انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

انجام پایان نامه ارشد

آيين‌نامه ارائه خدمات مشاوره و سبدگردانی اوراق بهادار

مادة 1  اصطلاحات به كار رفته در اين آيين‌نامه به شرح زير است:
بورس: منظور سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران است.
سبد اختصاصی اوراق بهادار: منظور مجموعه‌ای متنوع از اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" است که به تقاضای سرمایه‌گذار توسط "مشاور و سبدگردان" به نام "سرمایه‌گذار" خریداری و مدیریت می‌شود.
مشاوره: منظور ارائة نظر مشورتی در قالب قراردادی مشخص برای خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای سرمایه‌گذار معینی است که به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار" صورت می‌گیرد.
سبدگردانی: منظور خرید و فروش اوراق بهادار پذیرفته شده در "بورس" برای "سرمایه‌گذار" معین است که به نمایندگی از طرف وی، در قالب قراردادی مشخص و به منظور کسب انتفاع "سرمایه‌گذار،" صورت می‌گیرد.
مشاور و سبدگردان: شرکت کارگزاری است که با مجوز "بورس" به "مشاوره" و "سبدگردانی" برای "سرمایه‌گذاران" می‌پردازد.

سرمايه‌گذار: شخصي است كه در چارچوب قراردادهاي مشخص مورد تأیید "بورس،" "سبد اوراق بهادار" خود را برای مدیریت، در اختيار "مشاور و سبدگردان" قرار مي‌دهد، یا از "مشاورة" آن شركت استفاده می‌کند.

شرايط اعطاي مجوز ارائة خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار
مادة 2  متقاضي دريافت مجوز "مشاوره و سبدگردانی،" با تکمیل فرم‌هاي طراحی‌شده توسط "بورس،" تقاضاي خود را به "بورس" ارائه مي‌دهد.
مادة 3  متقاضی شرکت کارگزاری موظف است برای انجام امور "مشاوره" و "سبدگردانی،" تشکیلات مناسب زیر را ایجاد نماید:
الف) حداقل دو نفر همکار با گواهی‌نامة "اصول مقدماتی کارگزاری" یا بالاتر را به صورت تمام وقت، به منظور انجام امور "مشاوره و سبدگردانی،" در اختیار داشته باشد.
ب) در اختیار داشتن فضای مناسب اداری، تجهیزات و نرم‌افزارهای مورد نیاز به تشخیص بورس.
ج) تأمین حداقل سرمایة تعیین شده در آیین‌نامة کارگزاری
د) استفاده از فن‌اوری اطلاعاتی برای برقراری ارتباط دائمی با "سرمایه‌گذار" و اطلاع‌رسانی به وی.
مادة 4  "بورس" ظرف حداکثر 30 روز پس از دریافت مدارک متقاضی دریافت مجوز "مشاوره" و "سبدگردانی،" نظر هیئت مدیره را به متقاضی ابلاغ می‌کند. در صورت اعطای مجوز به متقاضی، وی حداکثر 60 روز پس از دریافت مجوز "مشاوره" و "سبدگردانی،" ملزم به ارائة خدمات است.
مادة 5  "مشاور و سبدگردان" ملزم است هر ساله مبلغی تحت عنوان حق نظارت بورس بر "مشاوره" و "سبدگردانی" به "بورس" پرداخت نماید. این مبلغ به پیشنهاد "بورس" توسط شورای بورس تعیین می‌گردد.

