انجام پایان نامه

درخواست همکاری انجام پایان نامه  بانک مقالات رایگان انجام پایان نامه

سفارش پایان نامه

|

اطلاعیه مهم
سایت مشاوران تهران باتوجه به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ ۳۰ ام مرداد ماه سال ۹۶ تمام فعالیتهای خود را به صورت کامل پایان داده است و دیگر هیچ گونه فعالیتی در زمینه پایان نامه، مقاله، ترجمه، چاپ کتاب و حتی تدریس خصوصی و آموزش نرم افزار ندارد، لذا خواهشمند هستیم تحت هیچ شرایطی درخواستی برای انجام امور مشروحه نداشته باشید و همچنین تمام مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را بما سپردند فقط میتوانند توسط ایمیل این آدرس ایمیل توسط spambots حفاظت می شود. برای دیدن شما نیاز به جاوا اسکریپت دارید
جهت کنسل نمودن کار و عودت هزینه حداکثر تا آخر شهریور سال ۹۶ با ما درارتباط باشند بدیهی است بعد از این تاریخ هیچ ایمیلی پاسخ داده نخواهد شد و همچنین در تاریخ ۹۶/۰۵/۳۰ محل موسسه تخلیه و تمامی خطوط ثابت و همراه واگذار شده است.
با احترام مشاوران تهران

 پایان نامه جملات انگلیسی به همراه ترجمه

انجام پایان نامه| پایان نامه جملات انگلیسی به همراه ترجمه

 


-A-


 
abandon an application, abandonner une demande
اعراض تقاضا؛ رها كردن تقاضا؛ اعراض تقاضانامه؛ رها كردن تقاضانامه

abandon a patent, abandonner un brevet
اعراض حق اختراع؛ اعراض اختراع ثبت شده؛ رها كردن حق اختراع ؛ رها كردن اختراع ثبت شده

abandon the registration of a mark, abandonner ľenregistrement ďune marque
اعراض ثبت يك علامت؛ رها كردن ثبت يك علامت؛ دست كشيدن از ثبت يك علامت

abridgment, abrégé
اختصار؛ خلاصه

abstract of a patent application or a patent , abrégé  ďune demande de brevet ou ďun brevet
خلاصه تقاضانامه ثبت اختراع يا اختراع

access to industrial property information, accès à ľinformation en matière de propriété industrielle
دسترسي به اطلاعات مالكيت صنعتي، دستيابي به اطلاعات مالكيت صنعتي

acquisition of the right, acquisition du droit
اكتساب حق؛ تحصيل حق

acquisition of the right to a mark, acquisition du droit à une marque
اكتساب حق يك علامت؛ تحصيل حق يك علامت

acquisition of the right to a patent, acquisition du droit à un brevet
 اكتساب حق يك اختراع ثبت شده؛ تحصيل حق يك اختراع ثبت شده

act of unfair competition, acte de concurrence déloyale
عمل رقابت نامشروع؛ عمل رقابت غيرمنصفانه يا ناعادلانه

action for infringement, action en contrefaçon
اقامه دعوا عليه جعل يا تقلب

action for infringement of a mark, action en contrefaçon ďune marque
اقامه دعوا عليه جعل يك علامت

action for infringement of an industrial design, action en contrefaçon ďun dessin industriel
اقامه دعوا عليه جعل يك طرح صنعتي

action for infringement of a patent, action en contrefaçon ďun brevet
اقامه دعوا عليه جعل پروانه امتياز؛ اقامه دعوا عليه تجاوز به يك اختراع ثبت شده يا جعل آن
actual use of a mark, usage effectif ďune marque
استفاده واقعي از يك علامت؛ استفاده آموزشي از يك علامت

additional matter in a patent application, indication additionelle dans une demande de brevet
موضوع يا مطلب اضافه شده « الحاقي » در تقاضانامه ثبت اختراع

additional search and/ or preliminary examination fee, taxe additionnelle pour la recherche et/ ou ľexamen préliminaire
هزينه اضافي جهت جستجو و / يا بررسي مقدماتي

address for service, élection de dornicile

administrative instructions under the PCT, instructions administratives silon le PCT
دستورات يا دستورالعملهاي اداري طبق PCT «معاهده همكاري ثبت اختراع»
affixation of mark on goods, apposition ďune marque sur des produits
نصب، الصاق يا چسباندن علامت بر روي كالاها

