترخيص    27
12-2-2    Use Case انواع بيهوشي    28
13-2-2    Use Case تعريف واحد هاي دارويي    28
14-2-2    Use Case تعريف تعرفه ها    29
15-2-2    Use Case تعريف كاي عمل    30
16-2-2    Use Case تعريف دارو هاي يك عمل    31
17-2-2    Use Case تعريف ست هاي عمل    31
18-2-2    Use Case تعريف استوك اتاق عمل    32
19-2-2    Use Case شرح عمل    33
20-2-2    Use Case تعريف كاربران    34
3-2    Use Case هاي عملي    35
1-3-2    Use Case پذيرش بيمار    35
2-3-2    Use Case درج مشخصات بيمار    36
3-3-2    Use Case درج مشخصات همراه (هان) بيمار    37
4-3-2    Use Case اتاق عمل    38
5-3-2    Use Case بخش    40
6-3-2    Use Case  ترخيص    40
4-2    Use Case هاي گزارش گيري    42
1-4-2    Use Case بيماران بستري شده بيمه    42
2-4-2    Use Case بيماران سرپايي بيمه    43
3-4-2    Use Case بيماران بستري شده بيمه تكميلي    44
4-4-2    Use Case بيماران سرپايي بيمه تكميلي    45
5-4-2    Use Case  همه بيماران    46
6-4-2    Use Case شخصي پزشك    46
7-4-2    Use Case مشخصات بيماران بستري شده    47
8-4-2    Use Case عمل هاي انجام شده پزشكان    48
9-4-2    Use Case عمل هاي يك بيمار    48
3    BPM (Business Process Model) هاي سيستم    50
1-3    پذيرش و ترخيص از ديدگاه بيمار    50
1-1-3    بيمار در خواست پذيرش مي كند    50
2-1-3    مسئول پذيرش مشخصات بيمار را در سيستم ذخيره مي كند    50
3-1-3    براساس نوع پذيرش به بيمارسرويس داده مي شود وموردمعالجه قرارمي گيرد.    50
4-1-3    صورت حساب بيمار بوسيله مامور ترخيص محاسبه مي شود    50
5-1-3    صورت حساب را پرداخت كرده وترخيص مي شود    51
2-3    بررسي  عملكرد از ديدگاه مديريت مركز    51
3-3    بررسي گزارشات مالي توسط پزشك    51
4    شرح فني ماژول(Form) ها    52
1-4    مشخصات ظاهري فرم ليست  پزشکان     52
1-1-4    امکانات فرم    52
2-1-4    فيلترهاي فرم    52
3-1-4    دکمه هاي فرم    52
4-1-4    مشخصات ظاهري  فرم پزشک    52
5-1-4    فيلترهاي فرم     53
6-1-4    دکمه هاي فرم    53
2-4    مشخصات ظاهري فرم ليست  گروههاي پزشکي    53
1-2-4    فيلترهاي فرم     53
2-2-4    دکمه هاي فرم    53
3-2-4    مشخصات گريد يا ليست فرم گروههاي پزشکي    54
4-2-4    مشخصات ظاهري فرم گروه پزشک    54
5-2-4    اجزاي فرم    54
6-2-4    فيلترهاي فرم    54
7-2-4    دکمه هاي فرم    54
3-4    مشخصات ظاهري فرم ليست بيمه ها    54
1-3-4    امکانات فرم    54
2-3-4    فيلترهاي فرم    54
3-3-4    دکمه هاي فرم    55
4-3-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست بيمه ها    55
4-4    مشخصات ظاهري فرم سازمانها    55
1-4-4    اجزاي فرم    55
2-4-4    فيلترهاي فرم    55
3-4-4    دکمه هاي فرم    56
4-4-4    مشخصات ظاهري فرم اطلاعات بخشها:    56
5-4-4    فيلترهاي فرم    56
6-4-4    دکمه هاي فرم    56
7-4-4    مشخصات گريد يا ليست فرم اطلاعات بخشها    56
5-4    مشخصات ظاهري فرم بخش    56
1-5-4    اجزاي فرم    56
2-5-4    فيلترهاي فرم    56
3-5-4    دکمه هاي فرم    56
6-4    مشخصات ظاهري فرم ليست داروها     56
1-6-4    امکانات فرم    57
2-6-4    فيلترهاي فرم    57
3-6-4    دکمه هاي فرم    57
4-6-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست داروها    57
5-6-4    مشخصات ظاهري فرم دارو     57
6-6-4    فيلترهاي فرم     58
7-6-4    دکمه هاي فرم    58
7-4    مشخصات ظاهري فرم ليست واحد هاي دارو    58
1-7-4    فيلترهاي فرم     58
2-7-4    دکمه هاي فرم    58
8-4    مشخصات ظاهري فرم ليست انواع پذيرش    58
1-8-4    فيلترهاي فرم    58
2-8-4    دکمه هاي فرم    58
3-8-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست انواع پذيرش    59
4-8-4    مشخصات ظاهري فرم ليست  سرويسها    59
5-8-4    امکانات فرم    59
6-8-4    فيلترهاي فرم    59
7-8-4    دکمه هاي فرم    59
8-8-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست سرويسها    59
9-4    مشخصات ظاهري فرم ليست کمک جراحان    59
