انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه 

انجام پایان نامه|بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي


عنوان:
بررسي رابطه بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي
چكيده:
در اين پژوهش به بررسي رابطه تفكرات غيرمنطقي با ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان دختر و پسر مقطع كارشناسي دانشگاه شهيد بهشتي پرداخته شد.
سوالات اين پژوهش عبارتند از: آيا بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني رابطه اي وجود دارد؟ آيا بين نوع تفكرات غيرمنطقي دختران و پسران تفاوت وجود دارد؟ آيا بين ملاكهاي انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت وجود دارد؟ جامعه آماري اين پژوهش عبارت است از كليه دانشجويان دختر و پسر مجرد شاغل به تحصيل در مقطع كارشناسي كه در سال تحصيلي 83ـ82 در دانشگاه مشغول به تحصيل مي باشند كه از بين اين دانشجويان به روش نمونه برداري در دسترس تعداد 200 نفر از 10 دانشكده انتخاب گرديدند كه تعداد دختران و پسران در اين تحقيق مساوي در نظر گرفته شده است. ابزار گردآوري اطلاعات در اين تحقيق عبارتند از: 1) آزمون تفكرات غيرمنطقي (A.T.I.B) و پرسشنامه محقق ساخته مربوط به ملاكهاي ازدواج. روش تحقيق در اين پژوهش روش پيمايشي (زمينه يابي) است و روشهاي آماري مورد استفاده عبارتند از : آزمون آماري ضريب همبستگي پيرسون و آزمون t براي دو گروه مستقل. بررسي سوالات در اين تحقيق حاكي از آن است كه ارتباط معني داري بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان وجود دارد. همچنين بين تفكرات غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات و دلواپسي اضطراري و اتكا به ديگران در دختران و پسران تفاوت معني داري وجود دارد.
همچنين بين تفكر تاييد ديگران و ملاكهاي روان شناختي و ملاكهاي اجتماعي ارتباط وجود دارد. بين تفكر غيرمنطقي اجتناب از مشكلات و ملاكهاي اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد.
بين تفكر سرزنش كردن،  ملاكهاي روان شناختي، عوامل خانوادگي و ملاكهاي اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر غيرمنطقي اتكا به ديگران و عوامل خانوادگي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر غيرمنطقي واكنش نوميدي، ملاكهاي اقتصادي و اجتماعي رابطه معني دار وجود دارد. بين تفكر غير منطقي دلواپسي  اضطرابي و عوامل خانوادگي رابطه معني دار وجود دارد.
همچنين بين تفكر غيرمنطقي كمال گرايي و عوامل خانوادگي رابطه معني دار وجود دارد كه در همه روابط به جز بين واكنش نوميدي و ملاكهاي اقتصادي كه جهت رابطه مثبت است، در بقيه موارد رابطه منفي وجود دارد.
همچنين بين ملاكهاي انتخاب شده در پسران و دختران تفاوت معني دار وجود دارد كه اين تفاوت در ملاكهاي زيستي و اقتصادي مشاهده گرديد.
 