agent [ representative ], mandataire
نماينده، وكيل

alert, alerte
علامت خطر، آ‍‍ژير

allow an application, octroyer [ accorder,accepter ]
تقاضايي را پذيرفتن، تقاضايي را قبول كردن، تقاضايي را مجاز دانستن

allowance of an application, octroi [ accord, acceptation ] ďune demande
پذيرش يا قبول يك تقاضا

alphabetical list of goods and services»  in the Nice Classification  «, list alphabétique des produits et des services»  dans la classification de Nice  «
 فهرست يا ليست الفبايي « به ترتيب حروف الفبا » كالاها و خدمات « در طبقه بندي نيس »

amend, modifier
اصلاح كردن، تصحيح كردن؛ تغيير دادن

amend the claims in a patent application, modifier les revendications ďune demande de brevet
تغيير دادن ادعاهاي تقاضانامه ثبت اختراع؛ اصلاح كردن ادعاهاي تقاضانامه ثبت اختراع

amend the description in a patent application, modifier la description ďune demande de brevet
اصلاح كردن شرح و توصيف تقاضانامه ثبت اختراع؛ تغيير دادن شرح و توصيف تقاضانامه ثبت اختراع

amend the drawings, modifier les dessins
تغيير دادن ترسيمات و تصاوير؛ اصلاح كردن ترسيمات و تصاوير

amendment of claims, modification des revendications
اصلاح ادعاها؛ تغيير ادعاها

amendment of a patent application, modification ďune demande de brevet
اصلاح تقاضانامه ثبت اختراع؛ تغيير تقاضانامه ثبت اختراع

annexes to the international preliminary report on patentability, annexes du rapport préliminaire international sur la brevetabilité
ضمائم گزارش مقدماتي بين المللي راجع به قابليت ثبت اختراع

annual fee, annuelle taxe
هزينه سالانه
 
anticipate an invention, constituer une antériorité par rapport à une invention
اولويت دادن به يك اختراع

appellation of origin, appellation ďorigine
نام مبدأ، اسم مبدأ

applicant, déposant
متقاضي، درخواست كننده

application, demande
درخواست، تقاضا

application fee, taxe de dépÔt
هزينه تقاضا«ي ثبت»

Application for the grant of a patent, demande de deliverance ďun brevet
تقاضای اعطای حق انحصاری اختراع، درخواست اعطای جواز ثبت نام

application for the protection of an invention, demande de protection ďune invention
تقاضاي حمايت از يك اختراع

application for the registration of a mark, demande ďenregistrement ďune marque
تقاضاي ثبت يك علامت

application for the reissue of a patent, demande de redélivrance ďun brevet
درخواست صدور مجدد حق انحصاري اختراع، تقاضاي صدور مجدد جواز ثبت اختراع

application for the renewal of a patent, demande de renouvellement ďun brevet
درخواست تمديد حق انحصاري اختراع، تقاضاي تجديد اختراع ثبت شده

application for the renewal of the registration of a mark, demande de renouvellement de ľenregistrement ďune marque
درخواست تمديد ثبت يك علامت

assign, céder, transférer
واگذار كردن، انتقال دادن

assign an application, céder une demande
انتقال دادن يك تقاضا، واگذار كردن يك تقاضا

assign a mark, céder une marque
واگذار كردن يك علامت، انتقال دادن يك علامت

assign a patent, céder une brevet
واگذار كردن حق انحصاري اختراع، انتقال دادن جواز ثبت اختراع
assign a trade name, trans férer un nom commercial
انتقال دادن يك نام تجاري، واگذار كردن يك نام تجاري

assign the registration of a mark, transférer ľenregistrement ďune marque
انقال دادن ثبت يك علامت، واگذار كردن ثبت يك علامت

assignment, cession, transfert
واگذاري، انتقال

associated mark, marque associée
علامت شراكتي، علامت وابسته

attorney, avocat
وكيل


-B-
 


basic fees under the PCT, taxes de base selon le PCT
هزينه هاي اساسي طبق معاهده PCT

benefit of priority, benefice de la priorité
سود يا منقعت حق تقدم

best mode for carring out an invention, meilleure manière de réaliser [ exécuter ] une invention
بهترين روش به انجام رسانيدن يك اختراع، بهترين شيوه انجام دادن يك اختراع، بهترين روش به مرحله عمل رساندن يك اختراع