1-9-4    فيلترهاي فرم     59
2-9-4    دکمه هاي فرم    60
3-9-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست کمک جراحان    60
4-9-4    مشخصات ظاهري فرم مشخصات کمک جراحان    60
5-9-4    فيلترهاي فرم     60
6-9-4    دکمه هاي فرم    60
10-4    مشخصات ظاهري فرم وضعيت خروج هنگام ترخيص    60
1-10-4    فيلترهاي فرم    60
2-10-4    دکمه هاي فرم    60
3-10-4    مشخصات گريد يا ليست فرم وضعيت خروج هنگام ترخيص    60
4-10-4    مشخصات ظاهري فرم وضعيت خروج    61
5-10-4    فيلترهاي فرم    61
6-10-4    دکمه هاي فرم    61
11-4    مشخصات ظاهري فرم ليست انواع بيهوشي    61
1-11-4    فيلترهاي فرم    61
2-11-4    دکمه هاي فرم    61
3-11-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست انواع بيهوشي    61
4-11-4    مشخصات ظاهري فرم انواع بيهوشي    61
5-11-4    فيلترهاي فرم    61
6-11-4    دکمه هاي فرم    62
12-4    مشخصات ظاهري فرم تعريف تعرفه دولتي    62
1-12-4    فيلترهاي فرم    62
2-12-4    دکمه هاي فرم    62
3-12-4    مشخصات ظاهري  فرم تعريف کاي جراحي    62
4-12-4    فيلترهاي فرم    62
5-12-4    دکمه هاي فرم    62
13-4    مشخصات ظاهري فرم ليست ستها    62
1-13-4    فيلترهاي فرم    62
2-13-4    دکمه هاي فرم    62
3-13-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها    63
4-13-4    مشخصات ظاهري فرم استوک اتاق عمل    63
5-13-4    فيلترهاي فرم    63
6-13-4    دکمه هاي فرم    63
14-4    مشخصات ظاهري فرم ليست عملها    63
1-14-4    امکانات فرم    63
2-14-4    فيلترهاي فرم    63
3-14-4    دکمه هاي فرم    63
4-14-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها    64
5-14-4    مشخصات ظاهري فرم تعريف کاربر    64
6-14-4    فيلترهاي فرم    64
7-14-4    دکمه هاي فر    64
8-14-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ليست ستها    64
15-4    مشخصات ظاهري فرم ورود به برنامه    64
16-4    مشخصات ظاهري فرم پذيرش بيمار    65
1-16-4    امکانات فرم    65
2-16-4    دکمه هاي اين فرم    65
3-16-4    مشخصات ظاهري  فرم مشخصات بيمار    66
4-16-4    امکانات فرم    66
5-16-4    فيلترهاي فرم    66
6-16-4    دکمه هاي فرم    66
7-16-4    مشخصات گريد يا ليست فرم مشخصات بيمار    66
8-16-4    مشخصات ظاهري  فرم مشخصات همراه بيما    67
9-16-4    امکانات فرم    67
10-16-4    فيلترهاي فرم     67
11-16-4    دکمه هاي فرم    67
12-16-4    مشخصات گريد يا ليست فرم مشخصات همراه بيمار    67
17-4    مشخصات ظاهري  فرم اتاق عمل    67
1-17-4    امکانات فرم    67
2-17-4    فيلترهاي فرم    68
3-17-4    دکمه هاي فرم    68
4-17-4    مشخصات گريد يا ليست فرم اتاق عمل    68
18-4    مشخصات ظاهري  فرم بخش    69
1-18-4    امکانات فرم    69
2-18-4    فيلترهاي فرم     69
3-18-4    دکمه هاي فرم    69
19-4    مشخصات گريد يا ليست فرم اتاق عمل    69
20-4    مشخصات ظاهري  فرم ترخيص    70
1-20-4    امکانات فرم    70
2-20-4    فيلترهاي فرم     70
3-20-4    دکمه هاي فرم    70
4-20-4    مشخصات گريد يا ليست فرم ترخيص    71
5-20-4    مشخصات ظاهري  فرم عمل    71
6-20-4    فيلترهاي فرم    72
7-20-4    دکمه هاي فرم    72
21-4    کليه فرمهاي مربوط گزارشات مختلف     72
1-21-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري براي بيمه    72
2-21-4    مشخصات گريد يا ليست فرم    72
22-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران سرپايي براي بيمه    73
1-22-4    مشخصات گريد يا ليست فرم    73
23-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري براي بيمه تکميلي    73
1-23-4    مشخصات گريد يا ليست فرم     73
24-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران سرپايي براي بيمه تکميلي    74
1-24-4    مشخصات گريد يا ليست فرم     74
25-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازهزينه همه بيماران    74
1-25-4    مشخصات گريد يا ليست فرم    74