فهرست  مطالب
عنوان     صفحه
فصل اول: مقدمه    
1ـ1ـ مقدمه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ2ـ بيان مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ4ـ اهداف پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ5ـ سوالات تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ6ـ تعاريف نظري و عملياتي مفاهيم و متغيرها . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ6ـ1ـ تعريف تفكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ6ـ2ـ تعريف تفكر غير منطقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ6ـ3ـ تعريف عملياتي تفكر غيرمنطقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ6ـ4ـ تعريف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ6ـ5ـ معيارهاي ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ6ـ5ـ1ـ معيارهاي زيستي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ6ـ5ـ2ـ معيارهاي روان شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ6ـ5ـ3ـ معيارهاي اجتماعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ6ـ5ـ4ـ معيارهاي اقتصادي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ6ـ5ـ5ـ عوامل خانوادگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ7ـ متغيرهاي تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
عنوان
صفحه
1ـ7ـ1ـ متغير مستقل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ7ـ2ـ متغير وابسته . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ7ـ3ـ متغير تعديل كننده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ7ـ4ـ متغير كنترل . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
1ـ7ـ5ـ متغيرهاي مداخله گر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق    
2ـ1ـ مروري كلي بر نظريه درمان عقلاني ـ هيجاني ـ رفتاري . . . . . . . . . . .     
2ـ1ـ1ـ روشهاي شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ1ـ2ـ روشهاي فراخوان عاطفي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ1ـ3ـ روشهاي رفتاري آشفتگي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ2ـ ماهيت سلامتي و آشتفگي روان شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ3ـ اصول ششگانه نظريه اليس . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ3ـ1ـ اصل اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ3ـ2ـاصل دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ3ـ3ـ اصل سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ3ـ4ـ اصل چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ3ـ5ـ اصل پنجم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ3ـ6ـ اصل ششم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ4ـ باورهاي غير منطقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
عنوان
صفحه
2ـ5ـ انواع باورهاي غير منطقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ5ـ1ـ تفكر غيرمنطقي تاييد ديگران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ5ـ2ـ تفكر غيرمنطقي توقع بيش از حد (انتظارات زياد از خود) . . . . . . . . .     
2ـ5ـ3ـ تفكر غير منطقي سرزنش كردن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ5ـ4ـ تفكر غير منطقي واكنش نوميدي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ5ـ5ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل هيجانات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ5ـ6ـ تفكر غير منطقي دلواپسي اضطرابي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ5ـ7ـ تفكر غير منطقي اجتناب از مشكلات . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ5ـ8ـ تفكر غيرمنطقي اتكا به ديگران (وابستگي) . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ5ـ9ـ تفكر غيرمنطقي درماندگي نسبت به تغيير خويش . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ5ـ10ـ تفكر غيرمنطقي عدم كنترل در برابر مشكلات ديگران . . . . . . . . . .     
2ـ5ـ11ـ تفكر غيرمنطقي كمال طلبي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    
2ـ6ـ تاريخچه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ7ـ تعريف ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ8ـ فلسفه ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ9ـ هدفها و انگيزه هاي ازدواج و تشكيل خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ10ـ انگيزه هاي ديگر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ11ـ ازدواج و اشكال آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ12ـ اقسام ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
عنوان
صفحه
2ـ12ـ1ـ ازدواج يك همسر گزيني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ12ـ2ـ ازدواج چند زن گزيني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ12ـ3ـ ازدواج چند شوهر گزيني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ12ـ4ـازدواجهاي گروهي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ عوامل موثر در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ1ـ عوامل اجتماعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ2ـ عوامل سياسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ3ـ عوامل فرهنگي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ3ـ1ـ دين و مذهب . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ3ـ2ـ آداب و رسوم در رابطه با ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ3ـ3ـ آراستن ظاهر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ4ـ عوامل اقتصادي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ5ـ عوامل رواني و اخلاقي. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ5ـ1ـ عوامل توفيق و حفظ زناشويي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ5ـ2ـ ويژگي هايي كه در امر زناشويي نقش دارند. . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ6ـ عوامل جسماني و ژنتيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ7ـ سن ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ7ـ1ـ جنبه رواني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ13ـ7ـ2ـ جنبه فيزيولوژيكي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