bibliographic data of a patent document, données bibliographiques ďun document de brevet
اطلاعات يا داده هاي كتاب شناختي سند ثبت اختراع
-C-


 
cancel a patent, radier un brevet
لغو و باطل کردن حق انحصاری اختراع، حذف کردن حق انحصاری اختراع
cancel the registration of a mark, radier [ imalider ] ľenregistrement ďune marque
لغو و باطل کردن ثبت یک علامت

cancellation of a patent, radiation ďun brevet
الغاء حق انحصاری یک اختراع، فسخ حق انحصاری یک اختراع
cancellation of the registration of a mark, radiation de ľenregistrement ďune marque
لغو ثبت یک علامت

catchword index of the international Patent Classification, index des mots clés de la Classification internationale des brevets
فهرست راهنمای واژه های کلیدی طبقه بندی بین المللی ثبت اختراعات

certificate of addition, certificat ďaddition
گواهی ضمیمه

certificate of invention, certificate ďinvention
گواهی اختراع، گواهینامه اختراع

certificate of registration of a mark, certificat ďenregistrement ďune marque
گواهی ثبت یک علامت

certification mark, marque de certification
علامت تصدیقی

certified copy, copie certifiée
نسخه تأیید شده، رونوشت مصدق

change in goods, changement des produits
تغییر کالاها؛ تعویض کالاها

change of owner of the international registration, changement de titulaire de ľenregistrement international
تغییر مالک یا صاحب ثبت بین المللی

check an application, contrÔler une demande
بررسی کردن یک تقاضا، کنترل کردن یک درخواست

citation, citation
احضار«به دادگاه»؛ نقل قول، استناد

citations in an international search report, citations dans un rapport de recherche internationale
استنادات گزارش جستجوی بین المللی

cited patent documents, documents de brevets cités
مدارک مستند ثبت اختراع

claim(s) in a patent application or in a patent, revendication(s) dans une demande de brevet ou un brevet
ادعا«ها» در تقاضانامه ثبت اختراع یا جواز ثبت اختراع

claims supported by the description, revendications fondées sur la description
ادعاهایی که بر پایه شرح و توصیف هستند، ادعاهایی متکی بر شرح و توصیف
claim an invention, revendiquer une invention
ادعا کردن یک اختراع، مطالبه کردن یک اختراع

claim the priority, revendiquer la priorité
ادعاکردن حق تقدم، مطالبه کردن حق تقدم

claim the right of priority, revendiquer le droit de priorité
ادعا کردن حق تقدم، مطالبه نمودن حق تقدم

claimed invention, invention on revendiquée, invention dont la protection est demandée
اختراع خواسته شده، اختراع مورد مطالبه

class, classe
طبقه

class in the International Patent Classification, classe dan la classification internationale des brevets
طبقه در «سیستم» طبقه بندی بین المللی ثبت اختراع

class in the Nice classification, classe dan la Classification de Nice
طبقه در «سیستم» طبقه بندی نیس

classification according to the IPC, classement selon la CIB
طبقه بندی بر طبق IPC «طبقه بندی بین المللی ثبت اختراع»

classification according to the Nice Classification, classement selen la la Classification de Nice
طبقه بندی بر طبق طبقه بندی نیس

classification system, système de slassement
سیستم طبقه بندی

classify for the purposes of national security, classer aux fins de la defense nationale
طبقه بندی به منظور امنیت ملی
classify goods and/ or services, classer des produits et/ ou des services
طبقه بندی کردن کالاها و / یا خدمات

classify inventions, classer des inventions
طبقه بندی کردن اختراعات

classify patents, classer des brevets
طبقه بندی کردن حق الامتیاز اختراعات

clear and concise claims, revendications claires et concises
ادعاهای واضح و مختصر

clear description, Claire description
شرح و توصیف واضح و روشن

collective mark, marque collective
علامت جمعی، علامت مشترک

color as a distinctive feature of a mark, couleur comme element distinctif ďune marque
رنگ بعنوان خصوصیات ممیزه یک علامت