26-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از بيماران بستري شده    74
1-26-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده    75
27-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از عملهاي انجام شده پرشکان    75
1-27-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده    75
28-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازحق العملهاي پزشکان    75
1-28-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده     75
29-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از صورت حساب بيماران سرپايي    76
1-29-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده     76
30-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه اتاق عمل    76
1-30-4    مشخصات گريد يا ليست فرم بيماران بستري شده     76
31-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه بيهوشي هر پزشک     76
1-31-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه بيهوشي هر پزشک    76
32-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه داروهاي اتاق عمل     77
1-32-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه داروهاي اتاق عمل    77
33-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه سرويسها     77
1-33-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه سرويسها    77
34-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه داروهاي آزاد بيماران بيمه اي    77
1-34-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه داروهاي آزاد بيماران بيمه اي    77
35-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه کلي داروهاي آزاد    78
1-35-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه کلي داروهاي آزاد    78
36-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه لباس بيماران    78
1-36-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه لباس بيماران    78
37-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري از هزينه غذاي بيماران    78
1-37-4    مشخصات گريد يا ليست فرم هزينه کلي غذاي     79
38-4    فرمهاي مربوط به گزارش گيري ازحق العملهاي خاص پزشکان    79
1-38-4    مشخصات گريد يا ليست فرم حق العملهاي خاص پزشکان    79
39-4    فرم مربوط به تغيير کلمه عبور    79
1-39-4    فيلترهاي فرم    79
2-39-4    دکمه هاي فرم    79
40-4    فرم مربوط به تعويض کاربر    79
1-40-4    فيلترهاي فرم    79
2-40-4    دکمه هاي فرم    80
41-4    فرم مربوط به تغيير کلمه عبورپزشکان    80
1-41-4    فيلترهاي فرم    80
2-41-4    دکمه هاي فرم     80
3-41-4    مشخصات گريد يا ليست فرم تغيير کلمه عبورپزشکان     80
42-4    فرم مربوط به ماشين حساب    80
43-4    فرم مربوط به پشتيبان گيري    80
1-43-4    فيلترهاي فرم    80
2-43-4    دکمه هاي فرم    81
44-4    فرم مربوط به تعيين مسيرپشتيبان گيري    81
1-44-4    فيلترهاي فرم    81
2-44-4    دکمه هاي فرم    81
45-4    فرم مربوط به بازيابي پشتيبان    81
1-45-4    فيلترهاي فرم    81
2-45-4    دکمه هاي فرم    81
46-4    فرم مربوط به تغيير پنل    81
1-46-4    فيلترهاي فرم    82
2-46-4    دکمه هاي فرم    82
5    ERD هاي سيستم    83
1-5    اصلي    84
2-5    عمل ها    94
3-5    روابط ميان پزشكان و سرويس ها    95
4-5    شرح حال براي عمل    95
5-5    شرح حال كلي    98
6-5    تخصيص دارو براي عمل    99
    نتيجه گيري        100
    منابع و ماخذ        101
چکيده
در اين پروزه بسيار سعي شد، تا از يکي از متدولوژي هاي توليد نرم افزار  استفاده شود، اما با توجه به دانش اندک مجريان پروژه نسبت به يک متدولوژي واحد و نبود تجربه کافي، مراحل تجزيه و تحليل پروژه براساس نياز هايي که مجريان ضروري مي ديدند انجام شد. در مراحل تحليل، ابتدا USE Case هاي اصلي سيستم دستي جمع آوري شد، سپسBPM(business Process Model) هاي سيستم مورد ارزيابي قرار گرفت. بر اساس UseCase ها مازول هاي برنامه (Form's) طراحي شدند. کمک ديگر Use Case ها نشان دادن ورودي ها و خروجي هاي  (گزارشات) سيستم بود که بر اساس آنها ERD منطقي و سپس ERD فيزيکي بنا نهاده شد. شرح فني ماژول ها نيز در ادامه نوشته شد تا براساس آن نرم افزار به مرحله توليد برسد.