عنوان
صفحه
2ـ14ـ مهمترين عوامل توفيق در ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ14ـ1ـ رشد عاطفي و فكري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ14ـ2ـ توافق، علايق و طرز تفكر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ14ـ3ـ تشابه تحصيلي و طبقاتي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ14ـ4ـ طرز فكر راجع به امور جنسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ15ـ عوامل موثر در ناپايداري ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ15ـ1ـ فقر اقتصادي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ15ـ2ـ كم سن و سال بودن زن و مرد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ15ـ3ـ بي فرزندي و كم فرزندي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ15ـ4ـ شهرگرايي و رشد صنعت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ15ـ5ـ استقلال مالي و اقتصادي زن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ15ـ6ـ اختلاف در مذهب و فرهنگ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ15ـ7ـ ناراحتي روحي و رواني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ15ـ8ـ ناتواني جنسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ15ـ9ـ عدم سازش فكري و اجتماعي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ15ـ10ـ  عدم وجود روابط انساني درخانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ16ـ ساختار خانواده و همسرگزيني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ17ـ همسرگزيني در ايران . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ18ـاصول كلي در انتخاب همسر . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
عنوان
صفحه
2ـ18ـ1ـ توجه به خانواده . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ18ـ2ـ اخلاق نيك . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ18ـ3ـ رعايت اصول كفويت . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ18ـ4ـ توجه به تناسب سني و جسمي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ18ـ5ـ سلامت جسمي و روحي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ18ـ6ـ علم و سواد . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ18ـ7ـ زيبايي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
2ـ19ـ پژوهشهاي انجام شده در زمينه تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني...     
فصل سوم: روش انجام پژوهش    
3ـ1ـ روش پژوهش و دلايل انتخاب آن . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
3ـ2ـ  جامعه آماري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
3ـ3ـ حجم نمونه. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
3ـ4ـ روش نمونه برداري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
3ـ5ـ روشهاي گردآوري داده ها، ابزارهاي پژوهش. . . . . . . . . . . . . . . . .     
3ـ5ـ1ـ آزمون تفكرات غير منطقي A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
3ـ5ـ2ـ اعتبار و پايايي آزمون تفكرات غيرمنطقي A.T.I.B. . . . . . . . . . . . .     
3ـ5ـ3ـ روند ساخت آزمون تفكرات غيرمنطقي A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . .     
3ـ5ـ4ـ همساني دروني آزمون A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
3ـ6ـ پرسشنامه مربوط به ملاكهاي همسرگزيني . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
عنوان
صفحه
3ـ7ـ طرح اجراي پژوهش . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
3ـ8ـ روشهاي آماري. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها    
4ـ1ـ توصيف داده ها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ2ـ داده هاي جمعيت شناختي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ3ـ تحليل داده هاي مربوط به سوالات تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ3ـ1ـ سوالات تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ3ـ1ـ1ـ سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ3ـ1ـ2ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ3ـ1ـ3ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ3ـ1ـ4ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري    
5ـ1ـ بحث و خلاصه . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
5ـ2ـ بحث براساس سوالات تحقيق . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
5ـ2ـ1ـ  سوال اول . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
5ـ2ـ2ـ سوال دوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
5ـ2ـ3ـ سوال سوم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
5ـ2ـ4ـ سوال چهارم . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
5ـ3ـ نتيجه گيري . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
عنوان
صفحه
5ـ4ـ محدوديتهاي پژوهش  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
5ـ5ـ پيشنهادات . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
منابع . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
منابع فارسي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
پيوستها . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
پرسشنامه تفكرات غير منطقي A.T.I.B. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
پرسشنامه مربوط به ملاكهاي ازدواج . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
پاسخنامه آزمون تفكرات غير منطقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     