الزامات ارائة خدمات مشاوره و سبد گردانی اوراق بهادار
مادة 6  ارائة خدمات توسط "مشاور و سبدگردان" به هر "سرمایه‌گذار" براساس انعقاد قرارداد جداگانه انجام خواهد شد. قرارداد ارائة "مشاوره" از قرارداد "سبدگرانی" جدا خواهد بود. نمونه این قراردادها که مسؤولیت "مشاور و سبدگردان" و حقوق و تکالیف دو طرف قرارداد را مشخص خواهند کرد، توسط "بورس" تهیه و ابلاغ می‌شود.
اهم موارد لازم‌الرعایه در قراردادهای نمونه حسب مورد به شرح ذیل است:
1 – رعایت مفاد این آیین‌نامه
2 – خدمات قابل ارائه توسط "مشاور و سبدگردان"
3 – چگونگی دریافت وجه از "سرمایه‌گذار"
4 – نوع اوراق بهادار و در صورت درخواست "سرمایه‌گذار،" تعیین شرکت‌ها یا صنایع و فعالیت‌های مورد نظر وی.
5 – تعیین اهداف سرمایه‌گذاری با توجه به افق سرمایه‌گذاری و ریسک و بازدة آن
6 – تعیین میزان وجوه و اوراق بهاداری که در اختیار "مشاور و سبدگردان" قرار می‌گیرد.
7 – تعیین میزان کارمزد خدمات "مشاوره" و "سبدگردانی"
8 – تعیین نوع و تواتر ارائة گزارش‌های ادواری "مشاور و سبدگردان" به "سرمایه‌گذار"
9 – تعیین دورة قرارداد و شروط احتمالی اتمام پیش از موعد آن.
10 – حداکثر مدت توقف منابع نقدی "سرمایه‌گذار" نزد "مشاور و سبدگردان."
تبصرة 1: کارمزد درصدی از حجم سرمایه‌گذاری خواهد بود که حداکثر آن توسط "بورس" تعیین می‌گردد.
تبصرة 2: هر قرارداد حداقل در سه نسخه تنظیم می‌شود و "مشاور و سبدگردان" ملزم است یک نسخه آن را حداکثر 7 روز پس از تنظیم قرارداد در "بورس" ثبت نماید. "سرمایه‌گذار" و "مشاور و سبدگردان" نیز هر کدام یک نسخه از قرارداد را در اختیار خواهند داشت. همة نسخه‌های قرارداد حکم واحد دارد.
مادة 7  خدمات "مشاوره" و تصمیمات "سبدگردان" برای خرید و فروش ضمن تطبیق با اهداف سرمایه‌گذاری باید به صورت کتبی (اعم از نوشتاری یا الکترونیکی) با توجیه لازم به "سرمایه‌گذار،" ارائه شود.
مادة 8  "مشاور و سبدگردان" حق بهره‌برداری مستقیم یا غیرمستقیم از دارایی "سرمایه‌گذار" را به نفع خود و دیگری ندارد و موظف است کلیة خریدهای "سرمایه‌گذار" را به نام خود سرمایه‌گذار و یا کسانی انجام دهد که "سرمایه‌گذار" به عنوان ذی‌نفع معرفی می‌کند.
مادة 9  "مشاور و سبدگردان" موظف است برای هر "سرمایه‌گذار" طبق اصول حسابداری، حساب‌های جداگانه‌ای نگاهداری کند. در حساب هر "سرمایه‌گذار" باید جزئیات دقیق مربوط به حساب، از قبیل وجوه سرمایه‌گذاری شده، اوراق بهادار واگذار شده به "مشاور و سبدگردان،" هزینه‌ها، مالیات پرداختی، بازدة نقدی هر سهم "سبد اوراق بهادار،" میزان افزایش سرمایه هر سهم در "سبد اوراق بهادار" و سایر اطلاعات مورد نیاز حسابرس معتمد بورس، ثبت شود.
مادة 10  حساب‌های "سرمایه‌گذاران" به طور سالانه توسط حسابرسان معتمد "بورس" رسیدگی شده و گزارش آن به "بورس" ارائه می‌شود.
مادة 11  "مشاور و سبدگردان" موظف است تا در دوره‌های معینی که در قرارداد ذکر شده است، گزارش‌های مربوط به سرمایه‌گذاری هر سرمایه‌گذار را به وی ارائه دهد. این گزارش‌ها حداقل شامل موارد زیر خواهد بود:
-    ترکیب و ارزش "سبد اختصاصی اوراق بهادار،" تعداد و ارزش هر ورقة بهادار و میزان وجوه جاری "سرمایه‌گذار" نزد "مشاور و سبدگردان"
-    معاملات صورت گرفته برای "سرمایه‌گذار" در دورة منتهی به ارائة گزارش با ذکر جزئیات
-    دریافت‌های سود سهام، سود اوراق مشارکت، سود سایر اوراق بهادار، سهام جایزه و سایر مزایای دارایی‌های مالی، در صورتی که این خدمات در قرارداد فی‌مابین جزو وظایف "مشاور و سبدگردان" باشد.
-    تعیین سود یا زیان ناشی از سرمایه‌گذاری در دورة یاد شده، و تفکیک آن به بازدة نقدی هر سهم، استفاده از حق‌تقدم و افزایش یا کاهش ارزش "سبد اوراق بهادار."
مادة 12  در پایان مدت قرارداد، "مشاور و سبدگردان" موظف است گزارش کاملی از فعالیت در دورة یاد شده را تهیه کند و به "سرمایه‌گذار" ارائه دهد.
مادة 13  در صورت درخواست "سرمایه‌گذار،" برای ارائة گزارش خاص و فوق‌العاده، "مشاور و سبدگردان" موظف است در مقابل دریافت هزینه، گزارش مزبور را در اختیار وی قرار دهد.
مادة 14  در موارد ذیل قرارداد بین "سرمایه‌گذار" و "مشاور و سبدگردان" خود به خود فسخ و کلیة حقوق مالی سرمایه‌گذار به وی مسترد می‌گردد.
الف)– تعلیق بیش از یک ماه مجوز "مشاور و سبدگردان"
ب) لغو مجوز "مشاور و سبدگردان"
ج) ورشکستگی "مشاور و سبدگردان"
مادة 15  هرگونه دادوستد اوراق بهادار بین "مشاور و سبدگردان،" مدیران و سهامداران بیش از ده درصد و بستگان درجة یک آن‌ها با "سرمایه‌گذار" ممنوع است. مگر با اجازه "سرمایه‌گذار."
مادة 16  "مشاور و سبدگردان" مجاز نمی‌باشد اوراق بهادار متعلق به "سرمایه‌گذاران" طرف قرارداد خود را برای یکدیگر معامله نماید.