مقدمه
در کشور ما صنعت نرم افزار يک صنعت نوپا مي باشد، شايد سابقه توليد نرم افزار در ايران به بيش از 15 سال برسد، اما نبايد اين نکته را فراموش کنيم که ما هميشه مصرف کننده بوده ايم. زبان هاي برنامه نويسي، سيستم هاي عامل، بهبود دهنده هاي کامپايلر و چنديدن محصول بنيادين ديگر همه و همه را از ديگران دريافت کرده و استفاده نموده ايم. اگر نيازي به تغيير  در اين محصولات احساس کرده ايم هميشه به انتظار  ارائه نسخه  بعدي از سوي شرکت هاي توليد کننده نشسته ايم. کار هاي نرم افزاري که بصورت تيمي انجام ميشوند به تازه گي رونق گرفته اند.
از اين رو از طرف مجريان پروژه تصميم گرفته شد تا اين پروزه به صورت منفرد اجرا نشود، هر چند دو نفر نمي توانند يک تيم باشند، اين حرکت مي توانست روحيه کار تيمي را حد اقل در مجريان آن پرورش دهد.
از طرفي با آَشنايي قبلي مجريان نسبت به سيستم هاي درماني از جمله کلنيک هاي جراحي تصميم بر آن شد تا بناي اين پروژه برپايه  اين سيستم ها باشد. براي نمود عملي اين طرح تصميم گرفته شد تا از اتتزاع دوري شود و کار عملا بر روي يک مرکز درماني انجام شود. اما متاسفانه هيج يک از مراکز درشهر مشهد حاضر به همکاري در اين زمينه نشدند. و پروژه براساس يک سري فرضيات بنا نهاده شد. البته کمک هايي همه شد که نمي توان از آنها چشم پوشيد. با کامل تر شدن پروژه يک مرکز جراحي در شهر قم حاضر به همکاري شد که برنامه بوسيله سيستم RAS براي آنها نصب و راه اندازي شد و هم اکنون در مرحله آزمايش مي باشد.
با توجه به فراگير شدن صنعت نرم افزار و نياز جامعه جهاني به اين فناوري بالا (High-Tech) دانشجويان رشته نرم افزار مي بايد گام موثري در اين راه بردارند. صنعتي که در کشور ما همچنان رنگ و بوي آماتور دارد.
تکنولوژي هاي مورد استفاده
سيستم عامل ويندوز يکي از محبوب ترين سيستم هاي عامل در دنيا مي باشد، که در ميان کاربران غير حرفه اي بي رغيب است. کاربر به راحتي مي تواند با آن ارتباط بر قرار نمايد و از امکانات آن استفاده نمايد. زبان هاي برنامه نويسي و نرم افزارهاي پايگاه داده مختلفي براي آن طراحي و توليد شده اند، که توسعه نرم افزار هاي مختلف بر روي آن را از ديدگاه فني بسيار آسان و راحت نموده است. پشتيباني ويندوز از انواع شبکه هاي کامپيوتري خود يکي ديگر از معيار هاي انتخاب اين سکو مي باشد. در نهايت و با توجه به تمامي مزيت هاي ويندوز نبايد اين نکته را کتمان کنيم که ويندوز نه تنها براي مجريان اين پروژه بلکه براي تمامي توليد کننده گان نرم افزار در ايران تنها انتخاب مي باشد.
با توجه به نحوه کاربري اين پروژه (در ادامه نوشتار در مورد آن بيشتر توضيح داده خواهد شده) برنامه بر روي يک شبکه محلي مي بايد استقرار يابد . بدين منظور از نسخه Windows Server 2003  براي سيستم سرور و براي ايستگاه هاي کاري از  XP  Windows  استفاده خواهد شد.
زبان برنامه نويسي دلفي يکي از زبان هاي پر کاربرد و مفيد براي توليد برنامه هاي  سازماني مي باشد. دلفي از کامپايلر کامل شده پاسکال استفاده مي کند. اين زبان  OOP را به صورت کامل پوشش مي دهد و براساس طراحي کامپوننتي ساخته شده است. دلفي بر روي پلتفرم هاي ويندوز  و لينوکس قابل استفاده مي باشد. دو کتابخانه بزرگ VCL و CLX به ترتيب براي ويندوز و لينوکس طراحي شده اند.
دلفي قابليت اتصال به انواع نرم افزارهاي پايگاه داده را دارا مي باشد. نرم افزار هاي مبتني بر فايل مثل پارادوکس و اکسس و همچنين سرور هاي بانک اطلاعتي مپل اورکل و SQL Server از جمله اين پايگاه هاي داده مي باشند.
با توجه به استفاده از سکوي ويندوز و زبان دلفي نرم افزار SQL Server به عنوان يک گزينه خوب مورد توجه قرار گرفت . اين نرم افزار يک RDBMS نسبتا قدرتمند مي باشد نياز به هزينه نگهداري زيادي نداشته و مقرون به صرفه مي باشد(هزينه خريد آن در اکثر موارد صفر مي باشد).
در نهايت استفاده از پايگاه داده رابطه اي SQL Server 2000 و زبان دلفي 7 بر روي سکوي ويندوز مورد تاييد قرار گرفت.