 
فهرست جداول

عنوان
صفحه
4ـ1ـ گستره سني دانشجويان شركت كننده در پژوهش . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ2ـ فراواني و درصد فراواني سن دانشجويان . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ3ـ ميانگين و انحراف استاندارد تفكرات غيرمنطقي . . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ4ـ ميانگين و انحراف استاندارد تفكرات غيرمنطقي در دختران و پسران . . . . . .     
4ـ5ـ مقايسه تفكرات غيرمنطقي در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ6ـ ميانگين و انحراف استاندارد ملاكهاي همسرگزيني . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ7ـ ميانگين و انحراف استاندارد ملاكهاي ازدواج در گروه دختران و پسران . . . .     
4ـ8ـ مقايسه ملاكهاي ازدواج در دختران و پسران . . . . . . . . . . . . . . . . .     
4ـ9ـ ضريب همبستگي بين تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني . . . . . . . .     
4ـ10ـ ضرايب همبستگي بين انواع تفكرات غيرمنطقي و ملاكهاي همسرگزيني . . . .     
4ـ11ـ فراواني، ميانگين و انحراف استاندارد ملاكهاي ازدواج مربوط به سطوح مختلف تفكرات غير منطقي . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     فصل اول :
موضوع، سوالات و اهداف پژوهش

 
1ـ1ـ مقدمه:
ازدواج و تشكيل خانواده يكي از حوادث و وقايعي است كه در زندگي انسانها نقش اساسي و تعيين كننده دارد. يافتن روحي رشد دهنده كه تحت عنوان همسري مي تواند نيمي يا همه زندگاني انسان را در مسير صحيح و رهايي بخش قرار دهد، به عنوان يكي از مهمترين تصميم هاي سرنوشت ساز زندگي هر زن و مرد مطرح بوده و هست.
معمولاً خانواده مدرسه نوع دوستي است كه مدام به انسان نوع دوستي و حب بشر كه بر اساس ضرورت و طبيعت است تبليغ و تلقين مي كند. خانواده كانوني است كه دو موجود مرد و زن براي موجوديت خود و براي آينده و كمال خود و بالاخره براي ادامه بقاي خود به وسيله فرزندان خويش اميدها و دلواپسي هاي مشترك و يكنواخت و يكساني دارد.(ابراهيمي بختور 1369نقل از جعفري)
بدون ترديد ازدواج عامل بيداري خانواده است و خانواده از ديدگاهي يك نشان يا نماد اجتماعي شمرده مي شود و برآيند يا انعكاس از كل جامعه است در يك جامعه منحط خانواده نيز خود به خود منحط خواهد شد. و برعكس در سلامت جامعه سازمانهاي آن از جمله خانواده نيز از سلامت برخودار خواهند بود. اما به محض تكوين خانواده همچون هر سازمان اجتماعي ديگر بر زمينه اجتماعي خود اثر خواهد گذاشت.
ازدواج و زندگي زناشويي بعنوان مهمترين و عاليترين رسم اجتماعي، براي دستيابي به نيازهاي عاطفي و ايمني افراد بزرگسال همواره مورد تاييد بوده است. ازدواج رابطه اي انساني، پيچيده، ظريف و پويا مي باشد كه از ويژگيهايي برخوردار بوده است. همچنين توجه به كانون خانواده محيط سالم و سازنده روابط گرم و تعاملات ميان فردي صميمي اي كه مي توانند موجب رشد و پيشرفت افراد گردند از جمله اهداف و نيازهاي ازدواج محسوب مي شوند. ليكن شواهد بسيار واضحي وجود دارد كه زوجها در جامعه معاصر، مشكلات شديد و فراگير را در هنگام برقراري و حفظ روابط عاشقانه و صميمي تجربه مي كنند. (مومن زاده 1381)
در اين خصوص يكي از موثرترين شيوه هاي بررسي، شناخت علل مشكلات ارتباطي و شناختي ـ رفتاري مي باشد كه كاربرد زيادي را به همراه داشته است. روان شناسان متخصص و آشنا به اين شيوه با توجه به برداشتهاي ذهني، باورها، تفكرات، انتظارات و اعتقادات هر فرد وتاثير آن بر رفتارهاي روزمره، ضمن بررسي و توصيف تاثيرات اين عوامل و چگونگي تاثير آن بر روابط بين فردي، با راهنمايي و نيز با تصحيح مشكلات شناختي و بكارگيري شيوه هاي نوين رفتاري، ارتباطي و حل مساله، نه تنها به رشد فردي، كه به ايجاد ارتباط صحيح و مناسب افراد نيز مي پردازند.
از ميان رويكردهاي مختلف، شناخت درماني كار را با اين فرضيه اساسي آغاز مي كند كه بيماريها و اختلاف هاي رواني از شناخت هاي اشتباه، باورها و عقايد نادرست و نگرشهاي غلط ناشي مي شود. و اين باورها و عقايد و نگرشها مي تواند حتي كليه جوانب زندگي يك فرد را در برگيرد و در اين خصوص  جواني كه در شرف ازدواج است. بروي لازم است كه قبل از ازدواج در مورد انتخاب همسر اطلاعات كافي كسب كند و سپس اقدام نمايند. اما متاسفانه اكثر پسران و دختران، بدون تجربه و اطلاعات لازم و با باورها و نگرشهايي گاه غلط و غيرمعقول به چنين امر بسيار مهم و سرنوشت ساز اقدام مي نمايند. و چه بسا كه در آينده دچار مشكلات عديده رواني و خانوادگي مي شوند و گاه با يك انتخاب نادرست و مدنظر قرار دادن ملاكهاي غيرمعقول سرنوشت اين ازدواج به ناسازگاري و نزاع و گاه به طلاق منجر مي شود. بنابراين براي بهبود فرد و رهايي او از مشكلات رواني، بايد شناختها، باورها و نگرشهاي مشكل آفرين شناسايي شوند و با ابزارهاي باليني ارزيابي گردند. ولذا هدف از اين تحقيق بررسي تفكرات غيرمنطقي و ارتباط آن با ملاكهاي همسرگزيني در دانشجويان است كه مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