Committee for Technical Cooperation, Comité de Coopération Technique
کمیته همکاری فنی

common agent, représentant commun
نماینده یا وکیل عمومی

common representative, représentant commun
نماینده عمومی

communication on request, communication sur demande
ابلاغ طبق درخواست، ابلاغ بنا به درخواست

competing technology, techniques concurrentes
فن رقابت، تکنیک های رقابتی، شگردهای رقابت

complete description, complète description
شرح و توصیف کامل

compulsory license, licence obligatoire
مجوز اجباری

concurrent use of the same mark, employ simultané de la même marque
استفاده همزمان از یک علامت

confidentiality, confidentialité
محرمانگی

confidential nature of an application, caractère confidential ďune demande
ماهیت محرمانه یک تقاضا «نامه»

conflicting mark, marque en conflit  »avec…….«
علامت مغایر «با.........»

confusing similarity of marks, marque semblable au point de créer une confusion [de prêter à confusion]
شباهت سردرگم کننده علائم، شباهت گیج کننده علائم

confusingly similar mark, marque semblable au point de créer une confusion [de prêter à confusion]
علامت مشابه سردرگم کننده، علامت مشابه گیج کننده

continuation, continuation
تداوم، ادامه، استمرار، مداومت

continuation in part of a patent application, continuation in part ďune demande de brevet

Contracting State, Etat contractant
دولت طرف قرارداد

Contractual license, licence contractuelle
مجوز قراردادی، مجوز پیمانی

copy of an international application under the PCT, exemplaire ďune demande internationale selon le PCT
نمونه تقاضانامه بین المللی طبق «معاهده» PCT

correct an application, corriger une demande
اصلاح کردن یک تقاضانامه

combined mark, marque combine

correct a defect, corriger une irrégularité
اصلاح کردن یک نقص، برطرف کردن یک نقص

correct an error, corriger une erreur
برطرف کردن یک اشتباه، اصلاح کردن یک اشتباه

correlation or identity of technical information, correlation ou identité ďinfornations techniques
همبستگی یا همانندی اطلاعات فنی

country of origin, pays ďorigine
کشور مبدأ

country of priority, pays de priorité
کشور دارای حق تقدم، کشور ارجع

creator of an industrial design, créateur ďun dessin industriel
آفریننده یک طرح صنعتی، خالق یک طرح صنعتی، مبتکر یک طرح صنعتی

criteria of patentability, critères de brevetabilité
ملاک های قابلیت ثبت اختراع، ضوابط قابلیت ثبت اختراع

cross – licensing, licences récliproques
جواز متقابل، جواز دوطرفه، جواز دوجانبه

current awareness searches, recherches de veille technologique
جستجوی خبر رایج، جستجوی آگاهی رایج-D-


 
damages for infringement, dommages – intérêts pour contrefaçon
خسارات ناشی از جعل و سوء استفاده، خسارات ناشی از تجاوز «به حقوق»

date of publication, date de publication
تاریخ چاپ، تاریخ انتشار

date of the grant of a patent, date de deliverance ďun brevet
تاریخ اعطای حق انحصاری اختراع، تاریخ اعطای جواز ثبت اختراع

date of the registration of a mark, date de ľenregistrement ďune marque
تاریخ ثبت یک علامت

deceptive indication of source, indication fallacieuse de provenance
نشانه گمراه کننده منبع، نشانه فریبنده مبدأ

declaration of actual use of a mark, déclaration ďusage effectif ďune marque
اعلان استفاده واقعی و موثر از یک علامت

declaration of intent to use a mark, déclaration ďintention ďutiliser une marque
اعلان قصد استفاده از یک علامت
declaration of inventorship, déclaration relative à la qualité ďinventeur
بیانیه مربوط به وضعیت و خصوصیت مخترع

declaration of priority, déclaration de priorité
اعلان حق تقدم

decline an application, rejeter une demande
رد کردن یک تقاضا، نپذیرفتن یک تقاضا

declining the international application under the TRT, rejet ďune demande internationale selon le TRT
رد یک تقاضای بین المللی طبق TRT ، عدم پذیرش یک تقاضای بین المللی طبق TRT

defects, irregularities
نقص، عیب

defense of the patent, défense du brevet
دفاع از حق انحصاری اختراع، دفاع از حق الامتیاز اختراع