معرفي Actor  هاي سيستم
1-1 بيمار
بيمار تنها مشتري در اين سيستم مي باشد، او محوري ترين نقش را در اين سيستم ايفا مي کند.
بيمار به پزشک مراجعه مي کند. بر اساس نوع بيماري و اينکه او نياز به انجام عمل جراحي دارد به يک مرکز جراحي يا بيمارستان معرفي مي شود تا در آنجا مورد معالجه قرار گيرد. ساير نقش هاي اين سيستم براي سرويس دادن به بيمار طرح مي شوند.
 در طول دوره درمان خدماتي به او ارائه مي شود که بايد بهاي آنهعا را بپردازد. هر بيمار ممکن است از يم طرف يک يا چند سيستم بيمه مورد حمايت باشد، که در نتيجه بايد در انجام محاسبات مالي بيمار تغييراتي صورت گيرد.
يک بيمار ممکن است براي چندين بار به يک مرکز مراجعه نمايد. بنابراين بايد براي وي يک پرونده پزشکي تشکيل شود. اين سابقه مي تواند در انجام اعمال احتمالي  بعدي براي پزشکان معالج و در نتيجه خود بيمار مفيد باشد.

1-1-1 مواردي که بايد براي بيمار ثبت شود:
مشخصات فردي
نوبت هاي بستري
اعمال انجام شده
سرويس هاي رديافتي
داروهاي مورد استفاده
اطلاعات مالي
اطلاعات همراهان