1ـ2ـ بيان مساله:
اختلالات روان شناختي نتيجه تركيبي از عوامل بيولوژيكي، محيطي و اجتماعي مي باشد و به ندرت مي توان علت واحدي را براي يك اختلال مطرح كرد. بعضي مواقع حوادث اوليه دوران كودكي منجر به تحريفات شناختي بعدي مي شوند، فقدان تجربه يا آموزشي ممكن است منجر به شيوه هاي نادرست يا ناسازگار تفكر شود. (بك و وايشار 1989 نقل از گردي)
ممكن است تحت شرايط فشارزا، هنگامي كه افراد يك موقعيت تهديد كننده را پيش بيني يا درك مي كنند، تفكراتشان تحريف شوند. اين افكار غلط تنها علت اختلالات روان شناختي نيستند، بلكه تركيبي از عوامل زيستي، رشدي، و محيطي در پيدايش و تكوين اختلالات نقش ايفا مي كنند. (همان منبع)
نظريه بك در مورد اختلالات هيجاني بيانگر آن است كه اولين مولفه در اين گونه اختلالات حضور افكار منفي خود كار است. اين افكار غير معمول بوده، اغلب به ظاهر توسط حوادث برانگيخته مي شوند، نه اينكه ضرورتاً نتايج تفكر جهت دار باشند. آنها به نظر مي رسد، ناگهاني بوده و اغلب براي فرد معتبر مي باشد. به اين معني كه اين افكار همانند حقايق پذيرفته مي شوند، بدون اينكه تحليل بيشتري بر روي آنها صورت بگيرد. اثرشان منجر به خلق آشفته و باعث تفكرات و تصورات بيشتر براي ظهور در يك مسير نزولي از نااميدي است. (ويليامز و همكاران 1999 نقل از گردي)
اشتغال فكر نسبت به ازدواج در افراد جوان كاملاً عادي است و براي هر جواني يكبار در طول زندگي اش اين فرصت پيش مي آيد كه ازدواج نمايد. بنابراين دختران و پسران بايد به خاطر داشته باشند كه ازدواج خطرناك ترين گزينش است كه براي خود انجام مي دهند و براساس همين گزينش خود را خوشبخت يا بدبخت مي گردانند.
پل گليك، آمارشناس ارشد دولت آمريكا در زمينه مسائل خانوادگي خواستار آن است كه به افراد به نحو موثرتري، در زمينه اينكه چگونه عاقلانه ازدواج كنند آموزش داده شود يا به عبارتي ديگر وي خواهان روشي، براي انتخاب همسر است، كه از نظر علمي آزمايش شده و مورد تاييد باشد. (تافلر 1372 نقل از جعفري)
از آنجا كه يكي از عواملي كه در يك ازدواج موفق موثر است، همان الگوها و روشها و ملاكهاي همسرگزيني است و اين انتخابها و ملاكها خود نيز متاثر از عوامل و خلق و خو و حالتهاي عاطفي و هيجاني افراد قرار دارد و تفكرات غير معقول و باورهاي غيرمنطقي باعث مي شود، كه جوانان در انتخاب و گزينش و توجه به اين ملاكها تحت تاثير قرارگيرند و همانگونه كه ذكر گرديد و با توجه به مسائل و مشكلات بوجود آمده براي جواناني كه دچار ناسازگاريهاي زناشويي شده اند و با توجه به آمار طلاق در جامعه و كودكان بي سرپرست، كه قرباني يك انتخاب ناآگاهانه و جدايي پدر و مادر از هم مي شوند. نقش و توجه جدي به امر گزينش ملاكها و معيارهاي همسرگزيني در ازدواج جوانان مشخص و معلوم مي گردد.
« اگر دخترها و پسرها مي دانستند هدف از ازدواج چيست و اگر با معيارهاي اصيل در انتخاب همسر آشنايي داشتند به يقين اين تعداد از خانواده هاي اجتماعي متزلزل نمي شدند.» (رشيدپور 1375)
اگر فردي خود را خوب بشناسد و بداند كيست، چگونه مي انديشد و اعتقادات او بر چه اساسي مي باشد، هرگز با فردي كه خلاف او فكر مي كند ازدواج نمي كند و خود را وارد يك جهنم واقعي نمي سازد. در واقع، بعد از خودشناسي به اين واقعيت مي رسيم كه براي يك ازدواج صحيح بايد نسبت به فرد مقابل نيز شناخت، پيدا كرد و اين مساله بسيار مهمي است زيرا بسياري از دانشمندان اعتقاد دارند كه شناخت مساله بسيار غامض و پيچيده اي است و گاهي تا آخر عمر نمي توان ديگري را واقعاً آن طور كه هست شناخت.
پس هر دختر و پسري كه مي خواهند با يكديگر ازدواج كنند بايد با تكيه بر توان عقلي و قدرت انديشيدن، به طور منطقي معيارهاي اصولي همانندي را در نظر بگيرند و با توجه به نقاط مشترك و تشابه بيشتر همسر خود را برگزينند. (جعفري 1381)

1ـ3ـ سابقه و ضرورت مساله:
تفكر عالي ترين و بغرنج ترين فرآيند شناختي است كه نمايانگر نحوه انعكاس جهان در ذهن انسان مي باشد. انسان در فرآيند و درك، تنها با اشيا منفرد و مشخص ارتباط پيدا مي كند كه بطور مستقيم به اندامهاي حسي او اثر مي گذارند، ليكن به بركت تفكر، به كيفيتهايي در اشياء پي مي برد كه مستقيماً قابل تشخيص و بررسي نيستند. ويژگي مشخصه تفكر، انعكاس اشياء، پديده هاي ذاتي، پيوندها و روابط علّي بين خصلتهاي هر شيء و نيز بين خود اشياء و پديده ها در ذهن انسان است. (قاسم زاده 1361 نقل از گردي)

انجام پایان نامه

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

انجام پایان نامه | دانلود مقاله

سفارش پایان نامه