Defensive publications, publications défensives
نشریات دفاعی، اعلامیه های دفاعی

deferred examination of a patent application, examen différé ďune demande de brevet
بررسی معوقه تقاضانامه ثبت اختراع

demand for international preliminary examination, demande ďexamen préliminaire international
درخواست بررسی مقدماتی بین المللی

demand for renewal, demande de renouvellement
درخواست تمدید، تقاضای تجدید
 
Dependence of patents, dipendance de brenets
وابستگی جواز انحصاری اختراعات، عدم استقلال اختراعات ثبت شده

Dependent claim, revendication dependante
ادعای وابسته، ادعای غیر مستقل

Deposit of industrial designs, depot de dessins industriels        
وجه الضمان یک میکروارگانیسم؛ سپردۀ یک میکروارگانیسم

Deposit of a microorganism, depot d’un microorganism deposit of microorganisms, depot de microorganisms
وجه الضمان میکروارگانیسم¬ها، سپردۀ میکروارگانیسم¬ها

Description of an invention in the patent application description, d’une invention dans to demande de brevet
شرح و توصیف یک اختراع در تقاضا نامۀ ثبت اختراع

Design patent, brevet de dessin ou modele
حق الامتیاز طرح، امتیاز نامۀ طرح، جواز حق انحصاری طرح


Designated office under the PCT, offece dosigne selon to PCT
اداره انتخاب شده طبق (معاهدۀ) PCT تعیین شده طبق (معاهدۀ) PCT

Designated state, Etat designe    
دولت تعیین شده، دولت انتخاب شده

Designation fee under the PCT, taxe de designation selon to PCT
هزینه انتصاب طبق (معاهدۀ  PCT، هزینه تعیین یا انتخاب طبق (معاهدۀ) PCT

Designation of a state, designation d’un Etat
انتصاب یک دولت، تعیین یا انتخاب یک دولت

Diret filing, voie directe
درخواست مستقیم، تقاضای بی¬واسطه، تسلیم مستقیم و بی¬واسطه

Disclaimer of a claim, renunciation a wne reverdication  
انصراف از یک ادعا

Disclose an invention, cexposer wne invention
افشا کردن یک اختراع

Disclosure made in a patent application, expose figurant dans wne demande de brevet
افشاگری انجام شده در تقاضانامۀ ثبت اختراع، افشاگری به وجود آمده در تقاضانامۀ ثبت اختراع

Disclosure of an invention, expose [divulgation] d’une invention
افشای یک اختراع، افشاگری یک اختراع

Disclosure or secrecy agreements, accotds de divulgation ou de non-divulgation
قراردادهای آشکار یا محرمانه

Discover relevant prior art under the PCT, decouvrir l’etat de to technigue pertinent selon le PCT
کشف کردن هنر یا فن پیشین مناسب طبق «معاهدۀ» PCT؛ پی بردن به هنر یا فن پیشین مناسب طبق «معاهدۀ» PCT

Discovery, decounerte
افشا، کشف، اکتشاف

Distinctive character of a mark, earactere distinctif d’une margue
مشخصۀ متمایز کنندۀ یک علامت، ویژگی ممیزه یک علامت، خصوصیت مشخص¬کنندۀ یک علامت

Distinctive sign, signe distinctif
علامت ممیزه، نشان متمایز کننده

Distributorship agreements, accords de distribution
قراردادهای تقسیم، قراردادهای پخش و توزیع

Divide a patent application, diviser wne demande de brevet
تقسیم کردن تقاضانامه ثبت اختراع، بخش کردن تقاضانامۀ ثبت اختراع

Divide a patent application, diviser wne demande de brevet
تقسیم کردن تقاضانامه ثبت اختراع، بخش کردن تقاضانامۀ ثبت اختراع

Divisional patent application, demande de brevet divisionnaire
تقاضانامۀ تقسیمی ثبت اختراع، تقاضانامۀ بخش ثبت اختراع

Documentary search report on prior art, tapport de recherché documentaire sur l’etat de la technigue
گزارش جستجوی مستند راجع به هنر و فن پیشین

Documentation, documentation
سند، مدرک؛ مجموعۀ اسناد و مدارک

Drawings in a patent application or a patent, dessins dans wne demande de brvet ou wn brevet
ترسیمات یا تصاویر موجود در تقاضانامۀ ثبت اختراع یا جواز ثبت اختراع

Duration, duree
مدت، زمان؛ پایداری، دوام

Duration of a patent, duree d’wn brvet
مدت حق الامتیاز اختراع؛ دوام حق¬ انحصاری اختراع؛ عمر جواز ثبت اختراع

Duration of the registration of a mark, duree de l’enregistrement  d’une marque
مدت ثبت یک علامت؛ دوام ثبت یک علامت


-E-


Earlier application claiming prority, demande anterieure revendiquant la priorite
تقاضای پیشین یا زودتر مدعی بر حق تقدم، تقاضای پیشین یا زودتر که ادعای حق تقدم را دارد.