 2-1-1فيلد هاي اطلاعاتي بيمار

نام انگليسي    نام فارسي    شرح
DocNumber    شماره پرونده    شماره پرونده بيمار
Lastname    نام خانوادگي    نام خانوادگي بيمار
FirstName    نام    نام کوچک بيمار
FatherName    نام پدر    نام پدر بيمار
Gender    جنسيت    جنسيت بيمار
MStatus    تاهل    وضعيت تاهل
SHSH    شماره شناسنامه    شماره شناسنامه بيمار
BornDate    تاريخ تولد    تاريخ تولد بيمار
Age    سن    سن بيمار
BornPlace    محل تولد    محل تولد بيمار
MSH    محل صدور شناسنامه    محل صدور شناسنامه
نام انگليسي    نام فارسي    شرح
Job    شغل    شغل بيمار
JobPlace    محل کار    محل کار بيمار
Addr    آدرس    آدرس محل سکونت بيمار
Tel    تلفن    تلفن محل کار يا سکونت بيمار
Relig    مذهب    مذهب بيمار

2-1 مسئول پذيرش
تنها وظيفه او گرفتن اطلاعات شخصي و درماني بيمار و ثبت آن اطلاعات مي باشد.

3-1 مسئول ترخيص
پس از اينکه به بيمار خدمات ارائه شد و پس از بهبود او  در هنگام ترک مرکز بايد عملياتي انجام شود که به آن ترخيص مي گويند.

1-3-1 اعمال انجام شده در زمان ترخيص
•    انجام محاسبات دارويي
•    انجام محاسبات عمل هاي انجام شده
•    انجام محاسبات بيمه اي
•    بررسي نطر دکتر در مورد ترخيص و اطلاع آن به بيمار
•    ارائه اسناد مالي بيمار به مقامات بالا دست(حسابداري)

2-3-1 ثبت هايي که بايد توسط ترخيصگر انجام شود
•    مشخصات نهايي بيمار
•    سند مالي بيمه
•    سند مالي پزشک
•    سند مالي مرکز
•    سند مالي بيمه
•    ثبت کليه اسناد فوق به صورت مجزا در اسناد روزانه، ماهيانه و سالانه4-1 مدير مرکز
اين نقش کاملا نظارتي مي باشد.
1-4-1 ثبت هايي که بايد زير نظر مديريت انجام شود.
•    ثبت مالي بيمه ها
•    ثبت مالي پزشکان
•    اسناد مرتبط با بانکها و ساير نهادهاي خارج از مرکز

2-4-1 اطلاعات مهم براي مدير
•    در امد هر پزشک
•    دريافت گزارشات روزانه، ماهانه و سالانه از وضعيت بيماران هم مالي و هم وضعيت خدمات
•    ميزان موارد مصرفي به صورت گزارشات روزانه، ماهانه و سالانه

5-1  اپراتور اتاق عمل
•    ثبت وقايع در اتاق عمل
•    ثبت مورد مصرفي در اتاق عمل
•    صدور گزارشات مربوط به اتاق عمل

6-1 پزشک (تيم پزشکي)
در مراکز جراحي بيمار فقط براي انجام عمل معرفي مي شود، معاينات اوليه پزشکي و ساير عمليات درماني اوليه اکثرا در مطب شخصي پزشکان صورت مي گيرد.
ليست اطلاعاتي که از يک پزشک نگهداري مي شود به صورت زير مي باشد:
•    نام
•    نام خانوادگي
•    شهر
•    تخصص
•    تلفن
•    آدرس
•    شماره نظام پزشکي
Use Case هاي سيستم

1-2  مقدمه

Use Case چيست؟
Use Case مدلي براي بيان يک رفتار مي باشد. Use Case ها را مي توان با روشهاي مختلفي ايجاد کرد. امروزه استفاده از UML بسيار مرسوم مي باشد. اما ايجاد Use Case  به صورت نوشتاري همچنان از محبوبيت ويژه اي برخوردار است. کاربرد اين گونه Use Case ها فقط براي روشن شدن ذهن خواننده مي باشد. اين Use Case ها اگر به صورت روان نوشته شوند بسيار تاثير گذار  خواهند بود. اما  نرم افزار هاي مهندسي نرم افزار مانند Rational از ساختار Uml  استفاده مي کنند. زيرا اين ساختار براي توليد نرم افزار در اين گونه ابزار ها مفيد مي باشد.
با توجه به اينکه مجريان اين پروژه از ابزار هاي توليد نرم افزار استفاده نکرده اند، Use Case ها فقط جنبه مستند سازي دارد. اميد است که اين Use Case ها در بيان روش هاي کار نرم افزار مفيد واقع شوند.
در اين نوشتار Use Case ها به دو دسته تقسيم مي شوند:
1-    Use Case هاي تعريفي : اين نمونه براي تمامي ثبت هاي تعريف يکسان مي باشد.
2-    Use Case هاي عملياتي : که با توجه به نوع عمليات اين Use Case ها متفاوت مي باشند.