نظارت و بازرسي
مادة 17  "بورس" موظف است به صورت ادواری و یا در مواقع لزوم مدارک حسابداری، گزارش و هرگونه مستندات "مشاور و سبدگردان" را با اهداف زیر مورد بازرسی قرار دهد:
-    اطمینان از تهیه و نگهداری گزارش‌ها و دفاتر مالی مطابق قوانین و مقررات
-    اطمینان از انطباق عملکرد "مشاور و سبدگردان" با قوانین و مقررات مربوطه
-    بررسی شکایات و اعتراضات رسیده از سوی "سرمایه‌گذاران" یا افراد دیگر
تبصره: کلیة اطلاعات و مدارک مربوط به حساب مشتریان توسط "مشاور و سبدگردان" و نیز "بورس" محرمانه تلقی می‌شود.
مادة 18  "مشاور و سبدگردان" موظف است کلیة اسناد و مدارک مورد درخواست را در اختیار "بورس" قرار دهد و به تمامی سؤالات مطروحه پاسخ دهد.
مادة 19  رسیدگی به اختلافات بین "سرمایه‌گذار" و "مشاور و سبدگردان،" طبق مادة 17 قانون تأسیس بورس اوراق بهادار، انجام خواهد شد.

سایر موارد
مادة 20  "مشاور و سبدگردان" موظف است اسناد و مدارک مربوط به معاملات مشتریان خود را حداکثر به مدت 2 سال پس از اتمام قرارداد نگهداری نماید.
مادة 21  در صورتی که "مشاور و سبدگردان" مرتکب یکی از موارد ذیل شود "بورس" موظف است نسبت به به‌کارگیری تمهیدات انضباطی از اخطار تا لغو مجوز طبق آیین‌نامة مربوط مصوب شورای بورس اقدام کند.
-    تخلف از قوانین و مقررات مربوط به "بورس."
-    عدم ارائة اطلاعات و گزارش‌های درخواستی مطابق این آیین‌نامه.
-    ارائة اطلاعات نادرست و گمراه کننده به "بورس" و "سرمایه‌گذار."
-    عدم رعایت مفاد قراردادهای فیمابین.
-    عدم همکاری در انجام امور بازرسی و نظارت.
-    تخطی از شرایط اعطای مجوز.
-    استفاده از سرمایة "سرمایه‌گذاران" به نفع خود و یا دیگران.
-    عدم پرداخت حق نظارت بورس بر مشاوره و سبدگردانی به "بورس."
-    افشای اطلاعات.
ماده 22  دستورالعمل‌های اجرایی این آیین‌نامه شامل موضوعاتی از قبیل "نحوة محاسبة سود و زیان سرمایه‌گذار،" یا نمونة قراردادهای فیمابین "سرمایه‌گذار" و "مشاور و سبدگردان،" توسط هیئت مدیرة "بورس" تنظیم و ابلاغ می‌گرد
سفارش پایان نامه