Earlier publication of a patent application, publication anticipee d’une demande de brevet
چاپ یا انتشار زودتر تقاضانامۀ ثبت اختراع، چاپ یا انتشار پیش از موعد تقاضانامۀ ثبت اختراع

Earlier search, recherché anterieure
جستجوی پیشین، جستجوی زودتر

Early national processing, traitement national anticipe
فرآیند زودتر ملی، روند پیش از موعد ملی

Elected office wnder the PCT, office elu selon le PCT
ادارۀ انتخاب شده طبق «معاهدۀ» PCT، اداره منتخب یا برگزیده طبق «معاهدۀ» PCT

Equivalent, equivalent         
برابر، معادل؛ هم ارز

European patent convention “EPC”, convention sur le Brevet Europeen “CBE”
کنوانسیون ثبت اختراع اروپا

European patent office “EPO”, office Europeen dos Brevets “OEB”
اداره ثبت اختراع اروپا

Examination of an application for the reglstration of a mark, examen de la demande d’enregistrement d’une marque
بررسی تقاضای یا تقاضانامۀ ثبت یک علامت

Examination of patent application, examen d’une demande de brevet
بررسی کردن تقاضای یا تقاضانامۀ ثبت اختراع

Examine a patent application, examiner une demande de brevet
بررسی کردن تقاضای یا تقاضانامۀ ثبت اختراع

Examiner, examinateur   
بازرس، باز بینگر، بررسی¬کننده

Examining Authority under the PCT, administration chargee de l’examen selon le PCT
مقام یا مرجع، بررسی کننده طبق «معاهده» PCT

Exclusive license, licence exclusive
جواز انحصاری

Exclusive rights in a mark, droits exclusives portent sur wne marque
حقوق انحصاری یک علامت، حقوق انحصاری که یک علامت دارای آن  است، حقوق انحصاری که یک علامت به بار می¬آورد.

Exclusive rights in a patent, droits exclusives conferes par wn brevet
حقوق انحصاری یک اختراع ثبت شده، حقوق انحصاری که با ثبت یک اختراع اعطا می¬شود.

Exclusive territory, territoire exclusif
قلمرو انحصاری، خطۀ انحصاری، سرزمین انحصاری؛ زمینۀ انحصاری

Excuse of any delay in meeting certion time limits, excuse d’un retard dans l’observation de certains delais
عذر و بهانۀ تأخیر در

Exploit an invention, exploiter wne invention
بهره¬برداری کردن از اختراع، استفاده کردن از اختراع

Exploitation of an invention, exploitation d’une invention
بهره¬برداری از یک اختراع، استفاده از یک اختراع


-F-


Failure to use, defaut d’usage
عدم استفاده

Failure to use a mark, defaut d’usage d’une marque
عدم استفاده از یک علامت

Failure to work, defant d’exploitotion
عدم بکارگیری، عدم استفاده

Failure to work an industrial design, defaut dexplotation d’un dessin industriel        
عدم بکارگیری یک طرح صنعتی، عدم استفاده از یک طرح صنعتی

Failure to work a patented invention, defount d’expoltation d’une invention brevetee
عدم بکارگیری یک اختراع ثبت شده، عدم استفاده از یک اختراع ثبت شده

False indication, indication fausse
کاذب، علامت جعلی، نشانۀ تقلبی

False indiction of the identity of the producer, manufacturer or mer chant, indication pausse concernant l’ldentite du producteur, fabricant ou commercant
نشانۀ کاذب راجع به هویت تولیدکننده، سازنده یا تاجر

False indication of the source of the goods, indication pausse concernant la provenance des produits
نشانۀ کاذب راجع به مبدأ کالاها

.

انجام پایان نامه

 

 

 

برای دیدن ادامه مطلب از لینک زیر استفاده نمایید

 

انجام پایان نامه | دانلود مقاله


سفارش پایان نامه