2-2   Use Case هاي تعريفي

نام تعريف    شرح
پزشک    در اين قسمت اطلاعات مربوط به پزشکان ثبت مي شود
گروه هاي پزشکي    از گروه هاي پزشکي مي توان در جدا سازي رفتار هاي نرم افزاري پزشکان در برنامه استفاده نمود. اين گروه بندي همجنين مي تواند کمک شاياني در توليد گزراشهاي مفيد بکند.
بيمه    در اين بخش به ثبت مشخصات بيمه هاي مختلف که مرکز با آنها در ارتباط مي باشد مي پردايم.
گروه هاي عمل    اين گروه برندي يا جدا سازي به مانند گروه بندي پزشکان مي تواند در توليد گزراش هاي کارآمد مفيد باشد.
عمل    ثبت مشخصات عمل هاي مختلف در برنامه بايد در اين قسمت صورت گيرد.
بخش    بخشش هاي مختلف مرکز را مي توان در اين قسمت از برنامه ثبت نمود
دارو    در صورت وجود قسمتي در مرکز که به توزيع دارو مي پردازد مي توان از اين بخش در جهت ثبت اين دارو ها استفاده نمود. البته اکثر داروهاي موجود در بازار بايد به صورت پيش فرض در اين قسمت از برنامه وجود داشته باشند. در اين قسمت بايد همچنيين نام ارگان هاي حمايت کننده نيز معلوم شود. البته اين مورد فقط براي داروهاي خاصي است که در مرکز استفاده مي شود و نيازس به کامل کردن اين مشخه براي تمامي داروهاي موجود در سيستم مي باشد.
نام تعريف    شرح
نوع پذيرش    در مراک مختلف پذيرش هاي متفاوتي انجام مي شود. که برنامه بايد توانايي تفکيک آنها را داشته باشد.
سرويس    با توجه به انواع پذيرش که در هر مرکز صورت مي گيرد ممکن است که سرويس ها متفاوتي نيز براي مشتري آماده باشد. از اين جهت برنامه مي بايد توانايي ثبت اين سرويس ها را داشته باشد. در اين قسمت بايد همچنيين نام ارگان هاي حمايت کننده نيز معلوم شود.
کمک جراح    کمک جراهان پزشک نمي باشند از اين رو پرونده هاي آنها بايد به صورت مجزا نگهداري شود. اين افراد مي توانند کارمند مرکز باشند و يا به صورت پاره وقت در مرکز مشغول به کار باشند. در هر صورت با توجه به نوع ثبت هاي برنامه کابران مي بايد مشخصات کمک جراحان را ئر برنامه ثبت نمايند.
نوع ترخيص    فقط جنبه Data Catalog دارد . در آن مي بايد انواع حالت هاي جسمي بيمار هنگام ترک مرکز وارد شود.
انواع بيهوشي    براي بهبود گزارش گيري و انعطاف پذيري برنامه، کاربران بايد بتوانند با توجه به علم روز انواع بيهوشي را در برنامه وارد نمايند.
واحد هاي دارويي    اين بخش نيز براي بهبود گزارش گيري ها و انعطلف برنامه اضافه مي شود.
تعرفه    تعرفه به قيمت هاي ثابتي کفته مي شود که از طرف مقامات بالاي درماني کشور اعلام مي شود. اين قيمت ها بايد توسط تمامي مراکز درماني دريافت شوند تا در محاسبات مالي بيماران لحاظ شوند. اين بخش براي ثبت اين قيمت ها در برنامه ايجاد شده است.
کاي عمل     سازمان هاي بيمه گر براي عمل هاي جراحي مختلف درصد خاصي از هزينه را نتحمل مي شوند. اين درصد خاص را کاي عمل مي گويند. اين ضرايب به صورت مستقيم در محاسبات مالي بيمار شرکت مي کنند. هر عمل ممکن داراي جندين کاي مختلف باشد، که حداکثر آنها مي تواند به تعداد سازمانهاي بيمه گر طرف قرار داد  مر کز باشند.
داروهاي يک عمل    در هر عمل جراحي هميشه تعدادي داروي ثابت وجود دارند. براي راحتي کاربران سيستم و جلوگيري از خطاهاي احتمالي بهتر مي باشد که اين داروها براي عمل هايشان ثبت شوند.
ست هاي جراحي    در هنگام عمل بيماران هميشه دسته اي از وسايل ثابت مورد استفاده قرار مي گيرد. البته ممکن است بنا به نياز وسايل ديگري نيز استفاده شوند . اما ايين وسايل اصلي به صورت مجموعه هايي قابل دسترس مي باشند. استفاده از اين مجموعه ها محدوديت زماني دارد. از اين رو براي عدم جلوگيري از بروز مشکل در هنکام عمل اين مجموعه ها در اين قسمت از نرم افرار بايد تائئيد شوند.
استوک اتاق عمل    ممکن است بعد از يک عمل جراحي تعدادي از وسايل مصرفي در اتاق بدون استفاده و نو مانده باشند. از اين رو اپراتور اتاق عمل بايد اين وسايل يا دارو ها را در اين قسمت از نرم افزار وارد نمايد.
شرح عمل    براي هر عمل جراحي رفتار هاي خاصي وجود دارد. به طور مثال حالت هاي بيمار بعد و قبل از عمل. از اين رو اپراتور ها مي توانند با وارد نمودن اين حالت ها در اين بخش از برنامه گزارشات
نام تعريف    شرح
شرح عمل    سيستم را براي بيمار و پزشک معلج او مفيد تر نمايند..
نام تعريف    شرح
کاربران    براي تعريف کاربران برنامه و انواع دسترسي هايي که هر کاربر بايد داشته باشد .اين بخش در برنامه تعريف شده است.

1-2-2Use Case   تعريف پزشك :
پيش فرض :
         برنامه باز شده و كاربر با طراحي منو هاي برنامه آشنايي كامل دارد.

Actor (هاي) انجام دهنده:
1-    مسئول پذيرش
2-    مسئول ترخيص
3-    مديريت مركز
رفتار كاربر :
1-    كاربر با كليك روي گزينه مورد نظر فرم را باز مي كند.
2-    فرم ليست پزشكان باز مي شود.
3-    كاربر با انتخاب يكي ازجهار گزينه زير عملي را براي انجام انتخاب مي كند:
•    عمل اضافه : با انتخاب آن كاربر به مرحله 4 مي رود.
•    عمل ويرايش : براي انتخاب اين عمل كاربر مي بايد يكي از گزينه هاي ليست را انتخاب نمايد. سپس به مرحله 4 مي رود.
•    عمل حذف: براي انتخاب اين عمل كاربر مي بايد يكي از گزينه هاي ليست را انتخاب نمايد . سپس عمل را انجام دهد.
•    انصراف : با انتخاب اين گزينه فرم ليست پزشكان بسته شده و برنامه به حالت پيش فرض مي رود.
4-    فرمي با گزينه هاي مربوط به اين بخش باز شده است،در صورت خالي بودن فيلد هاي فرم ‌كاربر محتويات آن را پر مي كند و در صورت مقدار داشتن كاربر مقادير آنرا به دلخواه تغيير مي دهد.
5-    در اين مرحله كاربر 2 انتخاب دارد:
•    عمل ذخيره سازي: كاربر با انتخاب اين عمل مقادير وارد شده را ذخيره مي كند.
•    عمل انصراف : كاربر با انتخاب اين عمل تمامي عملياتي را كه قبلا انجام شده است را كنسل مي كند.
6-    فرم ورود داده بسته مي شود.
7-    برنامه  در فرم ليست پزشكان قرار دارد.
8-    كاربر مي تواند كار را از مرحله 3 شروع كند.

2-2-2Use Case   تعريف گروه هاي پزشكي :
پيش فرض :
         برنامه باز شده و كاربر با طراحي منو هاي برنامه آشنايي كامل دارد.

)Actor هاي) انجام دهنده:


انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه